SGP Goedereede

Ter Overdenking

En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. (Mattheüs 10: 18,19 )

Een christen is geroepen om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is. Een hoge roeping die niet zonder lijden zal zijn. De Heere Jezus heeft daar Zelf al van gesproken. Ze hebben de Meester Zelf vervolgd, ze zullen ook Zijn discipelen vervolgen.

In het gedeelte van onze tekst wordt gesproken over de uitzending van de 12 discipelen. De Heere geeft hen onderwijs over het adres, de inhoud en de gevolgen van hun prediking. Ze moeten eerst gaan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Eerst de Jood en dáárna pas de Griek. Ze moeten prediken dat het Koninkrijk der hemelen (in Jezus Christus) nabij is gekomen. Echter, ze moeten er wel op bedacht zijn dat hun boodschap en hun discipel zijn ook lijden met zich zal meebrengen. Het is het lijden om Mijnentwil. Overal waar de prediking van de gekrui-sigde en opgestane Christus klinkt, daar komt het verzet. De wereld, kerkelijk of onkerkelijk, wil immers liever wereld blijven. Ze voelt zich door het evangelie van het Koninkrijk in het nauw gedreven. Gods knechten in het bijzonder, maar ook allen die tot verantwoording geroepen worden, ook in de politiek, moeten daarom rekenen op verzet. Dat kan zelfs leiden tot veroordelingen voor stadhouders en koningen. Om Mijnentwil, dat is de reden. Belangrijk dat dat er bijstaat. Ook in onze tijd wordt nogal eens gemakkelijk iets ‘lijden als christenen genoemd’, wat die naam niet mag hebben. Niet vreemd of Bij-bels onverantwoord gedrag, maar het leven van de vreemdelingschap in de navolging van Hem, dát bepaalt het ware lijden van de christen. Het gaat altijd en het moet altijd gaan om die Ene Naam. Jezus Christus, als bron van ergernis voor de vrome Jood en als toppunt van dwaasheid voor de wijze Griek. Ook voor de hoogverlichte en ‘wijze’ mens van vandaag.

Nu is dit lijden niet doelloos. Het zal zijn ‘hun en de heidenen tot een getuigenis’. Op deze manier, voor rechtbanken en voor overheden, wordt het Evangelie voortgeplant ook daar, waar het anders niet zo spoedig komen zou. En dat getuigenis heeft twee kanten in zich. Het is voor die het horen, zowel belastend als wervend. Het stelt schuldig, maar het roept ook op tot bekering. Wie is tot die dingen bekwaam, dat is een vraag die dan boven komt. Christus stelt Zijn discipelen gerust: Hoe en wat ze moeten spreken dat zal hen in die ure gegeven worden. De Heilige Geest zal hen de woorden leggen in het hart. Ook in onze dagen moeten we vast blijven houden aan de woorden van de Schrift: Schaam u het Evangelie van Christus niet. Dat geldt ook in het huidige politieke krachtenveld. Religie mag dan in zijn, maar dat is dan wel de religie waarin de mens zelf recht overeind blijft. >/p>

Zij die in de vergaderzalen van ons land staan voor het ‘alzo zegt de HEERE’, die merken het, dat de ruimte om het Woord van God onverkort te spreken, minder wordt. En toch daarin volharden! Niet alleen omdat we het aan de HEERE verplicht zijn, maar ook hun tot een getuigenis. En dan geeft de Heere Zelf Zijn belofte, dat Hij de woorden zal leggen in de mond. Om zo ons land en volk er blijvend aan te herinneren: Tot de wet en tot de getuigenis, anders geen dageraad! De Heere geve ons christenpolitici die dit uitdragen, er zelf naar leven, en die als er verzet komt, er ook iets van kennen wat van de apostelen staat geschreven in de Handelingen: Zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.

ds. W.M. van der Linden - Stellendam

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter