SGP Goedereede

In gesprek met...A.J. v.d. Vlugt

Een gedreven bestuurder...

In deze rubriek dit keer een interview met wethouder Arend-Jan v.d. Vlugt. We stelden hem vragen mbt zijn portefeuille: economische zaken.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is niet iemand van formaliteiten. Geen u en meneer, maar je en Arend-Jan. Met zijn 37 jaar is hij een behoorlijk jonge wethouder, maar hij vervult zijn taak met gedrevenheid. Een gesprek met hem zijn wethouderschap en in het bijzonder een van zijn belangrijkste taken: de stimulering van de economie in de gemeente.

Wie is Arend-Jan van der Vlugt?
“Ik ben een geboren en getogen Stellendammer, getrouwd met Marlies en ik heb een zoon van vijf jaar. Van beroep ben ik eigenlijk ondernemer, maar ik besteed nu zo’n 50 uur per week aan het wethouderschap namens het CDA.”

Hoe ervaar je het wethouderschap?
“Het is een drukke baan, maar toch zie ik het als een voorrecht dat ik in deze gemeente wethouder mag zijn. De gemeente Goedereede is qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van Zuid-Holland. Op het gebied van economie gebeurt er heel veel. Ik noem alleen maar de toeristische sector op de Kop en de visserij-sector. Mijn baan kost me wel veel tijd en energie. Ik ben eigenlijk op een rijdende trein gesprongen, omdat mijn voorganger wethouder C.L. Visser naar het Europees Parlement vertrok. In korte tijd moest ik me veel lopende zaken eigen maken.”

Je portefeuille is…?
“Economische zaken, openbare werken en kunst en cultuur.”

Op welke manier wordt de economie in deze gemeente gestimuleerd?
“In het raadsakkoord is gesteld dat de economie leidend is voor de gemeente. Het is dan ook een wens van de raad om de economie vlot te trekken. Er gebeurt veel. Zo vindt er overleg plaats met de andere visserijgemeente in Nederland via het Bestuurlijk Platform Visserij. De bedoeling is de visserij landelijk op de kaart te houden en proberen subsidies binnen te krijgen. Verder willen we graag bedrijven aan de sector toevoegen die nog ontbreken, bijvoorbeeld een vriezerij en een visrokerij. Dit gebeurt in overleg met de visafslag. Ook op het gebied van recreatie en toerisme zijn we actief. We willen graag insteken op kwaliteitsverbetering. Dit is ook zo geformuleerd in de onlangs vastgestelde visie. De ondernemer krijgt meer ruimte om zijn toeristische activiteiten te exploiteren. Diversiteit is ook een belangrijke. Er ontbreken nu bijvoorbeeld zogenaamde slechtweer voorzieningen. Zo zal uitvoering worden gegeven aan het plan een ecohotel te bouwen bij de Punt. Een ander voorbeeld is Ouddorp-Duin, een seizoensbestendige locatie voor toeristen. Als laatste wil ik hier nog opmerken dat er veel geld is geďnvesteerd in de herinrichting van de Ring in Ouddorp. Ook de herinrichting van het Oranjeplein in Stellendam zal in november 2009 van start gaan. Dit zorgt voor een beter ondernemersklimaat en het vergroot de leefbaarheid.”

Hoe ga je als CDA-wethouder om met zaken als zondagsrust als dat conflicteert met de economische vooruitgang?
“Als wethouder werk je binnen de kaders die de gemeenteraad stelt. De gemeenteraad is een afspiegeling van de samenleving. Hoewel deze samenleving divers is en niet alleen uit christenen bestaat, mag ik toch wel zeggen dat de zondagsrust hier hoog in het vaandel staat. Het blijft natuurlijk ook recht overeind staan dat de economie belangrijk is voor de gemeente. Een economische impuls is nodig. De economische kant betaalt de maatschappelijke kant. Daar moeten we goed mee omgaan. Ik ben van mening dat economische vooruitgang en handhaving van de zondagsrust elkaar niet hoeven te bijten. Maar ik geef toe: er is altijd in meer of mindere mate een spanningsveld. Steeds weer zullen bepaalde afwegingen moeten worden gemaakt.”

Je noemde in een interview met Radio 1 dat de Tour de France die in 2010 door de gemeente komt een economische impuls kan geven. Hoe ga je dan om met het feit dat een groot deel van de bevolking het niet goed vindt dat het op zondag plaatsvindt?
“In het interview heb ik ook aangegeven dat de zondagsrust hoog in het vaandel staat binnen onze gemeente. Maar ja, ik geloof ook zeker dat zoiets een economische impuls geeft. De gemeente Goedereede komt met zoiets echt op de kaart. De Tour wordt in heel veel landen uitgezonden en er zal ongetwijfeld ook aandacht zijn voor bijvoorbeeld de landschappelijk aantrekkelijke kanten van de gemeente. Dit lokt - ook op langere termijn - toeristen. Tegelijk willen we er als gemeente voor zorgen dat het in de kernen rustig blijft. Dus inderdaad geen braderie in het centrum, de kerkgang hoeft niet gehinderd te worden. We willen op andere locaties voorzieningen treffen om bezoekers van dit evenement op te vangen om te voorkomen dat men naar de kernen trekt. Bijvoorbeeld de Ouddorpse Haven en de visafslag in Stellendam. Inderdaad is een deel van de bevolking tegen dit evenement, maar een flink ander deel ook niet. Daarbij komt dat de gemeente hier heel weinig over te vertellen heeft. De Tour zal gereden worden over de N57 (rijksweg) en aansluitende waterschapswegen. Alles is op dit moment trouwens helemaal nog niet helder. Op 19 mei vindt er een eerste overleg plaats met de gemeente Rotterdam.”

Tot slot: wat kan de gemeente voor wat betreft de visserij verwachten van Europa?
“Op dit moment wordt er nieuw visserijbeleid gemaakt door het ministerie van LNV en Europa. Ook met de betreffende gemeenten worden gesprekken gevoerd. Door Europa is voor de periode 2007-2013 een subsidiebedrag van € 120 miljoen uitgetrokken voor de visserij. Natuurlijk niet alleen voor Nederland. Maar voor de provincie Zuid-Holland komt dit toch op een bedrag van € 825.000,-. De provincie ver-dubbelt dit bedrag tot € 1.650.000,-. Een groot deel hiervan zal naar de gemeente Goedereede gaan. Ook zal er 1,5 tot 2 miljoen euro beschikbaar komen uit het stimuleringsfonds Voordelta voor onze regio. Als gemeente willen we insteken op de zogenaamde vierde as van het Europees Visserijfonds: duurzame ontwikkeling van visserij-gemeenschappen. Er is een locale actiegroep opgericht die een afspiegeling is van de visserijgemeenschap. Zij mogen beleid maken en met projecten komen. Het is alleen jammer dat het ministerie van LNV zijn regelgeving niet op orde heeft. De regeling wordt nu pas per 1 januari 2010 opengesteld. In de nabije toekomst zijn er dus wel mogelijkheden voor de visserij, maar dat betekent helaas niet dat het zware weer binnenkort voorbij is.”

door: Gert Koese

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter