SGP Goedereede

Benoeming Burgemeester

Hoe gaat zo'n benoeming in z'n werk zult u zich afvragen. In het volgende stukje zal ik u in het kort het één en ander vertellen over de procedure.

Na het vertrek van burgemeester Sinke, is door de gemeenteraad een vertrouwenscommissie benoemd. De vertrouwenscommissie bestond uit de zes fractievoorzitters en twee adviserende leden: wethouder Lokker en de gemeentesecretaris dhr. Heintjes, de griffier dhr. Koppenol trad op als secretaris van de commissie. De adviserende leden en de secretaris hadden geen stemrecht. Na de benoeming van de vertrouwenscommissie is er een profielschets opgesteld. Daarin stond waar de nieuwe burgemeester aan moest voldoen en wat er van hen verwacht werd.

De profielschets is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2004 overhandigd aan de commissaris van de Koningin van de provincie Zuid Holland, dhr. Franssen. Op 5 oktober 2004 stond de advertentie in de Staatscourant. Belangstellenden konden inlichtingen vragen over de functie en over de gemeente Goedereede bij de commissaris. Ook de sollicitaties moesten worden gericht aan de commissaris. Er hebben 21 personen gesolliciteerd. Vervolgens is de commissaris informatie in gaan winnen over de kandidaten en is hij gesprekken gaan voeren. Aan de hand daarvan maakt de commissaris een selectie van een aantal personen, die naar zijn mening geschikt zijn voor de functie van burgemeester van de gemeente Goedereede. Daarna verzoekt hij de vertrouwenscommissie naar het provinciehuis te komen om zijn bevindingen te delen. De vertrouwenscommissie krijgt vervolgens de gelegenheid om de sollicitatiebrieven van alle 21 kandidaten in te zien. Ze kunnen dan ook nog verzoeken om een kandidaat toe te voegen aan de selectie.

Wanneer de selectie is vastgesteld maakt de secretaris van de vertrouwenscommissie een afspraak met de geselecteerde kandidaten. De kandidaten hebben dan op een bepaalde plaats een afspraak met de vertrouwenscommissie. Tijdens het gesprek, dat anderhalf uur duurt moeten de kandidaten vragen beantwoorden. Je merkt een spanning bij de kandidaten. Na afloop van de gesprekken gaat de vertrouwenscommissie in overleg over wie men eventueel geschikt vindt en met welke kandidaten men een tweede gesprek aan wil gaan.

De vertrouwenscommissie heeft twee kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie heb ik de kandidaten die niet voor het tweede gesprek in aanmerking kwamen, dit medegedeeld en ik heb de twee overgebleven kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek. Het tweede gesprek heeft wederom plaatsgevonden op een bepaalde locatie. Na het tweede gesprek moet de vertrouwenscommissie komen tot een voordracht welke kandidaat op de eerste en op de tweede plaats komt. Een meerderheid van de vertrouwenscommissie heeft mevr. Van de Velde als eerste kandidaat voorgesteld. Met het voorstel zijn wij weer naar het provinciehuis gegaan en hebben daar het voorstel voorgelegd aan de commissaris van de Koningin. Daarna is de gemeenteraad op 4 januari 2005 in een besloten raadsvergadering bijeen geweest. De gemeenteraad is toen in kennis gesteld over de gelopen procedure en de uitkomst daarvan. De raadsleden konden de vertrouwenscommissie vragen stellen. Daarna volgde een stemming, door de meerderheid van de gemeenteraad werd mevr. Van de Velde als eerste geplaatst. Dezelfde avond heb ik daar beide kandidaten van op de hoogte gesteld. Ook de commissaris van de Koningin is op de hoogte gesteld. De commissaris volgt de voordracht van de gemeenteraad op en geeft de voordracht door aan de minister van. De minister heeft vervolgens mevr. Van de Velde benoemd als burgemeester van Goedereede.

Tot op heden zijn de contacten met mevr. Van de Velde goed en wij hopen dat wij samen bezig mogen zijn tot opbouw van onze gemeente onder Gods Zegen.

B.L. Noorthoek fractievoorzitter

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter