SGP Goedereede

Ter Overdenking

'Bekeert u, allemaal! 'God dan, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren.' (hand. 17:30)'

Eerlijk is eerlijk lezers, maar dat God alle mensen alom verkondigt dat ze zich hebben te bekeren, daar houden wij als rechtzinnige mensen nou niet zo van! We zeggen liever dat we bekeerd moeten wrden! Toch staat het in de tekst.

Luther zegt zelfs dat God het alle mensen gebed! Trouwens, ook onze Dordtse Leerregels zeggen het: 'Voorts is de belofte van het Evangelie, dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevl van bekering en geloof!' God eist dus van ons allemaal dat we dit gebod, dit bevel opvolgen! We zijn im-mers van nature allemaal onbekeerd? Anders hoefde God ons toch niet op te roepen tot bekering? En dan gaat het niet om een uitwendige, zedelijke ver-betering, hoe mooi op zich ook, nee dan gaat het om een veran-dering, een vernieuwing van ons hart, d.w.z. van ons hele bestaan, waarvan de gevolgen zich in onze levenswandel openbaren! De zonde kleeft ons altijd, allemaal aan; wie onzer kan voor God bestaan, als we niet weten dat Jezus ze voor ons persoonlijk aan Golgothas kruis heeft gedragen en weggedragen? Want dt is ten diepste voor ons die onder het Evangelie van Christus leven, ons onbekeerd zijn! Dat we Hem niet kennen!

t Gevaar is zo groot, juist voor ons die ijveren voor de meest degelijke beginselen (wat op zch heel goed en noodzakelijk is!), dat we Ht Redmiddel van ons onbekeerd zijn, Christus, zo goed kunnen missen! Ja, zegt u, maar ik kan me toch zelf niet bekeren en zomaar Christus tot mijn Zaligmaker aannemen? Och luister nu eens mn politieke vrienden. Waarom vragen we nu zoiets toch altijd? Om heel heimelijk toch God de schuld te geven van onze onbekeerlijkheid? f, omdat dit laatste zwaar op ons hart drukt en we ons bewust zijn geworden van onze zorgeloze en gevaarlijke toe-stand buiten het geloof in Christus? Want dit laatste dt wil God, nl. geloven in Zijn Zoon! En dat mag hoor! Die wordt ons toch onvoorwaardelijk aangeprezen? In wezen is dt bekering! Lees dus de tekst maar gerust zo: 'God verkondigt nu alle mensen alom, dat ze in Zijn lieve Zoon zullen geloven!' Belijdt dus God maar uw onwl in dze, inplaats van u op uw onmcht te beroepen! En maak van de tekst, wat uw bekering betreft, maar een gebed: 'HEERE, bekeer mij (om Christus wil!!) tot U, zo zal ik bekeerd zijn!' Zou God dit gebed verhoren? Luister: 'De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid!' (d.w.z. in Christus naam)!

O, dat we onszelf toch niet in slaap blijven sussen met allerlei geredeneer, of door God altijd de wet voor te schrijven hoe het allemaal moet, enz. enz.! Dat we toch gewoon allemaal luisteren naar wat de Heere Jezus ons verkondigt: 'Bekeert u en gelooft het Evangelie!' (d.w.z. Mij)! Dan zijn we echte 'bekeerde' SGP-ers en zullen we in een voortgaande, dagelijkse bekering respect afdwingen bij iedereen! Zien we dan toe, dat we voorzichtig (dienend en niet heersend) wandelen temidden van een krom en verdraaid geslacht! En de God des vredes zal met u zijn! Lezers, SGP-ers, 'Gelooft gij dat?'

ds. G. Meuleman - Ouddorp

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter