SGP Goedereede

Archief nieuwsberichten 2009

23 december 2009

Decembergroet SGP Goedereede

Het jaar 2009 is bijna weer ten einde. Een politiek bewogen jaar. We kunnen wel stellen dat het afgelopen jaar politiek gezien behoorlijk intensief was. Veel thema's zijn de raadstafel gepasseerd. Veel is er ook bereikt het afgelopen jaar. Helaas waren er ook zaken die op gespannen voet staan met de christelijke identiteit. Zaken waar de SGP-fractie steeds op gewezen heeft. Geen maand onbesproken was het thema: Herindeling op Goeree-Overflakkee. Voor de SGP in Goedereede een brug te ver. De fractie voelt zich niet gekozen om de gemeente op te heffen, maar juist te bouwen en te bewaren. Twee woorden die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Voor de SGP in Goedereede zijn juist de bijbelse waarden en normen van grote betekenis. De (christelijke) identiteit van onze gemeente zal behoorlijk op de proef worden gesteld als de provinciale plannen zullen doorgaan. Het bewaren van die kenmerkende identiteit blijft van grote belang. In de traditionele decembergroet wordt dit thema nader toegelicht. Alle geledingen van de SGP te Goedereede wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2010!

>> Decembergroet SGP (steun)fractie Goedereede (pdf)

18 december 2009

Van der Staaij wordt nieuwe lijsttrekker SGP!

SGP-Kamerlid mr. C. G. van der Staaij zal in mei 2011 de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvoeren. Het SGP-hoofdbestuur en de raad van advies van de partij hebben daartoe vrijdagmiddag unaniem besloten. De SGP-leden moeten op 27 maart volgend jaar de keus bekrachtigen. De 41-jarige Van der Staaij volgt ir. B. J. van der Vlies (67) op, die sinds 1986 lijsttrekker was. Van der Vlies heeft aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is. Eigenlijk had hij zich al in 2006 willen terugtrekken. Van der Staaij zal ook lijsttrekker worden in de situatie dat het kabinet zou vallen en er bijvoorbeeld in 2010 al verkiezingen zijn.

>> Van der Staaij wordt nieuwe lijsttrekker SGP!

18 december 2009

Huis-aan-huisblad SGP NIEUWS is uit!

Het huis-aan-huis blad van de SGP te Goedereede: SGP NIEUWS is uit. In deze eindejaarsedite komen de SGP jongeren aan het woord als de scherpste, actiefste en innoverende SGP-jongeren vereniging van Nederland. Zij wonnen de jonge honden prijs, als de snelstgroeiende vereniging. Daarnaast maken ze melding van de Nieuwjaarsreceptie die op DV 8 januari door de SGP-jongeren wordt georganiseerd. Traditioneel maakt de decembergroet deel uit van SGP NIEUWS. Fractievoorzitter Hans Klepper gaat in op de bestuurlijke perikelen, terwijl wethouder Admiraal nieuwe initiatieven bekend maakt mbt starterswoningen. Kortom een blad wat weer het lezen waard is. De digitale versie vindt u op deze site.

>> Digitale versie SGP NIEUWS 2009

17 december 2009

Finale voor Gronden Breen

De laatste vergadering van het jaar van Goerees raad was niet bijzonder spannend, of het moet het oplopend tekort van het zwembad zijn geweest waar nog eens over gesproken werd. Ook het aangepaste voorstel voor het bouwen van een reddingspost op het Flaauwe Werk vroeg wel enige opheldering van het college. Maar loco-burgemeester A. Admiraal kon de vragen en suggesties goed weerleggen. De vergadering begon met het vaststellen van het bestemmingsplan 'Gronden van Breen'. SGP-er P.C. Grinwis gaf aan dat dit plan nu eindelijk de finale heeft bereikt en riep degenen op die eerder bezwaren hadden ingediend het algemeen belang te laten prevaleren en niet de gang te maken naar de Raad van State.

>> laatste gementeraadsvergadering 2009

17 december 2009

Goedereede blijft gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid

Op 15 september van dit jaar startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. De gemeente Goedereede wil haar zelfstandigheid behouden, maar koppelt deze nu los van de vorming van één ambtelijke organisatie op het eiland. Na de start van de herindelingsprocedure vormt het open overleg tussen provincie en gemeenten een vast element in de wettelijk vastgelegde herindelingsprocedure (wet ARHI). In dat gesprek met de provincie gaf de gemeente Goedereede aan de zelfstandigheid te willen behouden met de zogenaamde 3-1 variant, waarbij de overige drie gemeenten zouden samen gaan.

>> Goedereede blijft gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid

3 december 2009

SGP-fractievoorzitter content met uitvoering motie vergunningvrij bouwen

Op 30 september diende de SGP-fractie een motie in, waarin het college werd gevraagd om te regelen dat burgers van Goedereede, vergunningvrije bouwerken tegelijkertijd met nieuwbouw kunnen bouwen. Voorheen was het zo, dat burgers eerst hun bouwwerk gereed moesten melden en de dag erna pas begonnen mag worden met vergunningvrij te bouwen. Hierdoor maakten burgers onnodig kosten, want muren ed moesten weer worden weggebroken, fundering moest weer gestort worden enz. Het college heeft de motie, die raadsbreed werd gesteund, overgenomen. De regelgeving is op 1 december ter kennisgeving gezonden aan de raadscommissie GrondGebiedZaken van de gemeente Goedereede. Inmiddels wordt er al mee gewerkt.

>> Video-interview over motie vergunningvrij bouwen met Hans Klepper

1 december 2009

SGP-fractievoorzitter content met uitvoering motie vergunningvrij bouwen

In de commissievergadering van dinsdag 1 december werd gesproken over het bestemmingsplan 'Gronden van Breen'. Het wordt nu zo langzamerhand tijd dat deze werknaam omgezet wordt in een definitieve naamgeving. De naam 'Gronden Breen', is zo langzamerhand ingeburgerd bij politiek en burgers, dat het nu wel heel moeilijk gaat worden om een goede passende naam voor deze nieuwe wijk te verzinnen. Wethouder Admiraal zegde toe dat binnenkort de prijsvraag die hiervoor wordt uitgeschreven wordt gestart. Verder stonden op de agenda: Oosterpark, Aankoop gronden Stellendam ten behoeve van het aanleggen van een begraafplaats en de procedure besteding reserve toeristenbelasting.

>> Commissie grondgebiedzaken dd 1 december 2009

26 november 2009

SGP doet moreel appèl op paardenbezitters

Donderdag 26 november, een korte raad met uiteenlopende zaken. Zo passeerden de onderwerpen Verkeer Circulatie Plan Stellendam, mogelijk amendement PvdA inzake het niet heffen van ozb voor sportverenigingen, de nieuwe belasting op het riool, overlast van paardenuitwerpeselen, een ingezonden brief inzake zondagsrust, kassen in Oostflakkee en het matigen van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Het zorgde voor een ontpannen raad, waarbij de plaatsvervangende voorzitter Hans Klepper de voorzittershamer vaardig hanteerde.

>> SGP doet moreel appèl op paardenbezitters

19 november 2009

SGP kandidatenlijst - continuïteit en verjonging

Op donderdag 19 november is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SGP te Goedereede vastgesteld. Door fractievoorzitter J. Klepper is het afgelopen jaar veel verzet. Tientallen telefoontjes hebben ervoor gezorgd dat de lijst gevuld is met 24 namen. Er is gekozen voor behoud van kennis in de fractie en verjonging op de lijst. Zo zullen 4 huidige fractieleden de lijst blijven aanvoeren, terwijl de personen van 5 t/m 10 nieuwkomers zijn op deze plaatsen. Uiteraard hoopt de SGP DV weer op de huidige sterkte van 5 zetels terug te komen, en dat mag er natuurlijk altijd 1 meer zijn, maar daar gaan uiteraard de kiezers over. Momenteel wordt de laatst hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. De SGP wil met een goed programma, waarin de burgers van Goedereede centraal zullen staan, burgers overtuigen voor Schriftuurlijke Goereese Politiek.

>> Kandidatenlijst SGP Goedereede - gemeenteraadsverkiezingen DV 3 maart 2010

12 november 2009

Financiele injectie Visserijsector Stellendam veilig gesteld

Een veelbesproken onderwerp in de Goereese Politiek is de Europese subsidie voor de visserijsector. Tijdens de behandeleng van de begroting op 11 november 2009 van de Provincie Zuid-Holland, dienden de CDA-fractie en SGP/CU-fractie tijdens het debat een amendement in voor cofinanciering van het Europees Visserij Fonds door middel van de Stimuleringsgelden Voordelta. Dit amendement is het resultaat van de tijd en energie die de gemeente Goedereede in samenwerking met United Fish Auctions aan de Provincie heeft besteedt. Dit is mogelijk gemaakt door de middelen die de gemeenteraad eertijds beschikbaar heeft gesteld. Concreet gaat het om een financiele stimulering van 2,3 miljoen euro over 4 jaar. Deze gelden komen beschikbaat vanuit Europa voor het visserijgebied Stellendam. Eerder zag het er naar uit dat de Provinciale Staten geen medewerking zouden verlenen.

>> Steun voor amendement CDA en CU/SGP in Staten voor Visserijsector

5 november 2009

Begroting onder grote lof van politieke partijen vastgesteld


De begrotingsraad van donderdag 5 november j.l. werd in een aantal uren doorlopen. De heer J. Klepper, de nestor van de raad, hanteerde de voorzittershamer ivm het afwezig zijn van burgemeester v.d. Velde. Zij is momenteel thuis en hersteld van een voorspoedig gelopen operatie. In deze raad kwam ook aan de orde de brandveiligheid op de recreatieterreinen, het bestemmingsplan Landelijk gebied, tweede herziening, de afvalstoffenverordening en het vaststellen van de subdidieplafonds voor 2010. De meeste aandacht ging uit naar de begroting voor 2010, en dat is logisch. Alle partijen hadden lof over de begroting van ca 25 miljoen.

>> Begroting onder grote lof van politieke partijen vastgesteld

2 november 2009

SGP jongeren in bestuurlijk hart van Rotterdam

De SGP jongeren van Goedereede organiseren regelmatig een excursie. Dit jaar was het reisdoel Rotterdam. Daarvoor werd eerst een bezoek afgelegd aan Futureland, het informatiecetnrum van Maasvlakte 2. Daarna werd het stadhuis van Rotterdam bezocht, alwaar onder deskundige leiding van een communicatiemedewerker het gebouw, daterend uit 1920 werd bezocht. Daarna was er een gesprek met een fractiemedewerker van de ChristenUnie/SGP-fractie van Rotterdam. Lees en kijk verder naar de foto's en de filmimpressie op de site van de SGP-jongeren van Goedereede.

>> SGP jongeren in bestuurlijk hart van Rotterdam

30 oktober 2009

SGP-ers nemen taken van burgemeester voorlopig waar

De burgemeester van de gemeente Goedereede, mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, is van 29 oktober tot begin volgend jaar niet aanwezig. Zij ondergaat een operatie aan haar rug, waarna ze moet revalideren. De heer A. Admiraal neemt als locoburgemeester haar taken in deze periode waar. Vice-voorzitter van de raad, dhr. J. Klepper, zal de komende raadsvergaderingen leiden. Onlangs bleek na een onderzoek dat burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede een operatie aan haar rug moet ondergaan. De operatie wordt gevolgd door een aantal weken van revalidatie.

>> SGP-ers nemen taken van burgemeester voorlopig waar

22 oktober 2009

SGP INFOBULLETIN editie oktober 2009

Deze week valt het verenigingsblad van de SGP te Goedereede weer op de mat van alle leden en sympatisanten van de partij. In deze uitgave aandacht voor het werk van de fractie. Daarnaast is er een interview opgenomen met burgemeester G.J. van de Velde. Ook de jongeren dragen hun steentje bij in de vorm van een bijdrage. Zij vragen aandacht voor het alcohol en drugsprobleem op het eiland. Ook vanuit het beginselprogramma wordt hier bij stilgestaan. Wethouder Admiraal meldt voorgang in diverse projecten en is er een bijdrage over de begroting van de gemeente.

>> Redactioneel SGP INFO Oktober 2009

21 oktober 2009

Interview met Burgemeester G.J. v.d. Velde...

Voor het verenigingsblad SGP INFO, wat deze maand verschijnt heeft de redactie voor de rubriek: in gesprek met... een interview afgenomen met de burgemeester van de gemeente Goedereede. Mevrouw v.d. Velde gaat in op diverse vragen. In het interview gaat zij in op de besteding van de gelden vanuit de leefbaarheidsprojecten Tweede Maasvlakte, brandweer, de ambulancezorg, het bouwen in de gemeente en de dreigende herindeling. Er is geen boek: 'zo moet je burgemester zijn!', aldus de eerst vrouw van de gemeente. Toch heeft zij duidelijk plezier in haar werk en ziet nog uitdagingen genoeg voor de toekomst. In een aparte aflevering gaat zij ook in op vragen van jongeren over het beleid van de gemeente om jongeren te behouden en de problemen die er zijn met alcohol en durgs... Kijk en luister naar de interviews...

>> Video-interview met Burgemeester G.J. van de Velde - de Wilde
>> SGP Jongeren Video-interview met de burgemeester van en voor jongeren

17 oktober 2009

Steun de petitie om het behoud van de rust op zondag!

De Winkeltijdenwet wordt misbruikt. Allerlei gebieden worden zomaar als toeristisch aangemerkt, want dan mogen de winkels in dat gebied op zondag open. Dat is een verkeerde ontwikkeling. Daarom zijn vakbonden als RMU, FNV en CNV Een gezamenlijke actie gestart, waarbij een petitie ondertekent kan worden om de rust op zondag te bewaren. Waarom tekenen voor WinkelRust? Diverse argumenten vanuit economische, sociale, principiële en maatschappelijk hoek worden door de organisatoren aangedragen. Zo wordt onder de principiële argumenten genoemd: 'Dankzij Winkelrust kan de zondag de speciale dag blijven die het is voor veel mensen. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag die anders is dan alle andere dagen. Winkelrust beantwoordt aan de Bijbelse notie dat er zes dagen gewerkt wordt en dat de zondag een rustdag is; Winkelrust voorkomt dat de druk op mensen met bezwaren tegen zondagswerk, om toch te werken en collegiaal te zijn, toeneemt. Het gaat dan niet alleen meer over keuzevrijheid maar ook over gewetensvrijheid.

>> Teken ook de petitie op: www.winkelrust.nl

15 oktober 2009

Nog enkele dagen om in te schrijven voor plan Goekoop Goedereede

De gemeente Goedereede is gestart met de realisatie van bouwplan Goekoop. Aan de Hoofddijk in Goedereede worden veertien koopwoningen gebouwd. Het plan voorziet in tien starterswoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. De prijzen zijn vanaf € 165.000,-. De woningen worden naar verwachting medio 2010 opgeleverd. De inschrijving sluit op 23 oktober. Omdat er veel behoefte is aan deze typen woningen stelde de gemeente regels op over de toewijzing van de woningen. De woningen worden door indeling in categorieën en verloting toegewezen aan belangstellenden die zich inschrijven. Technische informatie over de woningen, een plattegrond en een inschrijfformulier zijn verkrijgbaar aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

>> Prachtig plan voor starters in Goedereede

06 oktober 2009

Informatiekrant van provincie over gemeentelijke herindeling.

Deze week ontvangen alle inwoners van Goeree-Overflakkee een informatiekrant over de voorgenomen herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. In deze krant legt gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls uit, wat er allemaal komt kijken bij een herindeling. De procedure hiervoor is wettelijk vastgelegd. In de wet Arhi (Algemene Regels Herindeling) staat stap voor stap beschreven wat er moet gebeuren, als gemeenten worden heringedeeld. In deze informatiekrant komen verder aan het woord de vier burgemeesters van de desbetreffende gemeenten. Burgemeester G. v.d. Velde-de Wilde verkondigd met verve het (meerderheids)standpunt van de gemeenteraad van Goedereede: 'Wij blijven voor zelfstandigheid'. Ook Ellen Mastenbroek van 'Ouddorp bouwt voor jong en oud' vindt de herindeling geen goed idee: 'Ik vraag me af wat de bevolking ervan vindt', zo laat zij weten. Als de Arhi-procedure loopt volgens planning dan zou er, volgens het tijdpad van de provincie, in november 2012 verkiezingen zijn voor een nieuwe gemeente en is de start van de gemeente vanaf 1 januari 2013 een feit. Vragen over de herindeling kunnen gemail worden naar: herindelinggoeree-overflakkee@pzh.nl.

>> Provincie geeft informatiekrant uit over herindeling

02 oktober 2009

SGP Jongeren starten seizoen ludiek voor jonge leden...

De SGP jongeren van Goedereede zijn het winterseizoen op een ludieke manier gestart. Alle jonge leden van de SGP jongeren in Goedereede ontvingen een knuffelhond en een uitnodiging voor diverse bijeenkomsten. Huibert Slingerland, voorheen voorzitter van de SGPJ Goedereede en thans bestuurslid, legt in een video interview uit waarom deze actie wordt gehouden. Verder kondigt hij een excursie aan voor jongeren naar de Tweede Maasvlakte en Rotterdam en geeft hij een doorkijk op de eerste avond die in november op het programma staat.

>> Video-interview met Huibert Slingerland

02 oktober 2009

Nieuwe website voor SGP jongeren Goedereede

De SGP jongeren van Goedereede hebben een geheel vernieuwde website met een eigentijdse uitstraling. Op de jongerensite vindt u verslagen van de diverse avonden die er zijn geweest, kunt u foto's terug zien van diverse activiteiten en staan er diverse filmimpressie op, die weergeven hoe de avonden zijn verlopen. Middels een stelling kunt u uw mening geven over een actueel onderwerp. De lancering van de website gaat gepaard met een prijsvraag voor de knuffelhond die de enthousiaste jongeren onlangs uit handen van de landelijke voorzitter ontvingen. Alle jongere leden van de SGP jongerenvereniging ontvingen deze week deze knuffel. In een begeleidende brief vraagt dit puppy om een unieke naam te verzinnen. De winnaar wordt beloont met een boekenbon. Kijk snel op de nieuwe site.

>> Nieuwe website SGP jongeren Goedereede

30 september 2009

SGP uit zorgen over toekomst vrijwillige brandweer

In de raadsvergadering van 30 september j.l. waren het de laatste agendapunten die de nodige tijd vergden. Zo kwam aan de orde het handboek voor nieuw ruimtelijk beleid en het krediet voor de valbeveiliging voor diverse gemeentelijke gebouwen. Ook werd de motie, mbt het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw,die de SGP had voorbereid en mede namens alle fracties indiende aan de orde gesteld en zoals verwacht unaniem aangenomen. Een discussie herleefde mbt de voorgenomen herindeling van gemeenten op het eiland en stelde de SGP 2 vragen in het vragenuur over respectievelijk evenementen op zondag en de zorgen rondom de vrijwillige brandweer.

>> Verslag gemeenteraad 30 september 2009

30 september 2009

Steun voor initiatief SGP: Vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw

Op initiatief van de SGP werd unaniem een motie aangenomen die het college verzoekt om werk te maken om het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk te maken Al eerder kondigde de SGP-fractie dit voorstel aan in een commissievergadering Grondgebiedzaken. Het vergunningvrij bouwen wordt met deze motie uitgebreid. De fracties beogen hiermee dat het bij nieuwbouw tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Vanaf 2003 is het mogelijk om vergunningvrij te bouwen en meestal is dat voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel of een bijgebouw aan de achterkant van de woning. Op grond van de huidige regelgeving is het niet toegestaan om vergunningvrije bouwwerken tegelijk met een nieuwe woning of nieuw woongebouw te bouwen. 'Eerst moet een woning gereed worden gemeld en pas daarna mag er worden uitgebreid met vergunningvrije bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- en uitbouwen en bijgebouwen', aldus de SGP. Deze constructie kost de burger veel geld, want soms moet er weer gedeeltelijk gesloopt worden.

>> Motie vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw

25 september 2009

Schepen uit Stellendam vissen aantoonbaar duurzaam

Twee vissersschepen uit Stellendam varen als eerste in Nederland met het certificaat Verantwoordelijk Vissen. Met dit nieuwe label kan de visser aantonen dat de door hem gevangen vis op verantwoorde wijze is gevangen. Het certificaat is een reactie op het negatieve imago dat volgens het productschap Vis aan de beroepsvisserij kleeft. Op deze manier wil het productschap aantonen dat er wel degelijk duurzaam gevist wordt. Het certificaat garandeert onder meer dat de vissers zich houden aan de wettelijke visquota. Regelmatig zullen de vissers door een onafhankelijke organisatie worden gecontroleerd. Als blijkt dat ze zich niet aan de eisen houden, wordt het certificaat ingetrokken.

>> Bekijk de video van RTV Rijnmond

25 september 2009

Programmabegroting 2010 gemeente Goedereede

De programmabegroting 2010 is in concept opgesteld en uitgereikt aan de raadsleden. De ontwerp-begroting ligt voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden van onze site. Tijdens een informatieavond op donderdag 8 oktober 2009 geeft de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning een technische uitleg aan de raadsleden. De programmabegroting zal niet worden behandeld in de raadscommissie publiekzaken. Raadsleden kunnen concrete, schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk maandag 12 oktober 2009 tot 12.00 uur bij de griffier. De vragen kunnen zowel technisch als beleidsmatig van aard zijn. Het college beantwoordt de vragen uiterlijk 20 oktober 2009 en de beantwoording wordt verspreid via de pers, abonnees en de website. De behandeling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 5 november 2009.

>> Programmabegroting 2010 (pdf)

23 september 2009

Vanaf nu ook in Goedereede kunststof inzameling

Net als de andere drie gemeenten op het eiland start de gemeente Goedereede met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Daarmee biedt de gemeente u nog een extra mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Diverse Nederlandse gemeenten zijn begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. De SGP-fractie, die het rentmeesterschap en het bewaren van de schepping vanuit bijbelseopdracht als taak van de overheid ziet, is blij met deze ontwikkeling in de gemeente. Het doel van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsovens, en daarmee de uitstoot van CO2. Ingezameld plastic wordt niet verbrand, maar wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten, zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.

>> Vanaf nu ook in Goedereede kunststof inzameling

18 september 2009

Goedereede krijgt goede cijfers van inwoners

De gemeente Goedereede hield dit voorjaar opnieuw een enquête onder haar inwoners. “Waar staat je gemeente” is een uitgebreid onderzoek waarmee de deelnemende gemeenten een rapportcijfer krijgen voor uiteenlopende beoordelingscriteria. Onlangs werd het definitieve rapport gepresenteerd: over het algemeen krijgt de gemeente nóg hogere cijfers dan in 2006, de laatste keer dat Goedereede meedeed. “Waar staat je gemeente” is een onafhankelijke enquête die jaarlijks onder begeleiding van een extern bureau wordt gehouden onder een representatieve hoeveelheid inwoners van tientallen gemeenten in Nederland.

>> Goedereede krijgt goede cijfers van inwoners

16 september 2009

GS start herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee

Gisteren (dinsdag 15 september) hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee. De eerste stap van de procedure is een uitnodiging voor open overleg aan de colleges van de betrokken gemeenten. GS vinden samenvoeging van gemeenten op Goeree-Overflakkee nodig zodat zij bestuurskrachtiger worden en hun taken beter kunnen uitvoeren. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: “We starten de herindelingsprocedure nu omdat de betrokken gemeenten er zelf niet uitkomen en wij ze graag verder willen helpen in dit proces”. GS baseren hun beslissing op besluiten van de g emeenteraden en op het advies van de commissie Schutte.

>> GS start herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee

15 september 2009

SGP Goedereede wil vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk maken

In de commissievergadering Grondgebiedzaken van dinsdag 15 september heeft de SGP te Goedereede het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw aan de orde gesteld. De fractie beoogt hiermee dat bij nieuwbouw het tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Aan de hand van een conceptmotie werd dit onderwerp aan de orde gesteld. Ook andere partijen delen deze mening. De motie zal, ook mede namens de andere partijen op de raad van 30 september ingediend worden.

>> SGP Goedereede wil vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk maken

12 september 2009

Woonwensen- en woonbelevingsonderzoek in gemeente Goedereede

In het raadsacoord wat in 2006 na de verkiezingen is geschreven door de politieke partijen in Goedereede, staat dat in deze raadsperiode nog een woononderzoek zal plaatsvinden. Ook de SGP vindt het van groot belang om te weten hoe u als burger van Goedereede over uw woonomgeving denkt. Inmiddels is bij velen de vragenlijst over de woonwensen en woonbeleving op de mat gevallen. Vul deze in iedergeval in. Met dit onderzoek wil de gemeente graag horen hoe u het wonen in de gemeente waardeert: wat is goed en wat kan beter?

>> Woonwensen- en woonbelevingsonderzoek in gemeente Goedereede

11 september 2009

Effecten van de plannen op prinsjesdag

Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën de plannen van het kabinet voor 2010 aan de Tweede Kamer. Iedereen is natuurlijk benieuwd wat er voor hem of haar gaat veranderen. Op de speciale Prinsjesdagsite van de rijksoverheid wordt voor verschillende groepen aangegeven wat de plannen zijn voor 2010. Bijvoorbeeld voor ondernemers, automobilisten, gehandicapten, boeren en tuinders, gezinnen of ouderen. Van maatregelen en plannen waar deze groepen mee te maken kunnen krijgen, is op deze site een overzicht beschikbaar. Op 15 september om 15.15 uur zijn de maatregelen die het kabinet neemt overzichtelijk beschikbaar op de site www.prinsjesdag2009.nl, in het onderdeel ‘Effect op u’.

Het Reformatorisch Dagblad maakte een E-magazine over prinsjesdag. In deze digitale variant veel foto's, animaties en een videootje waarop de voorzitter van de Tweede Kamer uitlegt wat er op Prinsjesdag in Den Haag te beleven valt.

>> www.prinsjesdag2009.nl
>> Digitaal magazine Prinsjesdag

3 september 2009

Gemeenteraad stuurt motie over palingvangst naar minister

De gemeenteraad van Goedereede, heeft unaniem een motie aangenomen, die minister Verburg oproept om zich hard te maken voor de visserij van de paling. 'Het is nu paniek bij de palingvissers', aldus SGP-fractielid Huib Tanis, die binnen de fractie als visser de belangen van de visserij in het oog houdt. Palingvissers hebben in de maanden september t/m december 50% van hun palingvangst. Dat zijn precies de maanden dat er geen paling meer gevangen mag worden. De motie die namens de partijen werd voorgelezen door CDA-er Dirk Pijl, roept de minister van LNV op om, op basis v an de onzekerheden die ten grondslag liggen aan het door haar voorgestelde vangstverbod en de zekerheden die het plan van de palingvissers biedt, laatstgenoemd plan alsnog vurig te verdedigen bij de Europese Commissie.

>> Gemeenteraad stuurt motie over palingvangst naar minister
>> Op de bres voor palingvissers: Bijdrage van B. v.d. Vlies, SGP-TweedeKamer lid

20 augustus 2009

Samenwerkingsovereenkomst Gronden Breen ondertekend

Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede en de heer P.A. Braber van de woningbouwvereniging Beter Wonen ondertekenden op 18 augustus een samenwerkingsovereenkomst over de Gronden van Breen. De gemeente en de woningbouwvereniging zijn tot overeenstemming gekomen over een aantal belangrijke zaken zoals het aantal woningen, de woningcategorieën en de exploitatie. Deze afspraken zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. De Gronden van Breen is het grondgebied tussen de Havenweg, Waterweg, Bosweg en het Smalle Einde in Ouddorp. Op de Gronden van Breen zullen 113 koop- en huurwoningen komen. Het gaat hierbij om starterswoningen, rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

>> Gemeente Goedereede en woningbouwvereniging ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

19 augustus 2009

Gunning bouwproject Goekoop in Goedereede afgerond

Enkele jaren geleden kocht de gemeente een kavel aan de Hoofdpoortstraat/Hoofddijk in Goedereede, beter bekend als “terrein Goekoop”, om daar woningen te ontwikkelen. Uitgebreid overleg met alle betrokken partijen leidde uiteindelijk tot een verantwoord stedenbouwkundig plan. Het plan voorziet in 14 woningen. Na een inschrijvingsprocedure is de bouw van het project gegund aan aannemingsbedrijf Van de Nieuwendijk uit Stellendam. Na de aankoop van het terrein Goekoop werden in 2007 studies uitgevoerd naar de mogelijke invulling van de kavel aan de Hoofdpoortstraat/Hoofddijk. Na een keuze uit drie modellen ontstond een voorlopig ontwerp, dat werd uitgewerkt tot een definitief plan. Het plan voorziet in tien starterswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen. Er zijn 22 parkeerplaatsen bij de woningen gepland.

>> Gunning bouwproject Goekoop in Goedereede afgerond

24 juli 2009

SGP-jongeren Goedereede winnen jonge hondenprijs 2009

De SGP-jongeren van Goedereede hebben de jonge hondenprijs 2009 in de wacht gesleept. Op de laatst gehouden jaarvergadering van de SGP-jongeren in Gouda werd deze uitgereikt aan de jonge SGP-ers uit Goedereede. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan de vereniging die in het afgelopen jaar het hardst groeide. 'De laatste jaren hebben we hard gewerkt om aansluiting te vinden bij onze leden. Dat dit gelukt is, kunnen we zien aan de groei die onze vereniging doormaakt. De activiteiten die we organiseren worden dan ook goed bezocht door onze leden. We proberen als vereniging op te komen voor de belangen van de jongeren in Goedereede. Dit doen we door regelmatig onze mening te laten horen bij de bestuurders van onze gemeente', aldus de enthousiaste SGP-jongeren uit Goedereede.

>> SGP-jongeren Goedereede winnen jonge hondenprijs 2009

1 juli 2009

Herstel getij, bouw getijdecentrale, sluis en nieuwe natuur

Het Rijk en regionale overheden gaan samen onderzoeken hoe de acht km lange Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gedeeltelijk kan worden geopend om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te herstellen. De opening in de dam kan worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De Brouwersdam is in 1971 voltooid. Het is de laatste volledig gesloten dam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd. Door de afsluiting van de zeearm de Grevelingen verdween de doorstroming vrijwel volledig uit het water, waardoor de natuurlijke processen ernstig zijn verstoord. Staatssecretaris Huizinga en het bestuur van het Natuur- en recreatieschap de Grevelingen zijn het eens geworden over een verkenning naar de beste wijze waarop de eb- en vloedwerking in het Grevelingenmeer kan terugkeren.

>> Herstel getij, bouw getijdecentrale, sluis en nieuwe natuur

30 juni 2009

GS kondigen herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee aan

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vandaag (dinsdag 30 juni 2009) het voornemen uitgesproken om de procedure te starten om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. GS gaan hierover in open overleg met Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Hiermee handelen GS in lijn met het eindadvies van de commissie Schutte van 16 juni jl. De bevindingen van de commissie Schutte hebben aan GS opnieuw duidelijk gemaakt dat de vier gemeenten verdeeld blijven over hun bestuurlijke toekomst. GS vinden het nu hun verantwoordelijkheid om de regierol op zich te nemen.

>> Persbericht: gedeputeerde Staten inzake herindeling GO
>> Brief van GS aan gemeenten op Goeree Overflakkee

29 juni 2009

Technicus en webmaster in het zonnetje gezet

Op de bestuursvergadering van de SGP Kiesvereniging te Goedereede van maandag 29 juni 2009, was er ruimte gemaakt op de agenda om een tweetal personen in het bijzonder te bedanken. 2 personen die vrijwillig heel wat uren stoppen in het onderhouden van de website van de SGP te Goedereede. Namens de fractie en kiesvereniging bedankte fractievoorzitter Hans Klepper, Kees Grinwis, die als technicus op de achtergrond altijd klaar staat om zaken te regelen. Peter Grinwis, die naast de functie van webmaster, ook redactioneel betrokken is bij de uitgifte van de bladen: SGP NIEUWS en SGP INFO, en tevens voorzitter is van de cie Publiciteit, kreeg een attentie uit handen van de voorzitter van de Kiesvereniging: Adri Voogd.

>> Technicus en webmaster in het zonnetje gezet

25 juni 2009

Bijna 100 leerlingen uit Goedereede in raadzaal in debat

Vorig jaar zijn de SGP-jongeren van Goedereede begonnen met het opzetten van een educatief programma voor de groepen acht van de Koningin Beatrixschool in Ouddorp. De leerlingen waren toen een hele ochtend te gast bij de SGP-jongeren in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit is zo goed bevallen, dat de SGP-jongeren dit jaar weer iets dergelijks hebben georganiseerd. Nu niet alleen voor de Koningin Beatrixschool, maar ook voor de Eben-Haëzerschool in Goedereede-Havenhoofd en voor de Christelijk Nationale School Zomerland in Stellendam. Dit betekende een drukke dag en een raadszaal vol met leerlingen.

>> Bijna 100 leerlingen uit Goedereede in raadzaal in debat
>> Filmimpressie Jongerenraad 2009

17 juni 2009

Commissie Schutte kiest definitief voor één gemeente Goeree-Overflakkee

De adviescommissie 'Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee' (Commissie Schutte) adviseert Gedeputeerde Staten de procedure te starten voor het samenvoegen van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee tot een gemeente Goeree-Overflakkee. De vier gemeenten hebben opnieuw geen eensluidende conclusie kunnen trekken over hun bestuurlijke toekomst. Op 3 juni jl. besloten de gemeenteraden van Oostflakkee, Middelharnis en Dirksland te kiezen voor een eilandelijke fusie; de gemeenteraad van Goedereede koos voor samenwerking. Deze verdeeldheid brengt de Commissie Schutte tot haar eindadvies.

>> Persbericht: Commissie kiest voor 1 gemeente
>> Lees het standpunt van de gemeente Goedereede aan cie. Schutte (pdf)
>> Lees meer in het dossier: Gemeentelijke herindeling

16 juni 2009

Oplossingen voor problematiek blauwalg Volkerak Zoommeer in beeld

Door het kierbesluit en de plannen van de verzilting dreigt een groot deel van Zuid-Holland bij droogte niet meer voorzien te worden van zoet water. De staatssecretaris neemt 22 juni een besluit in het kabinet t.a.v. het waterbeleid waarin alle adviezen die tot nu toe zijn gegeven worden meegewogen. Adviezen die betrekking hebben op de provincie Zuid-Holland zijn de commissie Veerman, het BOKV en de zoetwaterverkenning ZHZ. In alle adviezen wordt aangegeven dat de agrarische sector gecompenseerd dient te worden. Compenseren kan ondermeer door technische en financiële instrumenten. E.e.a. heeft grote gevolgen voor de zoet-water voorziening op het eiland. In de film worden praktische oplossingen voorgedragen met winst voor ecologie, economie en maatschappij. Zoet en zout hand in hand in het Zuidwestelijke Delta gebied, dat is de boodschap die LTO Noord uitdraagt. Het evenwicht kan worden hersteld, een maatschappelijke investering waard, aldus LTO Noord.

>> Film met oplossingen voor problematiek blauwalg Volkerak Zoommeer
>> Oplossingen voor problematiek blauwalg Volkerak Zoommeer in beeld

11 juni 2009

Gemeente ruimt slib van stranden in Ouddorp

Op het strand van Ouddorp in de gemeente Goedereede ligt tussen paal 11 en paal 12 een laagje slib. De afzetting van het slib is het gevolg van een natuurlijk proces. Desondanks is het slib hinderlijk voor de bezoekers van de stranden van de badplaats. De gemeente start daarom op 11 juni met een opruimactie. Op 4 juli, voor de start van de zomervakantieperiode, moet het slib zijn opgeruimd. Een aantal jaren geleden is het strand verbreed omdat de zogenaamde basiskustlijn te smal werd. Als gevolg daarvan ontstonden nieuwe zandbanken en geulen, waarin slibdelen bezinken. Inmiddels heeft zich een laagje van 20 tot 40 centimeter slib gevormd. Het slib veroorzaakt overlast voor de strandbezoekers.

>> Gemeente ruimt slib van stranden in Ouddorp

6 juni 2009

SGP test kennis van de Visserij bij burgers en toeristen in Ouddorp

Op vrijdag 6 juni werd in Ouddorp de inmiddels traditionele Visserijdag gehouden. Voor de SGP te Goedereede was dit aanleiding om met een activiteitenstand aanwezig te zijn op deze dag. Voor de kinderen was er een bak met eendjes die binnen 1 minuut uit het water gehengeld moesten worden. Meer dan 250 kinderen hebben dat deze dag geprobeert. De winnaar krijgt binnenkort bericht en ontvangt een origineel visspel. Voor de ouderen was er een quiz. Door middel van 10 vragen werd de kennis van en over de visserij in de gemeente getest. Ook hier vulden zo'n 200 personen de vragenlijst in. De winnaars hiervan worden eind juni bekend gemaakt. Ze kunnen met 2 personen op excursie naar de Vismijn in Stellendam of ontvangen een vispakket. Voor wie zijn kennis ook wil testen kan hieronder op de link voor de quiz klikken.

>> Kijk naar de foto's van deze visserijdag...
>> Vul hier uw antwoorden in van de Quiz op de visserijdag...
>> Test zelf uw kennis over de politiek en visserij in de gemeente...

3 juni 2009

SGP Goedereede blijft tegen fusie gemeenten Goeree-Overflakkee

Op donderdag 3 juni was er een extra gemeenteraadsvergadering in de gemeente Goedereede waarin het rapport Schutte: 'Samen voor ons eiland', het enige gespreksonderwerp was. Overigens werd gelijktijdig ook in de andere 3 gemeenten op het eiland vergaderd over hetzelfde onderwerp. Hoewel de fracties eerder nog unaniem van mening waren dat een fusie niet goed was voor de gemeente Goedereede, was de uitslag van deze avond evenwel een verrassing. Het VVD had al eerder aangekondigd meer voor fusie te voelen. Het CDA sloot zich deze avond hierbij aan. De SGP, CU, PvdA en VGB bleven van mening dat een fusie juist niet goed zou zijn voor de gemeente en vooral voor haar burgers.

>> SGP Goedereede blijft tegen fusie gemeenten
>> Lees verder in het dossier herindeling...

29 mei 2009

Bijna 90% kiest voor zelfstandig Goedereede

Op 31 maart presenteerde de commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. De commissie Schutte laat de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee de keuze uit twee mogelijkheden. Ze moeten vóór 15 juni aanstaande kiezen tussen zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking of een fusie tot één gemeente. Op bijna 90% van de ingevulde enquête formulieren was de keus voor een zelfstandige gemeente Goedereede ingevuld. De keuze voor die optie betekent wel dat er taken overgedragen zouden worden aan een eilandelijk samenwerkingsverband. SGP-Fractievoorzitter J. Klepper, gaf aan dat de opkomst van meer dan 60% boven verwachting is. De enquete geeft tevens aan dat de gemeenteraad gesteund wordt in de opvatting om niet te fuseren met de overige gemeenten op het eiland. 'We kunnen gerust zijn, dat de bevolking achter ons staat', zo was zijn eerste reactie na de bekendmaking door burgemeester v.d. Velde.

>> Bijna 90% kiest voor zelfstandig Goedereede (incl. Proces-verbaal)
>> Proces-verbaal (pdf)

28 mei 2009

ChristenUnie/SGP, op weg naar de Europese verkiezingen...

Op donderdag 28 mei kwam om verzoek van de gezamenlijke kiesverenigingen van de ChristenUnie/SGP, Europarlementslid en kandidaat voor de verkiezingen van DV 4 juni, dhr. B. Belder naar Ouddorp om de inwoners van Goeree-Overflakkee warm te krijgen voor een Euro-realistisch geluid in Europa. Onder het thema: Samenwerking Ja, Superstaat Nee doet de gecombineerde christelijke fractie van de ChristenUnie/SGP mee aan de verkiezingen. Als de opkomst van deze avond een indicatie is voor de opkomst bij de verkiezingen zullen er veel stemmen verloren gaan. Toch zijn de aanwezigen een en al oor voor hetgeen zittend europarlementslid Bas Belder de aanwezigen voorhoud. Dhr. Voogd van de SGP kiesvereniging uit Goedereede heette een ieder hartelijk welkom en opende de vergadering. Het debatgedeelte met de parlementariër staat onder leiding van debatleider Bert Tuk. Hij legt dhr. Bas Belder enkele stellingen voor die het campagneteam van de ChristenUnie/SGP op het eiland voor deze avond middels een interactief programma had voorbereid. Met verve verdedigde het zittend Europarlementariër daarmee het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP.

>> ChristenUnie/SGP, op weg naar de Europese verkiezingen...

28 mei 2009

Goerees begroting sluit af met een positief resultaat

Wat de derde woensdag in mei, voor de landelijke regering de verantwoordingsdag is, zo is de laatste donderdag in mei dat voor het college van B en W in Goedereede. In de raadsvergadering van donderdag 28 mei, werd in anderhalf uur tijd de agenda behandeld. Onderdeel daarvan was de programmarekening over 2008. De rekening sluit af met een positief saldo van ruim 2,1 miljoen euro. In dit grote bedrag zitten een aantal meevallers, doorgeschoven budgetten en het resultaat van de verkoop van het MAVO-terrein in Stellendam. Het eigenlijke bedrag wat overblijft over 2008 is €239.365,61. Met lovende woorden door alle fracties werd de rekening vastgesteld. Verder kwam in deze raad aan bod: de onderhoudsplanning onderwijshuisvesting 2009, het voorstel voor de realisatie van een Regionaal Bureau Leerplicht. De Archiefverordening gemeente Goedereede, het rapport van de Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 'Met gebreken', het vaststellen van de beleidsvisie Externe Veiligheid en het voorstel inzake het agrarische bedrijf aan de Hazersweg 23.

>> Goerees begroting sluit af met een positief resultaat
>> Programmarekening 2008 (pdf)

26 mei 2009

Kom ook op DV 28 mei naar Europa!

“De Europese Unie zou bijna volledig met groen gas gedekt kunnen worden”, zo hield de Nederlandse Gasunie in Groningen de Europees lijsttrekker Peter van Dalen en Europarlementariër Bas Belder bij de start van de campagne voor. “Hoopgevend”, aldus lijsttrekker van ChristenUnie SGP, die ‘energie’ en ‘duurzaamheid’ markeert als speerpunten in het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie SGP. Gas, bio-ethanol, zonne- en windenergie hebben de bijzondere aandacht van de Europese kandidaten voor ChristenUnie SGP. De partijen zijn in het Europees parlement al jaren vurig pleitbezorger van duurzame energie. De Europese kandidaten zijn inmiddels 'vol gas' op campagnetour. Ze komen ook naar de regio Goeree-Overflakkee op DV donderdag 28 mei. 'De eilanders zijn van harte welkom in Ouddorp', zo laat parlementariër Bas Belder weten, die deze avond hoopt te spreken over het thema: 'op weg naar de europese verkiezingen'.

>> ChristenUnie-SGP organiseert regiobijeenkomst voor de Europese campagne in Ouddorp

25 mei 2009

SGP-jongeren Goedereede bezorgd om beleid gemeente

De SGP-jongeren van Goedereede zijn bezorgd over het beleid aangaande de identiteit en het karakter van de gemeente Goedereede. Onlangs stuurden zij een brief aan de raad en het college van B&W om hun zorgen kenbaar te maken. In de brief wordt vooral aandacht gevraagd voor de zondagsrust die zo kenmerkend is voor de gemeente en waar veel burgers veel waarde aan hechten. De voorzitter van de SGP-jongeren in Goedereede, Huibert Slingerland, stelt dat de SGP-jongeren trots zijn op hun gemeente. ''Een gemeente met een eigen identiteit. Een gemeente waarin niet alles opzij gezet wordt voor het massatoerisme. Maar nog veel belangrijker: we hebben een gemeente waarin nog enigszins rekening gehouden wordt met Gods geboden. Dit mogen we zondags terugzien wanneer de dorpen rust uitstralen''.

>> SGP-jongeren Goedereede bezorgd om beleid gemeente
>> Steun betuigen aan de brief inzake zondagsrust

22 mei 2009

Informatiebijeenkomst bestuurlijke toekomst Goedereede

Op woensdag 20 mei was de zaal in Dorpstienden gevuld met burgers vanuit Goedereede die er belang aan hechten om nader geïnformeerd te worden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Dit n.a.v. Het rapport Schutte wat eind maart werd gepresenteerd aan de besturen van Goeree-overflakkee en waar een tweetal richtingen worden voorgesteld. Burgemeester v.d. Velde opende de bijeenkomst met een terugblik op het proces. Als deskundige op het gebied van herindelingen, fusies en samenwerkingsverbanden was dhr. Th.C. Van Waes uitgenodigd om de aanwezigen door het rapport Schutte te leiden en de nodige verduidelijkingen te geven.

>> Informatiebijeenkomst bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

22 mei 2009

Verenigingsblad SGP Infobulletin in teken van Europa

Deze week is het eerste nummer van de 14e jaargang van het verenigingsblad van de SGP te Goedereede verschenen. In dit nummer is er volop aandacht voor Europa. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn immers op DV donderdag 4 juni. Zowel de meditatie, als de Column gaan in op de ontwikkelingen in Europa. Ook vanuit het gezamenlijke verkiezingsprogramma (CU-SGP) worden een aantal punten aangedragen. In het interview komt wethouder v.d. Vlugt aan het woord, die eveneens aangeeft dat subsidies vanuit Europa voor de visserij van groot belang zijn voor een visserijgemeenschap als Goedereede. Tenslotte vragen de SGP jongeren aandacht voor de identiteit van de gemeente.

>> Infobulletin SGP Goedereede mei 2009!

15 mei 2009

Interactief verkiezingsdabat over Europa op DV 28 mei!

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 4 juni van dit jaar organiseren de eilandelijke kiesverenigingen van de SGP en de ChristenUnie op Goeree-Overflakkee een verkiezingsavond om de burger dichter bij de politiek in Brussel te brengen en de politici dichter bij de burger. Spreker deze avond is zittend Europarlementariër voor ChristenUnie/SGP: Bas Belder. Onder het motto “Samenwerking ja, superstaat nee” gaat de ChristenUnie/SGP de verkiezingen in. Vrede, welvaart en stabiliteit worden bedreigt door diverse crises. De mens, de samenleving, het milieu en de natuur lijden onder het wegvallen van zorg voor de schepping, de naaste en door misbruik van de schaarse grondstoffen in onze honger naar steeds meer. In antwoord daarop wil de ChristenUnie/SGP werken vanuit een christelijk perspectief waarbij verantwoord rentmeesterschap, gefundeerd op de Bijbel, zo breed mogelijk uitgewerkt wordt.

>> Interactief verkiezingsdabat over Europa op DV 28 mei!

14 mei 2009

Drie Blauwe vlaggen in 2009 voor gemeente Goedereede!

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 110 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2008. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen worden uitgereikt aan 41 Nederlandse stranden en 69 jachthavens. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Adrie van Waarde van de gemeente Goedereede en Peter de Regt van Marina Port Zélande ontvingen dit kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerk voor jachthavens en stranden uit handen van Alexander Pechtold in Castricum aan Zee.

>> Drie Blauwe vlaggen in 2009 voor gemeente Goedereede!

12 mei 2009

ZorgSaam presenteert plannen voor nieuwe Vliedberg in Ouddorp!


Het waren nogal wat projecten die dinsdag 12 mei 2009 ter behandeling werden aangeboden aan de commissie GrondGebiedZaken. Duidelijk is dat er vaart wordt gemaakt met een aantal zaken. En dat is ook nodig vindt de SGP-fractie. Nu de trein eenmaal opgang is wat betreft het bouwen in Stellendam komen ook de projecten in Goedereede en Ouddorp in de versnelling terecht. De commissie boog zich over de plannen van: de Vliedberg, De boerderij aan de Hazersweg en de entree van Goedereede. Stuk voor stuk ambitieuze bouwplannen. De SGP kon, evenals andere partijen, zich scharen achter de uitgangspunten van het college. Als laatste werd de memo mbt de Tour de France behandeld.

>> ZorgSaam presenteert plannen voor nieuwe Vliedberg in Ouddorp!!

23 april 2009

Stem inwoners gevraagd over bestuurlijke toekomst Goedereede!


Op verzoek van de fracties VGB, SGP en ChristenUnie, verwoord in een raadsmotie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond, zal het college van burgemeester en wethouders van Goedereede vr 3 juni onder de inwoners van de kernen in de gemeente een schriftelijke enqute houden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Deze motie kreeg donderdag na een korte schorsing, nader overleg en tekstuele aanpassingen uiteindelijk ook steun van PvdA en CDA. De liberale fractie kon zich niet in het verzoek vinden. Een enquete, een bewonersconsultering over de bestuurlijke toekomst is waardevol als het in alle vier de gemeenten wordt gehouden. Omdat daarvoor de handen niet op elkaar komen, kunnen wij de motie niet steunen, aldus Van der Meer.

>> Stem inwoners gevraagd over bestuurlijke toekomst Goedereede!

17 april 2009

SGP Jongeren organiseerden een politieke speurtocht door Ouddorp!


De SGP Jongeren te Goedereede is een actieve club jonge mensen, die regelmatig bijeenkomsten organiseren over divers onderwerpen. Actuele thema's en ontspannen activiteiten waar jongeren (en ouderen) elkaar ontmoeten. Op vrijdagavond werd er een speurtocht gehouden door Ouddorp. Vragen over de historie en politiek moesten worden beantwoord. Na afloop was er een gezellig samenzijn bij de voorzitter van de SGP-jongeren: Huibert Slingerland. Uiteindelijk wist 1 groep de meeste vragen en werd tot winnaar uitgeroepen. De dames van de JV Danil gingen dan ook met een kado bon naar huis. Onderweg werd vanuit de SGP Caravan informatie verschaft over de SGP jongeren.

>> SGP Jongeren organiseerden een politieke speurtocht door Ouddorp!

13 april 2009

Goeree-Overflakkee - een eenheid in verscheidenheid


Zes weken lang zijn we als commissie intensief betrokken geweest bij het leven op Goeree-Overflakkee. Een eiland waarvan de naam herinnert aan het verleden toen Goeree en Overflakkee door water van elkaar gescheiden waren. We waren er, we keken rond en we spraken met vele bestuurders. In de Koersnotitie stellen de eilandbestuurders trots te zijn op het prachtige eiland Goeree-Overflakkee, een eiland met een gevoel van rust en ruimte en authentieke dorpen waar mensen tijd en zorg voor elkaar hebben. Wat bergt Goeree-Overflakkee veel mogelijkheden in zich; met zo'n lange kusttijn zijn er waarschijnlijk nog heel veel recreatiemogelijkheden te exploiteren. We zagen de boten in de kleine haventjes. Ook de fiets- en wandelroutes zijn aantrekkelijk. Wat ons vooral opviel was de gemoedelijkheid van de dorpen. Dat moeten we koesteren en hopen dat meer mensen daarvan kunnen genieten.

>> Rapport Schutte: Samen voor ons eiland...

7 april 2009

Informatie over de Europese Verkiezingen


Op DV 4 juni 2009 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. In de speciale rubriek op onze site vindt u informatie over deze verkiezingen. U treft in deze rubriek: informatie, nieuws, filmpjes info over bijeenkomsten enz. Het motto van deze verkiezingen is: Samenwerking Ja, Superstaat Nee! Wilt u meer weten over de Europese verkiezingen klik dan snel verder of kom naar onze informatiestand op de Mekkerstee op DV 18 april 2009!

>> Meer nieuws over de Europese Verkiezingen...

4 april 2009

2 Winnaars van de SGP Quiz op ontmoetingsdag in Ouddorp


De SGP te Goedereede stond op zaterdag 4 april op de ontmoetingsdag, georganiseerd door de commissie verenigingswerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. Vele gesprekjes werden gevoerd en tientalle Banieren, Kliks en In Contact's werden uitgedeeld aan de bezoekers. Overigens maken de lezers van die bladen kans op een prijs, als ze de bijvoegde puzzel compleet maken. Bezoekers konden hun kennis van de SGP testen in een quiz op de computer. Lees verder en test zelf uw kennis.

>> 2 Winnaars van de SGP Quiz op ontmoetingsdag in Ouddorp

31 maart 2009

Commissie Schutte kiest voor eilandelijke fusie


De adviescommissie Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee (Commissie Schutte) komt tot de conclusie dat de vorming van n gemeente Goeree- Overflakkee de meest adequate oplossing is voor de toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee. Elke andere variant acht de commissie minder duurzaam en toekomstbestendig.
De Commissie Schutte heeft de afgelopen weken gesproken met de colleges en gemeenteraden van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oosiflakkee, het dagelijks bestuur van het ISGO en een hoorzitting georganiseerd voor het maatschappelijk middenveld. De commissie is op 31 maart 2009 tot een advies gekomen over de bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakee.

>> Commissie Schutte kiest voor eilandelijke fusie

26 maart 2009

Admiraal door als wethouder van buiten de gemeente


Met de grootst mogelijke meerderheid van 14 stemmen voor, kreeg wethouder A. Admiraal, die voor de SGP zitting heeft in het college, toestemming om als wethouder te blijven fungeren, maar buiten de gemeente Goedereede te wonen. 1 raadslid was afwezig. De Gemeentewet verlangt van wethouders dat zij ingezetenen zijn van de gemeente waarin zij wethouder zijn. De in Oud-Beijerland wonende wethouder vervuld zijn taak in de gemeente Goedereede nu meer dan 3 jaar en is veelal aanwezig in de gemeente. Mede door zijn enthousiaste inzet worden op dit moment woningbouwprojecten gestart. In deze raadsvergadering kwam tevens aan de orde de vervanging van het wagenpark van de gemeente, als ook het Verkeers Circulatie Plan (VCP) Stellendam.

>> Admiraal door als wethouder van buiten de gemeente

24 maart 2009

Getij kan twee eilanden van stroom voorzien


BROUWERSDAM - Een getijdencentrale op de Brouwersdam moet straks stroom leveren aan een kleine zestigduizend huishoudens. ,,Die centrale wekt genoeg stroom op om heel de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen- Duiveland van energie te voorzien, zegt Siemco Louwerse van de Groenservice Zuid-Holland (GZH). De getijdencentrale maakt deel uit van een toekomstplan voor het Grevelingenmeer, dat is opgesteld door de GZH, Rijkswaterstaat, de omliggende gemeenten en Staatsbosbeheer en is overgenomen door de Deltacommissie van oud-minister Cees Veerman. Het getij moet weer terugkeren in de afgesloten zeearm tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland, omdat de waterkwaliteit in de stilstaande plas achteruit holt sinds de Grevelingen in 1971 in het kader van de Deltawerken van de zee is afgesloten.

>> Getij kan twee eilanden van stroom voorzien

24 maart 2009

Ministerie VWS honoreert alleen verzoek rotonde bij Brouwersdam


OUDDORP - De reis over de N57 naar de Zeeuwse en Ouddorpse stranden kan korter, vindt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dan moet wel de afstelling van de verkeerslichten bij Goedereede en Ouddorp anders. Een speciaal Groene Golf Team van het ministerie gaat daarom sleutelen aan de verkeerslichten op de Rijksweg tussen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en S chouwen-Duiveland, heeft het ministerie laten weten aan de gemeente Goedereede. Die gemeente wil het liefst drie rotondes op de N57 op Goeree-Overflakkee: bij de entree van het stadje Goedereede, bij de badplaats Ouddorp en nog eentje vlak voor de oprit van de Brouwersdam. Nu stroopt op warme zomerdagen het strandverkeer bij Goedereede en Ouddorp op, terwijl op de kruising voor de Brouwersdam nogal eens ongelukken gebeuren.

>> Strandfiles kunnen wel wat korter

23 maart 2009

Geef uw mening over gemeente Goedereede


De gemeente Goedereede doet dit voorjaar mee aan het onderzoek Waar staat je gemeente van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoek omvat een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek. Waar staat je gemeente wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Met de resultaten van het onderzoek laat de gemeente in kaart brengen op welke vlakken verbetering nodig is. De resultaten van het onderzoek worden bovendien vergeleken met die van andere gemeenten. Inmiddels hebben 1200 inwoners van de gemeente een vragenlijst ontvangen. Deze mensen zijn met een willekeurige steekproef geselecteerd. De vragenlijst is een onderdeel van de burgerpeiling. Inwoners kunnen hier onder andere hun oordeel geven over het gemeentebestuur, de gemeentelijke regels en de woonomgeving.

>> Gemeente Goedereede doet mee aan Waar staat je gemeente...

20 maart 2009

Centrum Ouddorp wordt winkel- en woonerf


De gemeente Goedereede investeert in de economie van Ouddorp. In november is daarom begonnen met een herinrichting van het centrum van Ouddorp. Deze opknapbeurt geeft een kwaliteitsimpuls aan de plaatselijke economie. De herinrichting van het centrum van Ouddorp is in volle gang. Eind april wordt het werk afgerond. Hierna is het centrum van Ouddorp een winkel- en woonerf. De regels voor verkeersdeelnemers zijn hierdoor veranderd. De voetganger krijgt in het centrum alle ruimte om zich te bewegen. De auto is te gast in dit gebied en zal zich moeten aanpassen. In november 2008 is GMB Infra uit Ouddorp begonnen met het herstraten van de Weststraat en de Boompjes. Vervolgens zijn de Stationsweg, de Raadhuisstraat en de Hofdijksweg opgeknapt. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de Molenblok, de Hoenderdijk en de Weststraat.

>> Centrum Ouddorp wordt winkel- en woonerf...

16 maart 2009

Gemeente zet vrijwilligers in het zonnetje


De gemeente Goedereede organiseerde op zaterdag 14 maart voor het eerst de Make A Difference Day (MADD). Op deze dag werden de vrijwilligers die hele jaar belangeloos in touw zijn in de gemeente, in het zonnetje gezet. Ewit Tanis, het gezicht van speeltuin de Flipjes, werd door zijn collega-vrijwilligers gekozen tot Vrijwilliger van het jaar 2009 van de gemeente Goedereede. De dag in Zalencentrum Dorpstienden was een groot succes. Tijdens de dag waren tientallen raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente belangeloos aan het werk om iets terug te doen voor de vrijwilligers die zich het hele jaar belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Circa 70 bestuursleden van vrijwilligersorganisaties namen s middags deel aan diverse workshops, die tot doel hadden hen te trainen in sponsoring en fondsenwerving, besturen en aansprakelijkheid, het werven en behouden van vrijwilligers, en vergadertechnieken. De workshops werden door de deelnemers als zeer nuttig en gezellig ervaren, hetgeen ook gold voor de aansluitende netwerkborrel.

>> Ewit Tanis is Vrijwilliger van het jaar 2009 Goedereede...

14 maart 2009

SGP Partijdag: Van der Vlies: 'Kabinet maakt geen beste beurt'


Vanuit de Kiesvereniging Goedereede zijn door een drietal afgevaardigden de partijdag op zaterdag 14 maart 2009 bezocht. In de partijrede: 'Geen ijdele zorg', schetste SGP-voorman B.J. Van der Vlies de situatie rondom de economische crisis. Werkloosheid tot 10% van de beroepsbevolking, een krimpende economie en een tekort bij de overheidsfinancien van meer dan 5%. Dat zijn getallen waar momenteel ernstig rekening gehouden moet worden. Met toenemende verbazing en zorg kijk ik naar de verrichtingen in en rond het torentje. Ik zie heus wel in dat de problemen lastig zijn. En ik heb er begrip voor dat het kabinet tijd nodig heeft om knopen door te hakken. Maar waar ik gn begrip voor heb, is dat het er nu toch de schijn van heeft dat er weer allerlei politieke spelletjes worden gespeeld. Je proeft dat er veel wantrouwen is tussen de coalitiepartners en dat dit verlammend werkt. Juist nu het erop aankomt, steekt de door collega Slob genoemde niksigheid de kop weer op. Dat is dus geen beste beurt!, aldus van der Vlies in zijn rede.

>> Lees meer over de Partijdag...
>> Partijrede 14 maart 2009 - Geen ijdele zorg...

7 maart 2009

Verdieping Slijkgat van start


Havenbedrijf Rotterdam gaat de vaargeul Slijkgat verdiepen van 5 meter naar 5,5 meter onder NAP. Het gemeentebestuur van Goedereede is hier erg blij mee. Het Slijkgat ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en is de levensader voor de Stellendamse visserijhaven. Een goede bevaarbaarheid van de vaargeul is van belang voor de bereikbaarheid van de Stellendamse havens en het Haringvliet. De werkzaamheden gaan 9 maart van start en zullen uiterlijk 1 juli klaar zijn. Al een aantal jaren vindt er overleg plaats tussen de gemeente Goedereede en het Havenbedrijf Rotterdam. Als compensatie voor de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2, voert het Havenbedrijf Rotterdam de onderhoudswerkzaamheden van het Slijkgat uit.

>> Verdieping Slijkgat van start

5 maart 2009

Raadslid Sperling neemt afscheid van Goerees raad


Op de vergadering van Goerees raad van donderdag 5 maart stonden diverse onderwerpen op de agenda. Meest onderwerpen die te maken hadden met de zorg rondom mensen die zorg nodig hebben in materieel en financiele zin. Daarnaast stelde de SGP vragen over het aantal woningen die in de Koersnotitie Regionale Structuurvisie waren opgenomen. Aan het einde van de raadsvergadering nam de heer C. Sperling van de ChristenUnie fractie afscheid van de raad. Oud-raadslid mevr. M. Grinwis-Driesse volgt hem op. naast de burgemeester en zijn fractievoorzitter J. Goemaat, sprak de nestor van de raad, de heer J. Klepper, het scheidende raadslid namens de raad toe. De raad was blij met zijn komst en staat niet te juichen nu je weggaat. Hij hoopte dat de kennis die hij op het bestuurlijke vlak had opgedaan, van pas komt. Ook de nestor was het niet ontgaan dat er wel eens verdeeldheid was in de fractie als het ging om gevoelige principiele zaken, die door de heer Sperling helder werden verwoord. 'Wie weet tot ziens als raadslid, want de wisselingen volgen elkaar bij de CU snel op', zo besloot hij zijn toespraak.

>> Raadsverslag dd 5 maart 2009

3 maart 2009

Bestuurslid neemt na 31 jaar afscheid van bestuur SGP Kiesvereniging!


Op de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging te Goedereede nam bestuurlid K. Tanis, na 31 jaar trouwe dienst, afscheid van het bestuur. Voorzitter A. Voogd gaf in zijn toespraak aan, dat hij na een lange staat van dienst, te kennen had gegeven plaats te willen maken voor jongeren. De heer K. Tanis, kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en principiele inbreng. Verder typeerde de voorzitter hem als doordacht en betrokken. Zijn trouwheid op de (bestuurs)vergaderingen kan velen tot voorbeeld zijn. 'We zullen je aanwezigheid missen in het bestuur, van harte Gods Zegen toegewenst'. Na de vergadering werd het scheidend bestuurslid door de vergadering toegezongen: Ps. 121:4. Op deze vergadering werden in het bestuur herkozen de heren S.J.J. Grootenboer en H.C. van Rossum. Ook 2 nieuwe bestuursleden werden van harte welkom geheten: de heer E.C.J. Grinwis en de heer J. Sperling. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Lees verder het jaarverslag van de Kiesvereniging God, Nederland en Oranje te Goedereede over het jaar 2008.

>> Jaarverslag SGP Kiesvereniging 2008

23 februari 2009

Memorandum Goedereede inzake bestuurlijke toekomst


Op maandag 23 februari en vrijdag 27 februari zijn er gesprekken met de commissie Schutte. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders zal een gesprek hebben met de Adviescommissie bestuurlijke toekomst lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee (Commissie Schutte). Met het oog hierop heeft het college het wenselijk geacht om in samenspraak met de gemeenteraad een memorandum op te stellen, met daarin de visie van de gemeente Goedereede. In deze visie gaat het college en de raad in op o.a. het behoud van de kenmerkende waarden en identiteit van de gemeente. Daarnaast worden een aantal argumenten van GS weerlegt. Ook worden een ruim aantal zaken genoemd waarop de gemeente op het eiland inmiddels al volop samenwerken.

>> Memorandum Bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee / Positie Goedereede
>> Memorandum bestuurlijke toekomst GO (pdf)

20 februari 2009

Nut en onnut van een herindeling


Op vrijdagavond 20 februari togen heel wat SGP-ers (en niet SGP-ers) naar de CSG Prins Maurits te Middelharnis om eens te horen, wat nu eigenlijk het nut of onnut van een herindeling van gemeenten op Goeree-Overflakkee is. In een boeiend betoog zette dhr. T. van Oostenbrugge, voormalig gemeentesecretaris van Bruinisse en momenteel griffier van de gemeente Schouwen Duiveland en dhr. A.M. Weststrate, gemeentesecretaris van de gemeente Korendijk uiteen wat er allemaal komt kijken rond een voorgenomen herindeling. Beiden zijn deskundig op dit gebied. De afgevaardigde uit Schouwen Duiveland sprak vanuit een herindeling, terwijl de gemeentesecreatris uit Korendijk juist sprak vanuit een dreigende herindeling en nu een samenwerking tussen gemeenten in de Hoekse Waard. Onder leiding van dhr. Slootweg werd de forumdiscussie gevoerd. De organisatie was in handen van de gezamenlijke Kiesverenigingen en SGP Jongeren op het eiland.

>> Verslag bijeenkomst herindeling Goeree Overflakkee dd 20 februari 2009

19 februari 2009

Raad Goedereede eensgezind over bestuurlijke toekomst


Donderdagavond 19 februari kwam de gemeenteraad van Goedereede in vergadering bijeen. Naast de vaste agendapunten stond er maar n punt ter bespreking geagendeerd en dat was de opdracht aan de Commissie Schutte die door het College van GS van Zuid-Holland was geformuleerd. Deze Adviescommissie bestuurlijke toekomst lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee heeft de opdracht meegekregen om een advies uit te brengen over hoe op Goeree-Overflakkee tot n gemeente kan komen in 2012. Goedereede was de laatste gemeente van het eiland die zich over de opdracht aan de Commissie Schutte boog. Een overvolle publieke tribune en een - zoals te verwachten - raad waarvan de leden het roerend met elkaar eens waren. (Een verslag overgenomen van het Eilanden Nieuws)

>> Eensgezinde raad in discussie rondom gemeentelijke herindeling Goedereede
>> Motie inzake bestuurlijke toekomst GO

10 februari 2009

Goedereede gaat werk maken van klimaatbeleid


In de commissie Grond Gebied Zaken (GGZ) van dinsdag 10 februari werden maar liefst 3 presentaties gegeven voor de commissieleden. Achtereenvolgens waren dat de presentatie over het klimaatbeleid van de gemeenten op het eiland en die van Goedereede in het bijzonder, de stand van zaken mbt de actualisering van bestemmingsplannen en een presentatie over de intergemeentelijke Structuurvisie. Alle presentaties hadden n ding gemeen, ze waren gemeentegrens overschrijdend. En dat er goed samen gewerkt kan worden op het eiland, liet SGP-er T. Human nog maar eens horen. De milieupoot van het ISGO verricht dan ook op het eiland goed werk.

>> Commissie Grondgebiedzaken dd 10 februari 2009

7 februari 2009

Kredietcrisis bestrijden met Calvinistische visie!


'Kredietcrisis, wat merken we ervan?' Om op deze vraag een antwoord te krijgen kwamen de SGP-jongeren te Goedereede op vrijdag 30 januari j.l. bij elkaar in verenigingsgebouw Eben-Hazer te Ouddorp. Door wie konden de we beter worden voorgelicht dan door onze landelijke oud-voorzitter dr. Elbert Dijkgraaf? Naast het feit dat zijn wortels liggen bij de SGP-jongeren is hij als econoom verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Met deze ingredinten kon het niet anders dan een interessante avond worden. En dat is het geworden. Na zijn referaat, verplaatsten de SGP-jongeren zich in de landelijke politieke fracties van diverse partijen in de Tweede Kamer en moesten er oplossingen aangedragen worden om de kredietcrisis te bestrijden.

>> Kredietcrisis bestrijden met Calvinistische visie!
>> Kijk naar de filmimpressie van deze avond...

5 februari 2009

Extra raadsvergadering bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee


De gemeente Goedereede ontving op 2 februari een brief van de gemeenteraad van Oostflakkee. De raad van Oostflakkee stelt daarin aan de drie andere gemeenteraden op Goeree-Overflakkee voor, om in te stemmen met een eigen onderzoek naar n organisatie op het eiland met een doorkijk naar een passende bestuursvorm. De raad van de gemeente Goedereede gaat graag in op dit voorstel. De gemeente Goedereede organiseert op donderdag 19 februari een extra raadsvergadering, met de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee als enig agendapunt. De openbare vergadering biedt belangstellenden door middel van het spreekrecht de mogelijkheid om hun mening te geven over dit onderwerp. De gemeenteraad zal de resultaten van de vergadering inbrengen in het overleg met de commissie Schutte.

>> Extra raadsvergadering bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

3 februari 2009

SGP Goedereede schreef onlangs 300e lid in!


Met de succesvolle actie die de ledenwerfcommissie van de SGP te Goedereede gehouden heeft is het ledental van de SGP te Goedereede inmiddels de 300 gepasseerd. Dhr. T. Sperling uit Ouddorp werd onlangs ingeschreven als het 300e lid van de SGP te Goedereede. Op dinsdag 3 februari werd daar in huize Sperling aandacht aan besteed. Namens de SGP Kiesverenging 'God, Nederland en Oranje', overhandigde voorzitter A. Voogd een feestelijke taart, vergezeld met een bos bloemen voor mevr. Sperling. Fractievoorzitter J. Klepper overhandigde het boek wat verschenen is ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij: 'Op weg naar honderd jaar SGP'.

>> SGP Goedereede verwelkomt 300e lid

2 februari 2009

Informatieavond Verkeerscirculatieplan Stellendam


Medio 2008 presenteerde de gemeente Goedereede het Verkeerscirculatieplan (VCP) aan de inwoners van Stellendam. Naar aanleiding van de reacties daarop en het vaststellen van de Toekomstvisie voor de gemeente Goedereede is een verbeterde versie van het VCP ontstaan. De volgende stap kan dan worden gezet. Het college heeft besloten om de inwoners van Stellendam op 16 februari a.s. opnieuw te informeren over dit plan.

>> Informatieavond Verkeerscirculatieplan Stellendam

29 januari 2009

Raad accoord met Centrum voor Jeugd en Gezin


Lang was de agenda niet van de raadsvergadering van 29 januari j.l. Het waren de ingekomen stukken die nadere vragen en opmerkingen opriepen. De SGP vroeg aandacht voor handhavind mbt verkooppunten. Een notitie over deze problematiek werd toegezegd. Het kan niet snel genoeg gaan bij de fracties als het gaat om het bouwplan 'Gronden Breen', van de grond te krijgen. Ook helderheid en duidelijkheid werd gewenst rondom het fenomeen Bed & Breakfest. In de raad werd besloten tot het komen van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook werd de nieuwe verordening mbt de voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Goedereede vastgesteld.

>> Gemeenteraad 29 januari 2009

28 januari 2009

Actualiteit confronteren met politiek beginsel


De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Een voortdurende crisis. Van geestelijke crisis tot krediet crisis en van individualisme tot groepsdenken. De grote vraag is of christelijke politiek vandaag de dag effectief kan zijn in deze samenleving en welke boodschap zij heeft. Tijd om eens stil te staan bij de samenleving van vandaag. De mensheid stelt heden ten dage het vertrouwen op de onbegrensde mogelijkheden. Als je dit goed op je laat in werken zou je kunnen zeggen dat we de zaken niet meer in de hand hebben. Vooral op technologisch en medisch gebied zijn er ontwikkelingen gaande waarvan je je moet afvragen of dit alles wel mag. Afgelopen woensdag 28 januari, ging de heer G. Slootweg in op deze aspecten. De avond werd georganiseerd door de SGP Kiesvereniging te Goedereede.

>> Actualiteit confronteren met politiek beginsel

24 januari 2009

Brouwersdam moet worden geopend - Energie uit getij mogelijk!


De Brouwersdam, de vrijwel dichte dam die sinds 1971 de Grevelingen afsluit van de Noordzee, moet weer doorlaatbaar worden. Het is mogelijk daarbij in de Brouwersdam een getij-energiecentrale te bouwen voor 50.000 tot 100.000 huishoudens. Ook kan een schutsluis in de Brouwersdam worden gebouwd waardoor dit recreatiegebied rechtstreeks vanaf de Noordzee bereikbaar wordt. Deze conclusies staan in een vandaag verschenen verkenning die is gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat. De verkenning was nodig omdat de kwaliteit van het water en het plantenleven in en om het Grevelingenmeer sinds de afsluiting achteruit gaat. Duurzame energie staat hoog genoteerd bij de SGP fractie te Goedereede. De fractie is dan ook blij met deze positieve berichten.

>> Brouwersdam moet worden geopend - Energie uit getij mogelijk!
>> Lees meer in het dossier: Activiteiten Brouwersdam...

23 januari 2009

SGP roept woningbouwvereniging op voor steun aan starters


Bouwprojecten in de gemeente hebben op dit moment volop de aandacht. Een aantal zijn reeds in procedure gebracht. Toch ondervinden jongeren in deze tijd problemen om een starterswoning te betrekken. Woningen die gebouwd worden zijn veelal te duur voor starters. In een tijd waarin de kredietcrisis steeds grotere vormen aanneemt kunnen starters wel een steuntje in de rug gebruiken. Al eerder stemde de SGP fractie in met een regeling van de gemeente om starters te helpen. Daarnaast vindt de SGP dat de woningbouwvereniging een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om huisvesting in de gemeente in algemene zin. De SGP fractie stuurde onlangs een brief aan Woningbouwvereniging 'Beter Wonen' te Goedereede waarin zij nogmaals het bestuur opriep om werk te maken van regelingen om starters te steunen.

>> SGP roept woningbouwvereniging op voor steun aan starters

21 januari 2009

Watersnood-herdenking Stellendam toch op zondag


Op 1 februari is het 56 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok over voornamelijk het zuid-westeljke deel van ons land. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. In onze gemeente werd vooral Stellendam getroffen, maar ook in Goedereede en Ouddorp waren slachtoffers te betreuren. Bij velen die 'de ramp' hebben meegemaakt heeft dit diepe indruk gemaakt en zijn er vandaag de dag nog mee bezig. Op zondag 1 februari 2009 herdenkt de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam. Nu de herdenking toch op een zondag wordt gehouden zal een deel van de bevolking om die reden dit niet kunnen meemaken. De SGP betreurt het dat deze herdenking plaatsvind op zondag.

>> Watersnood-herdenking Stellendam toch op zondag

20 januari 2009

Oud-Kamerlid Schutte leidt commissie voor Goeree


Oud-Kamerlid G. J. Schutte van het GPV gaat een commissie leiden die in opdracht van het provinciebestuur van Zuid-Holland onderzoek doet naar de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat heeft een woordvoerder van het provinciebestuur bekendgemaakt. De externe commissie moet voor 1 april 2009 advies uitbrengen. De vier gemeenten op het eiland, Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakke, zijn van het besluit door de provincie per brief op de hoogte gesteld. Eerder werd al duidelijk dat de provincie van zins is zon onderzoek te laten uitvoeren. Naast dhr. Schutte hebben zitting in de commissie: dhr. H. Klein Breteler, mw. N. van den Broek - Laman Trip en mw. L. Stolker-Nanninga.

>> Oud-Kamerlid Schutte leidt commissie voor Goeree

16 januari 2009

Gemeenteraad Goedereede stuurt brief aan Provinciale Staten


Op 7 januari ontving de gemeente Goedereede een bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee tot n gemeente. De gemeenteraad is echter unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven. Dit is ook in lijn met de verkiezingsprogrammas van de raadsfracties. De raad vindt dat de provincie de regie over de eilandelijke samenwerking niet moet overnemen, maar dat deze bij de vier gemeenten hoort. Het opleggen van een herindeling is slecht voor het onderling vertrouwen en draagvlak van de samenwerking. Om zijn standpunt te verduidelijken aan de provincie zond de raad op 16 januari jongstleden een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

>> Gemeenteraad Goedereede stuurt brief aan Provinciale Staten

16 januari 2009

Statenfractie CU/SGP krijgt geen steun voor plan Oosterpark


De Statenfractie van ChristenUnie/SGP is teleurgesteld over het feit dat CDA, VVD en PvdA niet bereid waren in de decembervergadering van de commissie Zuid van Provinciale Staten medewerking te verlenen aan een plan van de gemeente Goedereede. Genoemde partijen wilden geen positief advies te geven aan Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan voor bebouwing met seniorenwoningen op de locatie Oosterpark in Ouddorp alsnog goed te keuren. Statenlid H. van Dieren (ChristenUnie/SGP) had de kwestie aan de orde gesteld naar aanleiding van een discussie net voor de zomer. Hij stelde dat de andere fracties selectief waren geweest in hun beoordeling van de twee meest in het oog springende ruimtelijke knelpunten op Goeree-Overflakkee.

>> Statenfractie CU/SGP krijgt geen steun voor plan Oosterpark

15 januari 2009

Raad Goedereede overweegt raadpleging inwoners Goedereede


De raad van de gemeente Goedereede kwam op 13 januari informeel bijeen. Onderwerp van gesprek waren de plannen van de provincie om de gemeenten op Goeree-Overflakkee per 1 januari 2012 samen te voegen tot n gemeente. De raad formuleerde een gezamenlijk standpunt. Op 7 januari bereikte de gemeente het bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling. De gemeenteraad acht de tijd daarom rijp om de inwoners van de gemeente Goedereede te gaan betrekken bij deze ontwikkelingen, en met een raadpleging in kaart te brengen hoe de bevolking staat tegenover de herindelingsplannen van de provincie. De gemeenteraad is unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven.

>> Raad Goedereede overweegt raadpleging inwoners Goedereede
>> Lees meer in het dossier: gemeentelijke herindeling

13 januari 2009

Raad Goedereede accepteert gemeentelijke herindeling niet


De raad van de gemeente Goedereede is enorm geschokt en verbijsterd over het voorgenomen besluit van de provincie Zuid-Holland tot herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. De gemeenten op het eiland zijn immers nog in gesprek om de mogelijkheden van verdergaande bestuurlijke samenwerking te onderzoeken. Zonder de gesprekken met de afzonderlijke gemeenten af te wachten is de provincie gestart met het vormen van een onderzoekscommissie om tot samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee te komen. De provincie stuurt aan op herindeling per 1 januari 2012.

>> Raad Goedereede accepteert gemeentelijke herindeling niet
>> Lees meer in het dossier: gemeentelijke herindeling

13 januari 2009

Gemeenten kunnen Tour de France op zondag weren van grondgebied


Gemeenten hebben de mogelijkheid om de Tour de France op zondag van hun grondgebied te weren. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker van Sport in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Vlies. De bewindsvrouw wijst in haar antwoord op de Zondagswet. Die bepaalt dat het op zondagen voor 13.00 uur verboden is openbare vermakelijkheden te houden. De gemeente kan met een plaatselijke verordening eenzelfde verbod instellen voor openbare activiteiten na 13.00 uur. De burgemeester kan overigens wel ontheffing verlenen van deze bepalingen. Maar als gemeenteraden en burgemeester het eens zijn over het weren van bepaalde openbare activiteiten op zondagen, kunnen ze deze dus blokkeren.

>> Gemeenten kunnen de Tour de France weren


9 januari 2009

SGP in college Waterschap Hollandse Delta


De coalitiepartijen in het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor een collegeprogramma. De uitgangspunten dienen als basis voor het nog op te stellen collegeprogramma, waarin de positie van het waterschap in de complexe en sterk veranderde omgeving, voor de bestuursperiode 2009-2013 wordt geschetst. De uitgangspunten van de coalitiepartijen hebben onder meer betrekking op samenwerken, externe communicatie, de waterkeringen, het waterbeheer, het zuiveren van het afvalwater, het wegbeheer en het stellen van financile kaders.

>> SGP in college Waterschap Hollandse Delta


6 januari 2009

Nieuwjaarstoespraak 2009 - burgemeester Goedereede


Tijdens een druk bezochtte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede blikte burgemeester Van de Velde-de Wilde van Goedereede terug op het jaar 2008 het jaar dat ook een beetje het voorwerk was voor het komende jaar. 'Politiek gezien is 2009 met de verkiezingen van 2010 in het vooruitzicht het zogenaamde oogstjaar. De grote vraag is of er wat valt te oogsten in het komende jaar. De kost gaat voor de baat, eerst zaaien dan oogsten. Kortom de voorliggende periode was van cruciaal belang om dit jaar inderdaad als oogstjaar in te kunnen gaan', aldus de burgemeester. 'En dat we dan ook nog terug kunnen kijken naar een relatief rustige oud- en nieuwviering doet mij goed. Ik bedank iedereen die hieraan zijn steentje, met name aan de voorkant, heeft bijgedragen; politie, brandweer, ambtelijke ondersteuning, voorgangers en vele anderen. Maar ik heb ook grote waardering voor onze inwoners en jongelui die op een geweldig feestelijke manier het nieuwe jaar zijn ingegaan. Prachtig vuurwerk, een paar kleine incidentjes, maar bovenal, na de tumultueuze voorgaande jaren, een relatief rustige nieuwjaarsviering ook op de Dorpstienden'.

>> Toespraak nieuwjaarsreceptie 2009 burgemeester Van de Velde-de Wilde


>> Lees eerdere artikelen in het nieuwsarchief


Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter