SGP Goedereede

Bestuurlijke toekomst Goedereede: samenwerken of fusie?

Dit onderwerp houdt de bestuurlijke gemoederen op Goeree Overflakkee flink bezig. Het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland (GS) is om de vier gemeenten op het eiland met elkaar te laten fuseren. Het advies van de commissie Schutte is niet verrassend. De commissie heeft aan haar opdracht van GS voldaan. Zij kiest voor fusie tot één gemeente Goeree Overflakkee.

Daarnaast geeft de commissie als alternatief een samenwer-kingsmodel, waaraan een aantal taken worden overgedragen. Bij verdergaande samenwerking kunnen de vier gemeenten nog zelfstandig blijven. Daarmee kan aan bezwaren als bijvoorbeeld verwatering van de (Christelijke) identiteit, centralisatie van voorzieningen en grotere afstand tussen bestuur en inwoners tegemoet worden gekomen. Het voorgestelde samenwerkingsmodel is zodanig van vorm dat vooraf al is in te schatten dat daarover de vier gemeenteraden het niet eens zullen worden. Slechts onder de voorwaarde dat er een eensluidend standpunt is tussen de vier gemeenten stelt Schutte c.s. het als een bruikbaar alternatief voor. Bovendien stelt de Commissie Schutte in hun rapport de voor- en nadelen van fusie rooskleurig voor. De vier SGP-fracties op het eiland hebben zelf een commissie gevormd, die de voor ons belangrijke aandachtspunten gaat inventariseren, men name als het gaat om identiteit gevoelige onderwerpen. De SGP-fractie van Goedereede vindt het samenwerkingsalternatief zeker het overwegen waard. Ook bij de Drechtsteden is een vergelijkbaar samenwerkings-verband. En dat werkt goed. De gemeenteraden van de andere drie gemeenten, inclusief de SGP-fracties, denken daar duidelijk anders over. Mijn verwachting is dat alleen de gemeenteraad van Goedereede voor verdergaande samenwerking zal kiezen en de andere drie voor fusie.

Op D.V. 3 juni a.s. zullen de vier gemeenteraden op dezelfde avond hierover een besluit nemen. De gemeenteraad van Goedereede zal daarbij niet unaniem zijn, want de VVD heeft al bekend gemaakt dat zij voor fusie kiest!

Informatie naar de inwoners

Op aandringen van met name de SGP-fractie zullen de inwoners van Goedereede worden geïnformeerd en naar hun mening worden gevraagd, voordat de gemeenteraad op 3 juni a.s. een beslissing neemt.

Daarvoor is een voorlichtingsavond gepland op 20 mei. Als u dit leest heeft u daarvoor wellicht al een uitnodiging en een voorlichtings-brochure ontvangen. In een schriftelijke enquête zal u naar uw mening worden gevraagd. Ook wij vinden uw mening belangrijk. Het gaat om het voortbestaan van Goedereede als zelfstandige gemeente. Bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen (2006) is het niet of nauwelijks aan de orde geweest. Bij de volgende verkiezingen (2010) is de beslissing al genomen. Wij achten ons niet gekozen om de gemeente op te heffen. Daarom zijn wij het er mee eens dat alle inwoners van Goedereede vanaf 18 jaar naar hun mening wordt gevraagd. (zie ook bijgaand kader) Maak gebruik van de schriftelijke enquête. Laat uw mening horen!

Motie gemeenteraad van 23 april 2009:

Op verzoek van de fracties VGB, SGP en ChristenUnie, verwoord in een raadsmotie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond, zal het college van burgemeester en wethouders van Goedereede vóór 3 juni onder de inwoners van de kernen in de gemeente een schriftelijke enquête houden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Deze motie kreeg uiteindelijk ook steun van PvdA en CDA. De liberale fractie kon zich niet in het verzoek vinden. “Een enquete, een bewonersconsultering over de bestuurlijke toekomst is waardevol als het in alle vier de gemeenten wordt gehouden. Omdat daarvoor de handen niet op elkaar komen, kunnen wij de motie niet steunen”, aldus Van der Meer.

J. Klepper - Fractievoorzitter SGP Goedereede

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter