SGP Goedereede

Archief nieuwsberichten 2010

21 december 2010

Buurtpreventie in Ouddorp een succes!

Op 21 mei startte een groep van acht inwoners uit de buurten Diependorst, Broekweg en Bredeweg met een buurtpreventieproject in Ouddorp. Het doel van dit project is om de eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder te maken. Stichting PUSH opbouwwerk organiseerde drie instructieavonden voor de buurtpreventieleden. Inmiddels zijn er twintig buurtpreventieleden die in groepen op vrijdagavond tussen 21.00 uur en 22.30 uur rondlopen in de wijk. Het project blijkt een succes te zijn.

>> Buurtpreventie in Ouddorp een succes!

21 december 2010

Kleurrijke SGP NIEUWS informeert burgers Goedereede

Deze week is SGP NIEUWS weer verschenen. Met deze huis-aan-huis uitgave informeert de SGP in Goedereede de inwoners van de gemeente over het beleid van de fractie en de gemeente. Aandacht is er voor de zelfstandigheid van de gemeente, de zorg om de ambulancediensten en gaat de redactie in op de begroting voor 2011. Nieuw is de invulling van de achterk(r)ant. Hierop geven de SGP jongeren van Goedereede met een leuke invulling informatie over hun werk. In DV 2011 bestaan de SGP jongeren Goedereede 25 jaar...

>> Kleurrijke SGP NIEUWS informeert burgers Goedereede)
>> SGP NIEUWS editie 2010 (pdf)

18 december 2010

Decembergroet over Goedereede als veilige haven

Traditioneel stuurt de SGP aan bestuur en medewerkers van de gemeente een decembergroet. Dit jaar stond 'Goedereede' centraal. Niet om de dreigende herindeling, maar veelmeer om een andere reden. In de groet wordt gerefereerd aan het ontstaan van Goedereede als handelsstad maar bovenal als veilige haven. 'Met de kerstdagen herdenken we de komst van Gods Zoon op deze aarde. Alleen in Hem is een goede rede te vinden. Het is onze bede en wens dat onze gemeente een goede reede mag zijn voor onze burgers. Wij wensen u dan ook allen die veilige ankerplaats in Hem toe', zo schrijft de fractie.

>> Lees de decembergroet (pdf)

16 december 2010

SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

De laatste raad van Goedereede werd nog spannend door een schorsing. Waren de partijen bereid om een bedrag van 55.000 euro op tafel te leggen om het proces tegen herindeling vorm te geven? Ook werd er een debat gevoerd voor de detailhandelsvisie en het nieuwe fietspad door de duinen. Daarnaast stelde de SGP-fractie dat het huwelijk op een waardige wijze gesloten moet worden. Er moet dus goed gekeken worden naar de locaties die hiervoor worden aangewezen.

>> SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

15 december 2010

Oprichting Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten

Op woensdag 15 december j.l. werd in de voormalige Van Nelle fabriek in Rotterdam het samenwerkingsverband voor Autonome Gemeenten (SVAG) opgericht. Het SVAG is een initiatief van de gemeenten Goedereede en Nederlek (Zuid-Holland). In een openingsspeech refereerde voorzitter Frans Tollenaar (wethouder Goedereede) aan de unieke lokatie waar de ondertekening zou plaats vinden. Op één van de merken van Van Nelle stond: 'Rising Hope'. En dat geeft in ieder geval moed, aldus Tollenaar. De aanleiding tot het oprichten van het platvorm is de motie die door de meerderheid van de gemeenteraad Goedereede is aangenomen met het verzoek om contacten te leggen met gemeenten die zich evenals Goedereede zich verzetten tegen gedwongen herindeling.

>> Oprichting Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten

11 december 2010

Herindeling in 'Wat Nou Zuid-Holland'

Het Programma 'Wat Nou Zuid-Holland',maakte vorige week een reportage op ons eiland over het dossier: Herindeling. Voorstander J. Trompper denkt dat met herindeling alle problemen als het zuurstofgehalte in de Grevelingen en de stagnatie in de woningverkoop opgelost worden. Problemen wat volgens de SGP-fractie in Goedereede niets met een herindeling te maken heeft. Dit zijn juist zaken die of landelijke of provinciaal spelen. Daarvoor is een herindeling niet nodig, vind Mike Dreisch, inwoner van Ouddorp. Hij pleit juist, met vele andere Goereërs voor het bestuurlijk apart opereren.

>> Kijk hier naar de uitzending...

1 december 2010

Onrust rondom nieuwbouw Eleos is ongegrond!

In de commissie Grond Gebied Zaken (GGZ) van afgelopen dinsdag 30 november stonden naast een aantal visies (detailhandelsvisie en structuurvisie) ook het mogelijk maken van een fietspad deels door de duinen van Ouddorp op het programma. Verder kwam ter sprake de mogelijke ontwikkeling voor de bouw van een zorgboerderij en woonvorm op het terrein van de huidige boerderij Koornlust in Stellendam voor verstandelijke gehandicapten. Wethouder Tollenaar benadrukte tevens dat de onrust die in Ouddorp was ontstaan n.a.v. een anonieme flyer over de mogelijke nieuwbouwvestiging van Eleos onnodig en ongepast is.

>> Onrust rondom nieuwbouw Eleos is ongegrond!
>> Reactie van Eleos (pdf)

27 november 2010

SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma

De SGP in Zuid-Holland gaat de verkiezingen in met aansprekende speerpunten. Dat bleek bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma tijdens de jaarvergadering van de SGP Zuid-Holland afgelopen vrijdag. Zo wil lijsttrekker Servaas Stoop meer aandacht voor agrarische en particulier natuurbeheer. "Nu het Rijk de financiering van nieuwe natuur beëindigt en mogelijk decentraliseert naar de Provincie, moeten we nieuwe wegen inslaan en veel meer samen optrekken met de agrarische sector. Zij zijn de eigenlijke beheerders van onze landschappen", aldus Stoop.

>> SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma

18 november 2010

Kabinet wil alternatief voor Kierbesluit

In het regeeraccoord wat onlangs is gesloten tussen de VVD en CDA is opgenomen dat het Kierbesluit haringvliet wordt teruggedraaid. Inmiddels heeft de staatsecretaris Atsma een brief gestuurd naar de kamer waarin hij alternatieven gaat onderzoeken om tegemoet te komen aan de afspraken die hierover internationaal zijn gemaakt. De vraag is hoe de trekvissen als zalm, zeeforel en aal vanuit zee stroomopwaarts kunnen zwemmen zonder dat de schuiven in het Haringvliet op een kier worden gezet? Om antwoord op die vraag te krijgen laat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) onderzoek doen, zo heeft hij woensdag 17 november 2010 aan de Tweede Kamer geschreven.

>> Kabinet wil alternatief voor Kierbesluit

15 november 2010

Stellendamse brandweer zoekt vrijwilligers

De gemeente Goedereede en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werken nauw samen aan de veiligheid van de inwoners. Binnenkort ontvangen de inwoners in Stellendam een kaart over de vrijwillige brandweer. De brandweer is namelijk dringend op zoek naar vrijwilligers die wonen en werken in Stellendam. Brandweer Rotterdam-Rijnmond zoekt vrijwilligers uit Stellendam die willen bijdragen aan de (brand)veiligheid in hun woonomgeving. Om snel ter plaatse te kunnen zijn zoekt de brandweer naar vrijwilligers die wonen en werken in Stellendam. De gemeente Goedereede ondersteunt het initiatief van de brandweer om vrijwilligers te werven.

>> Stellendamse brandweer zoekt vrijwilligers

9 november 2010

Presentatie invulling Dorpstienden Ouddorp

Ook de commissie Grond Gebied Zaken van dinsdag 9 november j.l. was een commissie vol met plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling op de kop van ons mooie eiland. Allereerst werd er door de ndernemersvereniging Goedereede de BIZ gepresenteerd. Uitgebreid werd daarna de plannen rondom de Dorpstienden in Ouddorp gepresenteerd, dat in december 2009 reeds door teonmalig wethouder in Admiraal met enthousiastme in ontvangst werd genomen, waarna de commissie goedkeurig gaf aan de plannen voor de invulling van de boerderij van de fam. Breen in Ouddorp. Ook het voorstel om tot herstructurering van het UFA (Visafslag)-terrein en ontwikkelingen Noordereiland werden besproken. Tenslotte adviseerde de commissie om 1,9 miljoen krediet beschikbaar te stellen voor diverse verbeteringen aan de riolering in de gemeente.

>> Presentatie invulling Dorpstienden Ouddorp

9 november 2010

SGP wil Stellendamse garnaal, ook in winterperiode!

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 oktober stelde de SGP vragen over het afsluiten van diverse gebieden voor de kust van Goeree. Door de afsluiting van 1 november tot 1 mei komt de garnalenvisserij in grote problemen. SGP-Fractievoorzitter Hans Klepper drong er dan ook bij het college op aan om een brief te sturen naar de minister van Verkeer en Waterstaat (en het Produktschap) om de beperkingen voor de garnalenvisserij te verzachten en de sluitingsperiode later te laten ingaan bijvoorbeeld half december, zodat de vangstperiode niet onder druk komt te staan.

>> SGP wil Stellendamse garnaal, ook in winterperiode!

8 november 2010

Verenigingsblad SGP INFO Bulletin Goedereede

Vorige week is het SGP Info Bulletin weer verschenen, met diverse onderwerpen. SGP Info is een blad wat twee keer per jaar wordt uitgegeven door de commissie Publiciteit en is een samenwerking van de SGP Kiesvereniging en SGP Jongeren te Goedereede. In deze uitgave wordt nog eens teruggeblikt op het begrotingsproces. Uiteindelijk is het de Goereese raad gelukt een sluitende begroting tot 2013 te presenteren. Daarnaast aandacht voor het herindelingstraject en komt het jongste raadslid van de SGP-fractie aan het woord. Vaste bijdragen zijn er van onze wethouder Tollenaar en columnschrijver van der Wende. Neem en lees...

>> Digitale versie SGP INFO Bulletin...

8 november 2010

Goedereede heeft viersterren strand!

De Stichting Nederland Schoon organiseerde in september voor de achtste keer de verkiezing “Schoonste strand van Nederland”. De gemeente Goedereede kreeg het predicaat “zeer schoon strand” en behaalde een score van 4,56. Het hoogst haalbare was het cijfer 5. De beoordeling van het strand van de gemeente Goedereede steeg van drie naar vier sterren. De Stichting Nederland Schoon is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD is opgericht.

>> Goedereede heeft viersterren strand!

3 november 2010

Goedereede en Nederlek slaan handen ineen

In de gemeente Goedereede is een overgrote meerderheid van de inwoners tegen samenvoeging met de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee. Goedereede is bestuurlijk en financieel gezond. Desondanks dwingt de provincie Zuid-Holland een herindeling af met een zogenaamde arhi-procedure. Het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het Kabinet zal de plannen van de provincie naar verwachting afwijzen. In het nieuwe regeerakkoord staat immers dat herindelingen alléén van onderop dienen te komen, en dus niet mogen worden opgelegd..

>> Samen sterker tegen opgelegde herindelingen

28 oktober 2010

Woonlasten in Goedereede omlaag

De begroting voor 2011 werd in minder dan 2 uur tijd door de raad van Goedereede op 28 oktober j.l. vastgesteld. Op voorstel van de SGP-fractie is vooraf aan de behandeling in de gemeenteraad allereerst in de commissie Publiekzaken het dekkingsplan voor het tekort besproken. Welke punten willen de fracties wel en welke niet van het college overnemen. Nadat duidelijk was dat op een aantal posten voor de Goereese politiek niet bezuinigd moet worden is er gezamenlijk gewerkt aan een alternatief voorstel. Hiermee stelde de raad de begroting tot 2013 sluitend vast.

>> Woonlasten in Goedereede omlaag
>> Amendement op begroting

22 oktober 2010

Inspraakavond zorgcentrum De Vliedberg

Op woensdag 9 juni ondertekenden de gemeente Goedereede en zorgaanbieder Cura Mare een intentieovereenkomst. Cura Mare wil het huidige zorgcomplex De Vliedberg in Ouddorp vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. In het kader hiervan is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De gemeente biedt iedereen de mogelijkheid een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan De Vliedberg. Daarom organiseert de gemeente op woensdag 27 oktober aanstaande in zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp een inspraakavond.

>> Inspraakavond zorgcentrum De Vliedberg

13 oktober 2010

Provinciale Staten beslissen: Herindeling op Goeree-Overflakkee

Vandaag, 13 oktober 2010, heeft de Provinciale Staten in meerderheid het voorstel van Gedeputeerde Staten overgenomen om tot herindeling van de 4 gemeenten op Goere-Overflakkee over te gaan. Goedereede heeft daarbij aangegeven een dubbelbesluit te volgen. Aan ene kant het meewerken naar 1 ambtelijke organisatie en tegelijkertijd de bestuurlijke zelfstandigheid vast te houden. Het besluit van PS is niet de eindbeslissing. Duidelijk is dat de vier partijen die tegen zijn (SGP, VGB, PvdA en CU) zich blijven verzetten en dit aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken.

>> Provinciale Staten beslissen: Herindeling op Goeree-Overflakkee
>> Videobeeld van betreffende vergadering PS dd 13 oktober 2010

12 oktober 2010

Diverse bouwplannen voor Ouddorp in commissie GGZ

De agenda van deze commissie Grond Gebied Zaken gaf aan dat er een aantal onderwerpen deze vergadering zouden passeren. In de fractievergadering was uitgebreid stil gestaan bij de diverse onderwerpen. Deze avond stond vooral in het teken van diverse plannen in Ouddorp. Zo kregen de commissieleden oa een impressie van de nieuwbouw van de Hersteld Hervormde Kerk. Gesproken werd er tevens over het voornemen tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hotel van Duinzicht in Ouddorp en het vaststellen van het bestemmingsplan Koningin Beatrix school eveneens in Ouddorp. De commissie kon eveneens instemmen met het voorstel inzake de wijziging van de startersleningen.

>> Diverse bouwplannen voor Ouddorp in commissie GGZ

6 oktober 2010

Inspraakreactie burgemeester mbt voorstel herindeling Goeree-Overflakkee

Al meerdere malen is door de gemeente Goedereede, door zowel raad als college ingesproken op diverse bijeenkomsten in zake de dreigende herindeling op Goeree-Overflakkee. Op woensdag 6 oktober sprak burgemeester v.d. Velde in op de commissievergadering Bestuur en Middelen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Zij gaat daarbij in op de financiele consequenties die een herindeling zou hebben. Ook haalde zij het serviceniveau naar de burgers van de gemeente aan. Op dat punt zal bij een fusie ingeleverd worden. De gemeente Goedereede heeft al afgelopen december aangegeven te willen gaan voor het dubbelbesluit, nl aan de ene kant een ambtelijke fusie voorstaan, aan de andere kant bestuurlijk zelfstandig blijven. Eerder sprak de heer Klepper namens de gemeenteraad op een hoorzitting.

>> Inspraakreactie burgemeester mbt voorstel herindeling Goeree-Overflakkee
>> Inspraakreactie vanuit gemeenteraad pdf)

5 oktober 2010

Vernieuwde inwonersavond groot succes in Goedereede

Op dinsdag 5 oktober vond de vernieuwde inwonersavond van de gemeente Goedereede plaats in ‘t Haegse Huus te Stellendam. Dit jaar organiseerde de gemeente Goedereede een informatiemarkt tijdens de inwonersavond. De raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners traden op informele en interactieve manier met elkaar in contact. Alle inwoners werden ontvangen in het Haegse Huus. Voordat het officiële gedeelte begon konden de inwoners, raadsleden en collegeleden met elkaar praten of de informatiemarkt bezoeken. Tijdens deze informatiemarkt waren een aantal afdelingen van de gemeente, zwembad ‘t Zuiderdiep, de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Bij de informatiekramen kon iedereen terecht voor het stellen van vragen.

>> Vernieuwde inwonersavond groot succes in Goedereede

4 oktober 2010

SGP fractie stelt diverse vragen over Programmabegroting 2011

Binnenkort moet er een besluit vallen over de gemeentefinancien van Goedereede. Inmiddels is de begroting beoordeeld door de fractie. De fractie geeft aan dat het een begroting is, waarin duidelijk keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst. Dat heeft niet alleen te maken met de discussie die er op dit moment wordt gevoerd over gemeentelijke herindeling maar zeker ook de economische crisis die duidelijk heeft gemaakt dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met onze financiële middelen. De fractie is content met de slagkracht van het college, die hiervoor in samenspraak met de raad voorstellen ontwikkelde om te komen tot een gezonde financiële positie van Goedereede. Daarnaast stelt het college geen extra belastingverhoging voor. Sterker nog, in het kader van de meerjarenbegroting daalt, mede ten gevolge van de neergaande ontwikkeling in de huizenmarkt, de gemiddelde woonlasten.

>> Vragen over de programmabegroting 2011 (pdf)
>> Programmabegroting 2011 (pdf)

4 oktober 2010

Goedereede gesteund in zelfstandigheid door regeerakkoord

De Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (bestaande uit de PvdA, SGP, VGB en CU) is verheugd over de zinsnede in het concept regeerakkoord dat een herindeling alleen van onderaf tot stand kan komen. Hiermee is de kans dat de herindeling op Goeree-Overflakkee niet doorgaat verder toegenomen. Eerder al werd in de Tweede Kamer de motie Van der Staaij aangenomen waarin gesteld wordt dat gemeenten die voldoende bestuurskracht hebben niet heringedeeld zouden moeten worden. Goedereede ziet het nieuwe regeringsbeleid dan ook als een verdere uitwerking van deze motie.

>> Goedereede gesteund in zelfstandigheid door regeerakkoord

1 oktober 2010

Goedereede wil platform tegen herindelingen

De gemeente Goedereede wil samen met andere gemeenten die een gedwongen herindeling op zich af zien komen een Platform Zelfstandige Gemeenten oprichten. Dat is de uitkomst van de motie die in de septemberraad werd aangenomen. De provincie Zuid-Holland startte in september 2009 een herindelingsprocedure om de vier gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee samen te voegen tot één gemeente. De gemeente Goedereede is echter van meet af aan tegen een gedwongen herindeling.

>> Goedereede wil platform tegen herindelingen

27 september 2010

Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

Wie in of rond het huis wil (ver)bouwen heeft per 1 oktober 2010 nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning, gemakkelijk digitaal aan te vragen via www.omgevingsloket.nl. De aanvraag wordt via www.omgevingsloket.nl digitaal naar de gemeente toegezonden. Huiseigenaren met (ver)bouwplannen doen er goed aan hun verbouwing meteen energiezuinig te doen. Er zijn nu aantrekkelijke subsidies voor een maatwerkadvies energiebesparing en isolatieglas (beiden tot eind 2010) en de rijkspremie Meer Met Minder. Huiseigenaren kunnen hiermee honderden euro’s terugverdienen op hun investeringen.

>> Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

23 september 2010

Raad neemt twee moties aan tegen herindeling

De gemeenteraad van Goedereede heeft in haar vergadering van 23 september jl. twee moties aangenomen tegen de voorgenomen herindeling. In de eerste motie wordt melding gemaakt van het feit dat de vier partijen die voor zelfstandigheid van Goedereede zijn (PvdA, SGP, CU en VGB) een stuurgroep gaan instellen om extra tegenwicht te bieden tegen de voorgenomen herindeling. In de tweede motie wordt protest aangetekend tegen herindelingen van bovenaf, waarbij niet duidelijk is wat de concrete doelen zijn, de financiële en inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld.

>> Raad neemt twee moties aan tegen herindeling
>> Motie 1: Bestuurlijke Toekomst Goedereede (pdf)
>> Motie 2: Samenwerking Gemeenten Bestuurlijke Zelfstandigheid (pdf)

13 september 2010

ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

Hazenberg Archeologie is betrokken bij een aantal projecten van het programma Odyssee. Met behulp van het programma Odyssee worden vergeten opgravingen uit depots gehaald en beschikbaar gesteld aan wetenschap en publiek. Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958, 1959 en 1982 een Romeinse handelsnederzetting in Goedereede bloot. Archeologen van Hazenberg Archeologie en van de Universiteit Leiden beginnen in het najaar van 2010 aan de uitwerking en publicatie van de opgravingresultaten.

>> ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

10 september 2010

Islamisering levert pittige discussies op!

De door de SGP-jongeren te Goedereede georganiseerde discussie-avond over het onderwerp 'Islamisering, verrijking of bedrieging?' leverde vrijdagavond 10 september jl. pittige discussies op. De avond gehouden in de Rank werd door circa 60 personen bezocht. Er was zelfs een kleine linkse actiegroep aanwezig die pamfletten uitdeelden met daarin een oproep tot verdraagzaamheid tussen verschillende godsdiensten.

>> Islamisering levert pittige discussies op!
>> Fractieblog: Islamisering, gevaar of verrijking?

9 september 2010

Rijkswaterstaat onderneemt maatregelen voor kruising N57

Afgelopen week zijn er bij de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Ouddorp meerdere storingen geweest. Rijkswaterstaat meld dat het nieuwe software heeft geïnstalleerd om de opgetreden storingen te verhelpen. 'Dit monitoren we nauwlettend. Een meldingsmodule is ingebouwd zodat eventuele storingen direct gemeld worden bij de reparateur'. Ook zorgt deze module er voor dat op vier tijdelijke tekstkarren de boodschap verschijnt “stoplicht buiten werking, let op”. N.a.v. het ernstige ongeluk stelde de SGP hier eerder in een commissie vragen over.

>> Rijkswaterstaat onderneemt maatregelen voor kruising N57

7 september 2010

Groen licht voor Zonneveld in Ouddorp

Een commissievergadering vol met actuele en lokale thema's: Wat zijn de plannen rondom de visserij, Op welke manier kan de recreatie tegemoet worden getreden bij de invoering van de brandveiligheidseisen, wanneer kan er gebouwd worden aan de entree van Goedereede, hoe staat het met de zonnepanelen nabij de Klepperstee, wat doet de gemeente aan de paardenuitwerpselen, welke straten/wegen worden volgend jaar aangepakt en verbeterd, wat is de stand van de ontwikkeling van een nieuwe begraafplaats in Ouddorp, De BedrijvenInvesteringsZone, Hoe verder met de startersleningen, Wat doen we aan de veiligheid van de N57 en de veiligheid rondom de SmdB Koningin Beatrix mbt de verbouwing. Kortom: echte lokale politiek voor burgers van Goedereede.

>> Groen licht voor Zonneveld in Ouddorp

26 augustus 2010

Raad van Goedereede buigt zich over vele ingekomen stukken

Veel onderwerpen van de reguliere agenda van de raad van donderdag 26 augustus waren de diverse commissies al gepasseerd. De raad vond het dan ook niet nodig om die discussie over te doen. Wel kwam aan de orde een voorstel inzake bureau Halt Rotoerdam Rijnmond. Een agendapunt wat nog niet besproken was. Verder spraken de raadsleden over een aantal ingekomen stukken waaronder die van de subsidie aanvraag Stichting Ontmoeting en het kierbesluit.

>> Raad van Goedereede buigt zich over vele ingekomen stukken

19 juli 2010

Welgelegen wordt eindelijk bouwrijp gemaakt!

Op 17 december 2009 stelde de gemeenteraad van Goedereede het bestemmingsplan vast voor de bouw van 113 woningen in het plan Welgelegen in Ouddorp. De fase van het bouwrijp maken is op 13 juli gestart door wethouder F.J. Tollenaar. Hij legde, met wat hulp, de eerste afvoerbuizen in de grond.Wethouder Tollenaar verrichtte het zware werk met plezier: “In de gemeente Goedereede bestaat een grote behoefte aan de woningen. Ik ben dan ook blij dat het bouwrijp maken van Welgelegen voortvarend wordt opgepakt”.

>> Welgelegen wordt eindelijk bouwrijp gemaakt!

19 juli 2010

Intentieovereenkomst voor kerkbouw HHG Ouddorp

De Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp is van plan om een kerkgebouw te realiseren aan de Preekhillaan in Ouddorp. Daartoe is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 8 juli tekenden het kerkbestuur en de gemeente een intentieovereenkomst voor de bestemmingsplanwijziging. Wethouder Tollenaar vraagt in het bijzonder aandacht te besteden aan de communicatie om de omwonenden van de beoogde lokatie..

>> Gemeente en HHG Ouddorp ondertekenen intentie voor kerkbouw

8 juli 2010

GS Provincie negeert bezwaren uit Goedereede

DEN HAAG - Het dagelijks bestuur van de Zuid-Holland blijft bij zijn standpunt dat de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee moeten worden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. De 1932 zienswijzen die door particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn ingediend, veranderen daar niets aan. Vooral vanuit de gemeente Goedereede zijn veel bezwaren tegen de voorgenomen herindeling binnengekomen. Een ieder kon tussen 15 maart en 10 mei reageren op een voorstel voor de bestuurlijk herindeling van Goeree-Overflakkee.

>> GS Provincie negeert bezwaren uit Goedereede

7 juli 2010

PAARDENPOEP OP STRAAT MOET VERDWIJNEN

Vorig jaar nog vroeg de VGB-fractie aandacht voor de problematiek van de paardenuitwerpselen. Het voorstel om een paardenpoepzak verplicht te stellen ging toen de SGP en de andere fracties te ver. Wel drong de raad aan om de paardenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid. De SGP-fractie heeft begin dit jaar die oproep nog eens herhaald, omdat de problematiek nog steeds aan de orde is. De laatste tijd ontvangt de gemeente Goedereede steeds meer klachten over paardenpoep. De inwoners van Ouddorp hebben voornamelijk last van de uitwerpselen op de openbare wegen. De eigenaren van de paarden zullen de poep moeten opruimen, zodat de klachten verminderen.

>> Paardenpoep op straat moet verdwijnen

30 juni 2010

Bouwvergunning verleend voor Welgelegen in Ouddorp

Onlangs legde de gemeente Goedereede het bestemmingsplan Welgelegen Ouddorp ter inzage. Tegen het plan dienden enkele omwonenden beroep in. De Raad van State verleende de gemeente desondanks de mogelijkheid om met de uitvoering van het bouwplan te starten. De gemeente Goedereede verstrekte daarom de bouwvergunning voor de eerste fase van het project.

>> Bouwvergunning verleend voor Welgelegen in Ouddorp

24 juni 2010

Goereese jongeren debatteren aan de raadstafel!

Al enige jaren verzorgen de SGP-jongeren van Goedereede een educatief programma voor de groepen acht uit de gemeente Goedereede. Zo ook dit jaar zijn leerlingen van de Koningin Beatrix school uit Ouddorp en Het kompas uit Stellendam afgereisd naar het gemeentehuis van Goedereede om daar één en ander te vernemen over politiek. Daarnaast konden zij zelf aan de slag door het aangaan van een debat aan de raadstafel! Dit betekende een drukke dag en een raadszaal vol met leerlingen…

>> Lees verder op de SGP Jongerensite
>> Foto's Jongerendebat
>> Filmimpressie Jongerendebat

9 juni 2010

Nek-aan-nek race in Goedereede tussen Mark en Kees

De SGP bedankt al haar trouwe kiezers, die afgelopen woensdag op de partij voor het leven heeft gestemd. Evenals met de gemeenteraadsverkiezingen is de SGP nu ook de grootste partij met de Tweede Kamer verkiezingen. Het CDA dat de vorige verkiezingen fors won, halveerde bijna. Bij het tellen van de stemmen bleek dat het een nek-aan-nek race was met VVD-favoriet Mark Rutte. Het stembureau 2 (Dorpstienden) had, mede door de vakantiegasten zelfs een opkomst van 108%!

>> Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Goedereede (Grafiek)
>> Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Goedereede (cijfers - pdf)

9 juni 2010

Op Welgelegen mag van Raad van State gebouwd worden!

De gemeente Goedereede mag bouwvergunningen verlenen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk aan de Havenweg in Ouddorp op de Gronden van Breen, nu Welgelegen geheten. Dat bleek dinsdag uit een uitspraak van de Raad van State. Drie echtparen uit Ouddorp verzetten zich bij het rechtscollege tegen het bestemmingsplan. Naast de nieuwe wethouder volkshuisvesting: F.J. Tollenaar, reageert ook Oud-SGP wethouder A. Admiraal verheugt op deze uitspraak. Een groot deel van zijn tijd heeft hij gestopt in de ontwikkeling van dit plan, wat gedurende de tijd steeds te maken kreeg met tegenvallers. Het plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de woningbouwvereniging 'Beter Wonen' uit de gemeente Goedereede.

>> Op Welgelegen mag van Raad van State gebouwd worden!

3 juni 2010

Nieuwe uitgave van SGP INFOBULLETIN

Deze week verscheen weer het verenigingsblad: SGP Info. Voor het eerst in een kleurrijk jasje. Alle leden zullen hem deze week op de mat vinden. Dank aan alle bezorgers. Ook dank aan die bezorgers die de SGP-flyer voor de verkiezingen van deur tot deur brachten. Geweldig hoe wij elke keer weer op jullie kunnen rekenen. Daarnaast danken wij uiteraard onze adverteerders die deze uitgave mede mogelijk maken. Daarnaast is er een enquete toegevoegd, waarin wij om uw mening vragen over de diverse uitgaven. Met uw reacties kunnen we zorgen voor nog betere politieke informatie voorziening. Neem even de moeite!

>> SGP Infobulletin (pdf)
>> Redactioneel
>> Enquete cie Publiciteit

1 juni 2010

In gesprek met Wethouder F.J. Tollenaar

Op 25 maart werd de heer F.J. Tollenaar door de SGP-fractie voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Goedereede. Inmiddels is hij een aantal maanden aan de slag. Voor de webredactie aanleiding om met hem te spreken over zijn achtergrond en ervaringen in de politiek. Hij is er zeker van bewust om de jongeren vast te houden voor de gemeente. Ook staat hij een integrale aanpak voor die binnen de economie belangrijk is en die Ruimtelijke vertaald moeten worden. Daarbij is uniformiteit noodzakelijk.

>> Video interview met wethouder Tollenaar

01 juni 2010

Prestatieafspraken met woningbouwvereniging mogen voor SGP scherper

In de commissie Grondgebiedzaken van dinsdag 1 juni 2010, werd behoorlijk tijd besteed aan het woonwensenonderzoek wat Companen voor de gemeente had uitgevoerd en ook de prestatieafspraken die gemaakt worden met Woningbouwvereniging Beter Wonen in onze gemeente. Daarnaast kwam de ontwikkeling van de grond rondom boerderij van de fam. P. Breen aan de orde. Diverse inwoners konden blij gemaakt worden met een beleidsregel wat tot grotere woningen leidt, dit n.a.v. een vraag van de SGP-fractie in hoeverre geanticipeerd kan worden op het handboek wat enige tijd geleden is vastgesteld.

>> Prestatieafspraken met woningbouwvereniging mogen wat SGP scherper

25 mei 2010

Dijkgraaf: Staatsschuld van 7830 kilometer auto!

Daad bij het Woord, dat is het motto van de SGP voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Een enthousiast team en nieuwe lijsttrekker staan klaar om dit motto daadwerkelijk handen en voeten te geven in ’s lands vergaderzalen. Op dinsdag 25 mei j.l. werd alsnog de verkiezingsbijeenkomst van de SGP op Goeree-Overflakkee gehouden. De eerdere bijeenkomst werd ivm de ramp in Tripoli uitgesteld.

>> Staatsschuld van 7830 kilometer auto!

20 mei 2010

Drie blauwe vlaggen in de gemeente Goedereede

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 122 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2009. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen werden uitgereikt aan 47 Nederlandse stranden en 75 jachthavens. Adrie van Waarde ontving tijdens de Landelijke Uitreiking op Jachthaven Eiland van Maurik uit handen van VNO/NCW voorzitter Bernard Wientjes dit kwaliteits- en duurzaamheids keurmerk voor jachthavens en stranden.

>> Drie blauwe vlaggen in de gemeente Goedereede

20 mei 2010

Gemeente en Woningbouwvereniging tekenen overeenkomst Entree Goedereede

Op woensdag 12 mei ondertekenden de gemeente Goedereede en Woningbouwvereniging Beter Wonen een overeenkomst. De Woningbouwvereniging wil 49 woningen, waarvan 40 zorgwoningen, realiseren bij de entree van de kern Goedereede. Met de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Woningbouwvereniging Beter Wonen ontwikkelt in nauw overleg met de gemeente Goedereede een bouwplan voor woningen aan de zogenaamde entree van Goedereede. De huidige woningen aan het Hongaarseplein zullen worden vervangen door 40 woningen in een zorgcomplex en negen dijkwoningen.

>> Gemeente en Woningbouwvereniging tekenen overeenkomst Entree Goedereede

12 mei 2010

Buurtpreventie in Ouddorp van start

Op vrijdagavond 21 mei start een groep inwoners uit de buurten Diependorst, Broekweg en Bredeweg met een buurtpreventieproject in Ouddorp. Als gevolg van dit project wordt de eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder. Groepen inwoners lopen de komende weken op vrijdagavond tussen 21.00 uur en 22.30 uur rond in de wijk. Zij zijn te herkennen aan hun hesjes met de tekst “Buurtpreventie” erop. Buurtpreventie is een initiatief van inwoners in de wijk.

>> Buurtpreventie in Ouddorp van start

7 mei 2010

SGPJ Campagnesite van start: Partij voor het leven!

SGP lijsttrekker Kees van der Staaij opende bij de start van de verkiezingscampagne de campagnesite van de jongeren: www.partijvoorhetleven.nl. Hij zegt daarover: 'Ik ben blij met de website en de campagne van SGP-jongeren. Partij voor het leven, een prachtige slogan. Het is geweldig dat op deze site politieke keuzes voor het leven voor jongeren zichtbaar worden gemaakt. Juist tegen die jongeren zou ik willen zeggen: de SGP is niet iets eenmaligs, maar goed voor jong en oud. Kortom, de SGP: partij voor het leven". Als lijsttrekker van de SGP wil hij zich hard gaan maken voor een slagvaardige en geloofwaardige koers. Herkenbaar christelijk, economisch daadkrachtig, met oog voor kwetsbaren in de samenleving.

>> Campagnesite van start: Partij voor het leven!
>> www.partijvoorhetleven.nl

4 mei 2010

Gemeentebestuur legt krans ter nagedachtenis aan hen die vielen

Bij de dodenherdenking op 4 mei 2010 in Ouddorp was oud-bemanningslid William "Bill" Effinger en zijn familie uit de Verenigde Staten aanwezig. Ook een zoon van bemanningslid Pavlic was te gast bij de herdenking. De gasten zijn in Ouddorp op uitnodiging van de stichting WO2GO. Ze zullen de komende dagen aan herdenkingsactiviteiten meedoen. Pavlic en Effinger zaten beiden in een toestel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij de Stoofweg in Ouddorp neerstortte. Burgemeester Van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede sprak in haar toespraak tijdens de dodenherdenking speciaal een Engels woord aan de gasten. Namens de gemeente legde ze samen met wethouder F.J. Tollenaar een krans bij het momument in Ouddorp.

>> Lees de toespraak van de burgemeester

29 april 2010

GOEDEREEDE VLAGT VOOR SCHOON WATER

De gemeente Goedereede is omgeven door water. Die verbondenheid met het water leidde tot ondersteuning van de Blue Peter Foundation. Deze organisatie pleit wereldwijd voor publiek bewustzijn van de noodzaak van schoon water. Iedere 22e van de maand is Wereldwaterdag. Op die dag hijsen alle ondersteunende organisaties de Wereld Watervlag. Op initiatief van burgemeester Van de Velde-de Wilde zal de vlag ook elke 22e van de maand bij het gemeentehuis van Goedereede wapperen.

>> GOEDEREEDE VLAGT VOOR SCHOON WATER

27 april 2010

Volop aandacht voor starters in commissie Grondgebiedzaken

Maar liefst 2 agendapunten in de cie. GGZ van afgelopen dinsdag 27 april die een relatie hadden met starterswoningen: De Starterlening en de lotingsprocedure. Beide items vragen om de nodige aandacht om het zo goed mogelijk te regelen voor onze inwoners. De SGP stelde dan ook een aantal kantekeningen bij deze punten. Verder besprak de commissie de stappen in de provinciale structuurvisie en de nieuwe Welstandsnota. Tenslotte pleitte SGP-er Human voor handhavingsbeleid mbt de paarden uitwerpselen en vroeg SGP-er PC Grinwis aandacht voor het onderhoud van het Hoge Pad in Ouddorp.

>> Volop aandacht voor starters in commissie Grondgebiedzaken

22 april 2010

Teken het manifest inzake beperking democratie door Hoge Raad

Op vrijdag 9 april 2010 kwam de Hoge Raad met haar langverwachte uitspraak inzake het vrouwenstandpunt van de SGP. Concreet houdt de uitspraak in dat de SGP vrouwen niet langer mag uitsluiten van de kandidatenlijst voor verkiezingen. De Nederlandse overheid dient effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de SGP ook daadwerkelijk vrouwen laat delen in het passief kiesrecht. Teneur van die reacties heeft bij velen (SGP-ers en niet SGP-ers): onterecht worden grondrechten opgeofferd voor het ‘supergrondrecht’, het anti-discriminatiebeginsel. Op de website: www.zijmaakthetverschil.nu kunt u uw stem geven aan het gevoel van bezorgdheid en onrust. Het is nu het moment om een signaal af te geven aan onze overheid en samenleving: het gelijkheidsdenken slaat door! Deze actie is geen initiatief vanuit de SGP zelf en behoort ook niet tot de verkiezingscampagne. Wel draagt de SGP dit initiatief een warm hart toe en ondersteunt ze het van harte.

>> Manifest www.zijmaakthetverschil.nu
>> www.zijmaakthetverschil.nu

19 april 2010

Interview met de nieuwe SGP-lijsttrekker over het verkiezingsprogramma

SGP leider van der Staaij gaat in op het verkiezingsprogramma ban de SGP. De SGP gaat er voorshands van uit dat er op de wat langere termijn (plm. acht jaar) zo’n 29 miljard bezuinigd moet worden om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Voor de komende kabinetsperiode wil de SGP 18 miljard euro structureel bezuinigen, waardoor we zonder extra maatregelen op de lange termijn de al genoemde 29 miljard in kunnen boeken. Dat is een stevige opgave, maar onontkoombaar als we de problemen niet nog vérder vooruit willen schuiven...

>> Video interview met van der Staay (nos)

07 april 2010

Admiraal ontvangt gouden speld Goedereede

Op woensdagmiddag 7 april ontving inmiddels oud-wethouder Admiraal de gouden penning van de gemeente Goedereede. 4,5 jaar heeft hij zich als 'overkanter' ingezet voor de belangen van de burgers van Goedereede. Aanvankelijk zou hij voor 5 maanden de opengevallen post bij de SGP invullen. Het enthousiastme en de ambitie was echter veel groter en Admiraal plakte nog eens een volle periode van 4 jaar hieraan vast, overigens tot grote tevredenheid van mede collegeleden en raad. In deze periode zijn grote stappen gezet tot realisatie van diverse projecten. Lof van oppositie en coalitie! Toespraken waren er van o.a. de burgemeester en SGP-fractievoorzitter Hans Klepper.

>> Afscheidsreceptie oud-wethouder Admiraal en vd Vlugt (foto's)
>> Toespraak SGP-fractievoorzitter Hans Klepper tgv afscheid Ton Admiraal
>> Toespraak Ton Admiraal ter gelegenheid van zijn afscheid

01 april 2010

Voorbeeldbrieven zienswijze tegen herindeling

Door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de provincie het eiland Goeree-Overflakkee wil herindelen tot één gemeente. In de periode van 15 maart tot 10 mei is het mogelijk om inspraak te leveren op dit herindelingsontwerp. De beslissing is immers nog niet genomen: dat doet de Tweede Kamer pas in 2011. Bent u tegen herindeling? Dan is het belangrijk om in deze periode uw stem te laten horen. Alleen op deze wijze is het mogelijk om aan te tonen dat een herindeling geen draagvlak heeft bij de bevolking. Om het u gemakkelijk te maken hebben we alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt...
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, want anders wordt de brief niet in behandeling genomen!

>> Voorbeeldbrieven zienswijze tegen herindeling

25 maart 2010

Nieuw college in Goedereede geïnstalleerd

25 maart 2010 was een bijzondere dag voor een aantal personen die betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Naast de installatie van nog eens 3 raadsleden, de heren H. van der Meer en P.K.C. Polie en mevr. E.P. Mastenbroek-van der Sluis werden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd te weten: F. Tollenaar voor de SGP, P. Feller (VGB) en de heer E. Tuk (ChristenUnie). Ook werd het raadsaccoord wat eerder was opgesteld door alle partijen in de raad bekrachtigd met een handtekening van alle fractievoorzitters. Verder werd het besluit genomen inzake de personele samenstelling van de diverse commissies. Uiteraard werd door burgemeester G. v.d. Velde en de nestor van de raad: J. Klepper stil gestaan bij het afscheid van Ton Admiraal en Arend-Jan v.d. Vlugt als wethouder van Goedereede

>> Nieuw college in Goedereede geïnstalleerd
>> Raadsakkoord 2010-2014 (pdf)
>> Collegeprogramma 2010-2014 (pdf)

25 maart 2010

SGP-wethouder Ton Admiraal neemt afscheid van Goerees raad en Keetje

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. werd formeel afscheid genomen van SGP-wethouder Ton Admiraal. 4,5 jaar heeft hij de gemeente mogen dienen. In dit artikel de toespraak van fractievoorzitter Hand Klepper. Daarbij verwees hij naar de strijd die onze Admiraal moest voeren op tal van fronten. Niet alleen moest soms elke meter grond worden bevochten om te gaan bouwen maar moest er een strijd geleverd worden met Keetje van Bekaf, die de nieuwbouwplannen voor de Entree van Goedereede niet zag zitten. Dhr. Admiraal heeft 40 jaar de gemeentepolitiek mogen dienen. Eerst in Oud-Beijerland, daarna in Goedereede.

>> SGP-wethouder Ton Admiraal neemt afscheid van Goerees raad en Keetje

24 maart 2010

Plan gronden Breen krijgt officiële naam: 'Welgelegen'

Regelmatig hebben de raadsfracties aangedrongen om een goede naam te verzinnen voor de werknaam: 'Gronden van Breen'. Wethouder Admiraal deed de suggestie om hiervoor een prijsvraag uit te schrijven en met resultaat want bijna 100 namen werden ingediend. Op 24 maart werd de naam officieel onthuld door de voorzitter van de woningbouwvereniging 'Beter Wonen' de heer P. Braber en wethouder A. Admiraal van de gemeente Goedereede. Samen zal dit gebied: 'Welgelegen' ontwikkeld worden met karakteristieke Ouddorpse woningen. Helaas constateerde wethouder Admiraal dat er wederom bezwaren waren ingediend die zelfs een opschortende werking hebben ivm de voorlopige voorziening die is aangevraagd.

>> Plan gronden Breen krijgt officiële naam: 'Welgelegen' (+foto's)

19 maart 2010

SGP Tweede Kamerfractie op werkbezoek op de Mekkerstee Ouddorp

De SGP stak de handen uit op vrijdag 19 maart 2010 de biologische zorgboerderij De Mekkerstee in Ouddorp. Deze boerderij is een zogenaamd arbeidstrainingscentrum. Mensen met allerlei (psychische) problemen kunnen er terecht voor een zinvolle dagbesteding en als opstapje om weer elders aan het werk te gaan. De Mekkerstee is een biologische geitenboerderij. Met het bezoek aan die boerderij wil de Kamerfractie van Bas van der Vlies ook een hart onder de riem steken van de geitenboeren die het in de afgelopen maanden erg zwaar hebben gehad als gevolg van de gevolgen van de q-koorts. Bas van der Vlies hielp een handje in de stal, samen met landbouwmedewerker Hans Maljaars en de voorlichter. Kees van der Staaij rende als kelner heen en weer tussen de keuken en het restaurant. De andere medewerkers waren uitgezwermd over de kaasmakerij, de inpakafdeling en de keuken.

>> Filmimpressie SGP Tweede Kamerfractie op werkbezoek op de Mekkerstee Ouddorp
>> Foto's op www.sgp.nl

17 maart 2010

SGP neemt afscheid van wethouder, raadslid en bestuurslid

De SGP te Goedereede heeft in haar jaarvergadering afscheid genomen van wethouder Admiraal, voormalig raadslid H. Tanis en bestuurslid A.T. van Wijk. Klaas Soeteman in de functie van algemeen adjunct sprak de scheidende personen toe. Ook een dankwoord was er aan de steunfractie in de periode 2006-2010: P.J. Tanis, A. Klijn en Kr. Klepper. Ook campagneleider P.C. Grinwis werd bedankt voor het vele werk wat verricht is rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuw bestuurslid werd gekozen: Huibert Slingerland. De heer Slingerland is reeds actief als secretaris van de commissie Publiciteit en behoort bij de steunfractie voor de nieuwe periode.

>> SGP Goedereede neemt afscheid van bestuurders

17 maart 2010

SGP, VGB en CU vormen het nieuwe college van Goedereede

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden volgden besprekingen voor de vorming van een college voor de gemeente Goedereede. Dat heeft geleid tot de vorming van een coalitie tussen CU, SGP en VGB. Op 15 maart waren de fracties het eens. De kandidaat-wethouders zijn Bert Tuk voor de CU, Frans Tollenaar voor de SGP en Peter Feller voor de VGB.

>> SGP, VGB en CU vormen het nieuwe college van Goedereede

16 maart 2010

Provincie informeert over beslissing herindeling

Op dinsdag 16 maart verspreidde de provincie een krant met daarin de beslissing van GS om tot een herindeling op Goeree-Overflakkee te komen. In de krant wil Van Engelshoven-Huls goed uitleggen waarom Goedereede niet zelfstandig kan blijven, ook al is dat de wens van de meeste inwoners. ‘Wij hebben de uitslag van de enquête in Goedereede gezien en de keuze van de meerderheid van de gemeenteraad van Goedereede duidelijk gehoord. Maar we hebben ook te maken met de keuze van de gemeenteraden van Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Die hebben in bijeenkomsten naar hun inwoners geluisterd en kiezen heel bewust voor samengaan. Niet omdat groter altijd beter is, maar wel omdat het eiland als geheel dan beter kan functioneren. Burgers kunnen t/m 10 mei zienswijzen indienen over deze herindeling.

>> Provincie informeert over beslissing herindeling
>> Download de herindelingskrant (pdf)

9 maart 2010

Raad in huidige samenstelling voor het laatst bijeen

Op 9 maart 2010 kwam de gemeenteraad van Goedereede voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. De verkiezingen zorgen voor een wissel van maar liefst 4 raadsleden. De nieuwe raad wordt op DV donderdag 11 maart beëdigd. Toch waren er nog een aantal punten die de aandacht en besluitvaardigheid van de raad vergden. Zo werd het besluit genomen om de besteding van de Reserve Toeristenbelasting te koppelen aan de nieuwe nota Economische Zaken en werd de bedrijventerreinen strategie Goeree-Overflakkee vastgesteld. De detailhandelsvisie haalde de eindstreep om uiteenlopende redenen niet. In het tweede gedeelte werd formeel afscheid genomen van een aantal raadsleden.

>> Raad in huidige samenstelling voor het laatst bijeen

9 maart 2010

Aanvraag bouwvergunning starterswoningen Stellendam

Op 9 maart 2010 ontving wethouder A. Admiraal de aanvraag voor een bouwvergunning. De heer P. Krijger van aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk overhandigde de vergunningaanvraag. Deze aanvraag is voor de bouw van acht starterswoningen in het plan Molenkade te Stellendam. Met deze handeling nam de gemeente Goedereede officieel de bouwaanvraag voor het plan Molenkade in behandeling. Het plan voorziet in acht prachtige starterswoningen aan de Molenkade in Stellendam. De bouwlocatie bevindt zich bij de molen. Naar verwachting worden de woningen medio 2011 opgeleverd.

>> Aanvraag bouwvergunning starterswoningen Stellendam

6 maart 2010

College Goedereede dringt aan op aanvullend boekenonderzoek

Naar aanleiding van de herindelingsprocedure hebben de vier gemeenten gevraagd om een financieel onderzoek naar de gevolgen van de twee herindelingsvarianten: Variant 1 waarbij de vier gemeenten samengaan, en variant 2 waarbij de gemeente Goedereede zelfstandig blijft en de andere drie gemeenten samengaan. Uit het rapport blijkt dat de gemeente Goedereede de financiën goed op orde heeft. Er komt vooral naar voren dat de gemeente Goedereede een unieke gemeente is, die eigenlijk niet goed te vergelijken is met de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee. Samenvattend houdt het college van van de gemeente Goedereede ondanks het rapport nog steeds vraagtekens over de financiële gevolgen van een herindeling. Met name een aantal hiaten baren het college zorgen. Daarom dringt het college aan op een aanvullend boekenonderzoek om de financiële risico’s van die hiaten in kaart te brengen.

>> College Goedereede dringt aan op aanvullend boekenonderzoek
>> Financieel Variantenonderzoek herindeling Goeree-Overflakkee (pdf)

5 maart 2010

SGP stelt F.J. Tollenaar kandidaat voor wethouder

In een bijeenkomst met de nieuwe raad van Goedereede heeft de SGP de heer F.J. (Frans) Tollenaar kandidaat gesteld voor een wethouderspost in Goedereede. De heer Tollenaar heeft bestuurlijke ervaring als wethouder. Van 1998 tot 2006 heeft de heer Tollenaar diverse portefeuilles gehad in de gemeente Borsele o.a. economische zaken, havenbedrijf Zeeland Seaports, energie en milieu.
In de bijeenkomst van donderdag 4 maart j.l. is de afgelopen raadsperiode geëvalueerd en zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een raadsprogramma. Ook de procedure om te komen tot een nieuw college is afgestemd met de beoogde nieuwe raad. In eerste instantie zullen de twee grootste partijen in Goedereede: SGP en VGB overleg voeren.

>> SGP stelt F.J. Tollenaar kandidaat voor wethouder

4 maart 2010

Burgers kunnen zienswijze tegen herindelingsontwerp indienen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze week het herindelingsontwerp voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. GS kiezen voor samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot één gemeente. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Bestuurlijke Zaken): “Wij kijken naar het belang van het eiland als geheel. Dat gaat verder dan een optelsom van de gemeenten. De gekozen oplossing stelt de nieuwe gemeente in staat om de opgaven waarvoor het eiland staat op een goede manier voor alle inwoners te regelen.” Zoals bekend kiest een meerderheid van partijen in de raad (incl. SGP) niet voor deze oplossing. Van 15 maart tot en met 10 mei kan iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp bij GS. De gemeenteraden kunnen dat doen tot 15 juni.

>> Burgers kunnen zienswijze tegen herindelingsontwerp indienen

3 maart 2010

Interviews rondom de gemeenteraadsverkiezingen van TV-Goeree

Een aantal lijsttrekkers geven een reactie op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. Ook wethouder Admiraal komt aan het woord. Hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. 40 jaar heeft hij zich ingezet voor het openbaar bestuur. De SGP is veruit de grootste partij in Goedereede, nu gevolgd door het VGB dat 3 zetels mag gaan bezetten. SGP-er Klepper geeft aan dat de SGP het initiatief heeft genomen om de partijen een dag na de verkiezingen bijelkaar te roepen. Dit zal vooral een orienterend gesprek zijn. Aan de orde zal komen hoe de partijen over de ontstane situatie denken. Vragen die aan de orde komen: 'Wat willen we als raad en als college?'

>> Interviews rondom de gemeenteraadsverkiezingen van TV-Goeree

3 maart 2010

Winst voor SGP en VGB in Goedereede

De SGP-fractie van Goedereede is dankbaar en blij met de uitslag van de verkiezingen. Als enige (landelijke) partij, deelnemend in de gemeente, wist de SGP procentueel ruim 2% in Goedereede te winnen. Terwijl andere partijen hun kiezers niet vast hielden. Onze locale partij het Verenigd Gemeentebelang wist haar zetel te verdrievoudigen en mag vanaf 11 maart met 3 zetels vertegenwoordigd zijn in de raad van Goedereede. De samenstelling van de raad wordt alsvolgt: SGP:5, VGB:3, CDA:2, PvdA:2, VVD:2, CU:1. De fractie bedankt al haar kiezers en zal vanuit het programma Tot Uw Dienst, Dienstbaar zijn naar de burgers van Goedereede..

>> Winst voor SGP en VGB in Goedereede
>> De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
>> De uitslag per stembureau

2 maart 2010

Commissie GGZ verwijst detailhandelsvisie naar de prullenbak

In de laatse vergadering van de commissie GGZ van 2 maart j.l. verwees de commissie de opgestelde detailhandelsvisie naar de prullenbak. Het voorstel mbt de bedrijfsterreinenstrategie op Goeree-Overflakkee haalde wel de eindstreep. Ook was de commissie tevreden over het voorstel inzake de besteding van de Reserve Toeristenbelasting en werden de nota's over het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2010-2014) en het wegbeheerplan zonder commentaar goedgekeurd.

>> Commissie GGZ verwijst detailhandelsvisie naar de prullenbak

2 maart 2010

De feiten over de bestuurlijke toekomst Goedereede boven tafel

Het is zeer ongebruikelijk dat vier (concurrerende) politieke partijen tijdens verkiezingstijd gezamenlijk een artikel schrijven. Maar de advertentie van het CDA Goedereede in de verkiezingskrant bij het Eilanden Nieuws en de CDA flyer die huis-aan-huis bezorgd is, heeft er toe geleid dat PvdA, SGP, ChristenUnie en Verenigd Gemeente Belang zich genoodzaakt zien om een tegenreactie te geven. De verkiezingsteksten van het CDA bevatten namelijk diverse onwaarheden die wij hier graag recht zetten.

>> De feiten over de bestuurlijke toekomst Goedereede boven tafel

1 maart 2010

Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

Op maandag 1 maart j.l. hielden de SGP Kiesverenigingen een gezamenlijke verkiezingsavond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Alle lijsttrekkers waren aanwezig en behandelden een onderwerp, varierend van windmolens en glastuinbouw tot Zuiderdieppolder en herindeling. Allen onderwerpen die de gemoederen behoorlijk bezig houden. mr. C.G. van der Staaij was deze avond eveneens aanwezig. Hoewel hij vond dat bij gemeenteraadsverkiezingen het juist de lokale politici zijn die hun kiezers warm moesten krijgen voor de verkiezingen, zette hij vanuit rijksbeleid een aantal accenten. Marco v.d. Bok (SGP-jongeren Flakkee) hielt zijn principiele bijdrage over een aantal uitspraken van Groen van Prinsterer. In het forum zat eveneens Freek Houweling, bestuurslid SGP-jongeren Flakkee.

>> Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

25 februari 2010

Beiaard in Goedereede wordt uitgebreid met 2 klokken

De Van Oordklok wordt hij genoemd. Woensdag werd de tweetonner, bestemd voor de St-Catharinatoren van Goedereede, gegoten bij klokkengieterij Eijsbouts in het Noord-Brabantse Asten. Schenker J. van Oord: „Een klok is een teken voor het nageslacht en een oproep: „Waar zijt gij?”” De toren is sinds 1977 voorzien van een beiaard. In 1999 werd het aantal klokken uitgebreid. Maar de klok van Van Oord, een klok op C-toonhoogte, was nog nodig. Volgende maand schenkt het bestuurscollege van de gemeente Goedereede een Es-klok. Daarmee is de beiaard met 52 klokken compleet.

>> Beiaard in Goedereede wordt uitgebreid met 2 klokken

23 februari 2010

Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

Moeten de vier eilandelijke gemeenten zelfstandig blijven of juist samengevoegd worden? Mogen bedrijven zich slechts op enkele locaties op het eiland vestigen of moet dat zo verspreid mogelijk blijven over het gehele eiland? Dient de Zuiderdieppolder behouden te blijven of juist omgezet te worden in natuur? Dergelijke vragen laten het belang van gemeentelijke politiek zien. Op DV 1 maart bent u van harte welkom in “De Schakel”, Beatrixlaan 31 te Dirksland. De avond begint om 19:30 uur, vanaf 19:00 uur bent u hartelijk welkom.

>> Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

22 februari 2010

Wethouder Admiraal start officieel het bouwplan Goekoop in Goedereede

In samenwerking met aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk legde wethouder A. Admiraal van de gemeente Goedereede op 18 februari 2010 de eerste vloerplaat voor het project Goekoop. Met deze officiële starthandeling is de realisatie van het bouwplan Goekoop begonnen. Een project wat de gemeente zelf heeft opgepakt om juist voor starters in Goedereede aan de Hoofddijk een goede woning, in een mooie omgeving te creëren.

>> Wethouder Admiraal start officieel het bouwplan Goekoop in Goedereede

20 februari 2010

SGP Jongeren Goedereede starten originele verkiezingsactie

Voor het eerst in het bijna 25-jarig bestaan van de SGP-jongeren in Goedereede zijn er speerpunten opgesteld voor het beleid wat de jongeren van groot belang achten voor Goedereede. Middels een kort en helder programma presenteerden de jongeren dit reeds op 8 januari jl. Het programma kreeg de titel: 'Hart voor Goedereede' mee. Onlangs werden bij alle burgers van Goedereede een poster bezorgd. Zo kunnen burgers ook laten zien dat zij een hart voor hun gemeente hebben.

>> Lees meer hierover op de site van de SGP-jongeren

15 februari 2010

Nieuwe bestelwagens voor de gemeente Goedereede

Op 11 februari 2010 overhandigde de heer T. Breen van Fivan Auto Rotterdam B.V. de sleutels van de nieuwe bestelwagens voor de buitendienst aan wethouder A.J.C. van der Vlugt. De huidige bestelwagens van de buitendienst hadden diverse mankementen en waren hoognodig aan vervanging toe. Daarom besloot de gemeenteraad van Goedereede vorig jaar acht nieuwe bestelwagens aan te schaffen.

>> Nieuwe bestelwagens voor de gemeente Goedereede

12 februari 2010

SGP Goedereede voorziet scholen van lesbrief over verkiezingen

De SGP te Goedereede vindt het belangrijk dat ook jongeren bekend zijn met de politiek. De door de SGP-jongeren ontwikkelde lesbrief werd op vrijdag aangeboden op de School met de Bijbel: Koningin Beatrix in Ouddorp. Hans Klepper overhandigde het lespakket aan de leerkrachten van groep 7. Nadat de heer Klepper iets verteld had over verkiezingen en wat de gemeente nu allemaal wel doet, stelden de leerlingen vragen. Zo wilden de leerlingen eigenlijk wel eens weten wat nu de burgemeester en de Koningin doet. Ook waren er diverse vragen over het stemmen en over de partijen die meedoen met de verkiezingen.

>> SGP Goedereede voorziet scholen van lesbrief over verkiezingen

9 februari 2010

Duurzaam alternatief voor eilandelijke herindeling Goeree-Overflakkee

Op 15 september van dit jaar startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure (ARHI-procedure) om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft afzonderlijk gesproken met de vier colleges van B&W van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee. Hen is onder andere de vraag voorgelegd of andere varianten of alternatieven aangedragen kunnen worden die eveneens leiden tot duurzame versterking van de bestuurskracht van het lokaal bestuur op het eiland.

>> Duurzaam alternatief voor eilandelijke herindeling Goeree-Overflakkee

5 februari 2010

SGP is geen voorstander van ontpoldering Zuiderdieppolder

SGP-Raadslid T. Human is, evenals de fractie, al vanaf het begin tegen het ontpolderen geweest van de Zuiderdieppolder. Een polder van ca. 400 ha. Delta Natuur wil deze polder graag toevoegen aan het rijtje natte natuur. De SGP is zowel plaatselijk als landelijk tegen het ontpolderen. Zeker als het dan ook nog eens vruchtbare landbouwgrond betreft. Bijna 1 miljard mensen hebben te weinig voedsel op aarde. Niet dat de SGP de illusie heeft met deze 400 ha. dit op te kunnen lossen, maar moreel getuigd het niet van rentmeesterschap.

>> SGP'er Human over de mogelijke ontpoldering van de Zuiderdieppolder

1 februari 2010

Gemeente Goedereede herdenkt slachtoffers Watersnoodramp 1953

Op 1 februari was het 57 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. Ook de gemeente Goedereede werd zwaar getroffen. Op maandag 1 februari 2010 herdacht de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam. Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde hield een toespraak. Vervolgens legde het college van burgemeester en wethouders een krans bij het monument. Hierna was er gelegenheid voor iedereen om bloemen bij het monument te leggen. Daarna werd er één minuut stilte gehouden.

>> De toespraak van de burgemeester kunt u hier lezen.

28 januari 2010

Eilandelijke structuurvisie eindelijk op raadstafel!

De eerste raadsvergadering van donderdag 28 januari 2010 stond als vanouds weer onderleiding van onze burgemeester G.J. v.d. Velde. Na een operatie aan haar rug en een revalidatieperiode van bijna 3 maanden was zij weer actief als raadsvoorzitter. Zij sprak haar waardering uit voor het feit dat zowel de loco-burgemeester A. Admiraal met college, als de vice-voorzitter J. Klepper met de raad de zaken goed behartigd hebben. Dhr. Klepper heette de burgemeester namens de raad weer van harte welkom in de politieke arena. De ingrediënten van deze raad waren o.a. Rapport Rekenkamer en de Eilandelijke Structuur Visie.

>> Eerste gemeenteraad in 2010!

26 januari 2010

SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma

Ouddorp – Tijdens een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp is op 26 januari het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart 2010 gepresenteerd. De voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld, dhr. E. Grinwis, overhandigde het programma aan de lijsttrekker dhr. J. Klepper. De SGP wil zich dienstbaar opstellen naar de samenleving. Dit komt tot uiting in de titel van het programma: Tot Uw Dienst.

>> SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma
>> Verkiezingsprogramma 2010-2014 (pdf)

25 januari 2010

Gemeenteraad Goedereede licht visie op bestuurlijke toekomst toe

Op 15 september 2009 startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. Op dinsdagavond 19 januari had de gemeenteraad van Goedereede een gesprek met de commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls. De gemeenteraad van Goedereede kiest bij meerderheid voor bestuurlijke zelfstandigheid, met de zogenaamde 3-1 variant. Daarbij wordt dit bestuurlijke proces losgekoppeld van de vorming van één ambtelijke organisatie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Goedereede vond er op dinsdagavond 19 januari 2010 een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de heer J. Franssen, commissaris van de Koningin en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls.

>> Gemeenteraad Goedereede licht visie op bestuurlijke toekomst toe

25 januari 2010

Gemeente Goedereede neemt actie na klanttevredenheidsonderzoek

De gemeente Goedereede hield in 2009 een enquête onder haar inwoners. “Waar staat je gemeente” is een uitgebreid landelijk onderzoek waarmee de deelnemende gemeenten een rapportcijfer krijgen voor uiteenlopende beoordelingscriteria. Goedereede scoort goed; de meeste uitslagen liggen ruim boven het gemiddelde, en zelfs hoger dan de uitslagen van de enquête die in 2006 werd gehouden. Ondanks de goede score benoemt de gemeente nu vijf verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek.

>> Gemeente Goedereede neemt actie na klanttevredenheidsonderzoek

20 januari 2010

Gemeente Goedereede herdenkt watersnoodramp

Op 1 februari aanstaande is het 57 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. Ook de gemeente Goedereede werd zwaar getroffen. Op maandag 1 februari 2010 herdenkt de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam. De aanvang is om 19.00 uur. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

>> Gemeente Goedereede herdenkt watersnoodramp
>> Film: Borne helpt Ouddorp bij Watersnoodramp 1953

18 januari 2010

Burgemeester Van de Velde-de Wilde hervat werkzaamheden

Burgemeester Van de Velde-De Wilde van de gemeente Goedereede is vorig jaar op 29 oktober geopereerd aan haar rug. Na de geslaagde operatie moest zij een paar maanden revalideren. De burgemeester is nu volledig hersteld en start op maandag 25 januari weer met haar werkzaamheden. De operatie van de burgemeester was noodzakelijk vanwege een probleem met haar rugwervels. Na een kort verblijf in het ziekenhuis heeft zij thuis moeten herstellen. Tijdens het herstel ontving ze honderden blijken van belangstelling. "Ik heb zoveel telefoontjes, kaarten, bloemen en andere attenties ontvangen dat het gewoon niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Zoveel belangstelling hadden mijn man en ik echt niet verwacht. We willen iedereen bedanken. Het was geweldig!", aldus de energieke burgemeester.

>> Burgemeester Van de Velde-de Wilde hervat werkzaamheden

8 januari 2010

SGP-jongeren presenteerden eigen programma: Hart voor Goedereede

De SGP jongeren presenteerden op de nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen 8 januari 2010 hun verkiezingspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Het jongerenprogramma heeft de titel: 'Hart voor Goedereede' meegekregen. In het programma gaan de jongeren in op betaalbare starterswoningen, de zelfstandigheid van de gemeente en het behoud van de identiteit van de gemeente. Daarnaast moeten de hulpdiensten altijd optijd aanwezig zijn en pleiten dan ook voor een eigen ambulancepost en adequeate voorzieningen voor de brandweer. Een programma met tien concrete punten waarmee de betrokkenheid met de gemeente vanuit de slogan: principieel en betrokken duidelijk naar voren komt.

>> SGP jongeren presenteerden eigen programma: Hart voor Goedereede

8 januari 2009

Wethouder A. Admiraal - erelid SGP jongeren Goedereede

Vrijdagavond 8 januari hielden de SGP-jongeren van Goedereede hun jaarvergadering in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp. Na het officiële gedeelte, waarin het jaarverslag van de secretaris en het overzicht van de penningmeester besproken werden, werd een nieuwjaarsreceptie gehouden. Hiervoor waren ook de fractie en de leden van de kiesvereniging uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid elkaar het goede te wensen voor het nieuwe jaar en bij te praten.

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie had het bestuur nog een verrassing in petto voor wethouder Admiraal...

>> Lees meer over het erelidmaatschap van wethouder A. Admiraal
>> Filmimpressie benoeming erelid Admiraal

6 januari 2009

Nieuwjaarstoespraak loco-burgemeester A. Admiraal

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 6 januari in zalencentrum Dorpstienden hield locoburgemeester A. Admiraal, bij afwezigheid van de revaliderende burgemeester G. van de Velde-de Wilde, de nieuwjaarstoespraak: Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst, ook namens de burgemeester! Verder wil zij u hartelijk danken voor de warme blijken van belangstelling die zij heeft mogen ontvangen. Wees ervan overtuigd, dat zij dit waardeert. Op dit moment revalideert zij van een rugoperatie, maar leeft, zoals velen van u hebben ervaren, met ons mee!

In de nieuwjaarsrede gaat Admiraal in op tal van zaken die het afgelopen jaar de revu passeerden. Staat hij stil bij de bestuurlijke toekomst en deelt complimenten uit naar de vele vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor de medemens. Een gezond, gelukkig, gezegend en productief 2010...

>> Nieuwjaarstoespraak loco-burgemeester A. Admiraal

>> Lees eerdere artikelen in het nieuwsarchief

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter