SGP Goedereede

SGP Beginselprogramma

Artikel 17 - beginselprogramma

In het geheel van de opvoeding van en onderwijs aan kinderen en jongeren heeft de overheid een eigen verantwoordelijk-heid naast die van gezin en kerk. Op grond van die verantwoordelijkheid kan de overheid de leerplicht instellen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wie de waarheid van dit gezegde tot zich door laat dringen, beseft dat de beslissingen die nu vallen op het gebied van onderwijs en opvoeding, bepalend zijn voor de vraag hoe Nederland er over pakweg 20, 30 jaar uitziet. Wordt de jeugd beter van het beleid van nu, dan kan, menselijkerwijs gesproken, de toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien. Maar het omgekeerde geldt ook: worden er n verkeerde keuzes gemaakt voor onze kinderen, dan is de kans groot dat zij n wij er later de kwade vruchten van plukken. Met andere woorden: een goed beleid op het gebied van opvoeding en onderwijs is de beste investering in de toe-komst.Vorig jaar was er weer heel wat te doen rondom de vrijheid van onderwijs. In ons land kennen we openbaar en bijzonder onderwijs. Het bijzonder lager onderwijs werd bij wet in 1920 (financieel) gelijkgesteld aan het openbaar lager onderwijs. De in deze wet verankerde onderwijsvrijheid biedt de mogelijkheid scholen te stichten en in stand te houden, waar de kinderen worden onderwezen overeenkomstig de levensbeschouwelijke overtuiging van de ouders. Dit heeft tot een grote verscheidenheid van scholen geleid.

De SGP komt er eerlijk voor uit dat zij het liefst zou zien dat alle kinderen opgroeien bij het licht van een open Bijbel. De achtergrond daarvan is helder: ieder ander onderwijs doet kinderen vreselijk tekort. Of dat nu zogenaamd neutraal onderwijs is of onderwijs uitgaande van een godsdienst waarin Christus niet de eer wordt gegeven die Hem toekomt. Op al deze scholen wordt kinderen iets onthouden wat voor hen -letterlijk en figuurlijk- van levensbelang is. Dat is, voor wie erover nadenkt, een aangrijpende werkelijkheid. In dat licht bezien houdt de SGP haar ideaal van een school met de Bijbel voor edereen staande. Om principiele redenen kan de SGP zich dan ook niet zonder meer achter de vrijheid van onderwijs stellen. Haar diepste overtuiging is dat al het onderwijs overeenkomstig de norm van Gods Woord moet zijn, en roept de overheid op dat te bevorderen.

Bij gebrek aan een overheid met de Bijbel kiest de SGP voor een bijzondere school met de Bijbel. De vrijheid van onderwijs dus. De biedt ouders de gelegenheid om de verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen z in te vullen, dat zij onderwijs kunnen volgen op scholen die aansluiten bij de eigen levensovertuiging. De school is op die manier als het ware het verlengstuk van de opvoeding in de gezinnen en biedt ouders ook de gelegenheid betrokken te zijn bij het onderwijs. Uitzonderingen daargelaten, voldoet de vrijheid van onderwijs in de praktijk al vele jaren uitstekend. Ondanks het positieve dat ermee bereikt is, wordt de grondwettelijk verankerde onderwijsvrij-heid steeds vaker aangevallen, niet in het minst uit angst voor de islam en het islamitisch onderwijs. Hoe begrijpelijk die zorgen ook zijn, dat mag nooit een reden zijn, k niet via de band van het gelijkheidsbeginsel, om het te goeder naam en faam bekend staande christelijk onderwijs dan k maar aan te pakken.

P.C. Grinwis - SGP Raadslid

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter