SGP Goedereede

Meditaties

In elk nummer van ons SGP Infobulletin schrijft een plaatselijke predikant een meditatie.

2010-2 De Godsregering : De Heere regeert - Psalm 99 - Ouderling J. Tanis

Het is een korte doch dierbare belijdenis, waarmee de dichter van Ps. 99 begint. Een belijdenis die velen verwerpen willen, omdat ze het Godsbestaan uit het hart willen bannen. Een belijdenis waaraan velen twijfelen vanwege het vele tegenstrijdige dat ze in die Gods regering menen te zien. Een belijdenis die zelfs bij Gods kinderen soms bange vragen oproept. Doch ook een belijdenis, die zeer troostrijk en aanbiddelijk is, als de Gods regering wordt beleefd.

2010-1 Onderdanig zijn - Kand. M. Diepeveen

“Het Woord Gods is niet naar de mens. Dit is een uitspraak die regelmatig te horen is en waar we dan instemmend bij knikken. Althans, zolang het ons niet persoonlijk raakt, want in dat geval komen de zaken nog wel eens anders te liggen. Neem bijvoorbeeld de tekst van onze overdenking die zegt dat we a lle menselijke ordening onderdanig moeten zijn. Zowel de koning als de stadhouder, schrijft Petrus. De keizer heeft uiteraard de hoogste macht. Maar onder zich heeft hij stadhouders benoemd. Aan hen heeft hij een stuk van zijn macht gedelegeerd en wij dienen daarom ook hen te gehoorzamen.” n.a.v. (1 Petrus 2 vers 11 tot en met 17)

2009-2 Een drievoudig snoer - ds. H. Lassche

“En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.” (Prediker 4 : 12b)

2009-1 Agur als stemwijzer - ds. D. Hoolwerf

Armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste. (gebed van Agur uit: Spreuken 30:8b,9)

2008-2 Open vensters tegen Jeruzalem aan (Dan. 6 vs. 11m) - ds. C. Oorschot

Er is niets nieuws onder de zon. Lezend, beter: schatgravend in de Bijbel, sta je steeds weer verwonderd dat Gods Woord ons confronteert met de gebeurtenissen en omstandigheden van onze tijd. Zo ook in het tekstgedeelte dat voor ons ligt: Daniël 6.

2008-1 'En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult'. ( Mattheüs 10: 18,19 ) - ds. W.M. van der Linden

Een christen is geroepen om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is. Een hoge roeping die niet zonder lijden zal zijn. De Heere Jezus heeft daar Zelf al van gesproken. Ze hebben de Meester Zelf vervolgd, ze zullen ook Zijn discipelen vervolgen.

2007-1 'Bekeert u, allemaal! 'God dan, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren.' (hand. 17:30)' - ds. G. Meuleman

Eerlijk is eerlijk lezers, maar dat God alle mensen alom verkondigt dat ze zich hebben te bekeren, daar houden wij als rechtzinnige mensen nou niet zo van! We zeggen liever dat we bekeerd moeten wòrden! Toch staat het in de tekst.

2006-1 (Ik toch heb mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid (Ps. 2:6)ds. J.W. van Estrik)

Zinloos geweld - We hebben een tekst uit een Psalm voor ons liggen. Het gaat er heftig aan toe. Men gaat behoorlijk tekeer. Dwaasheid en razernij zogezegd. De heidenen woeden en de volken verzinnen niets anders dan ijdelheid. Men is op oorlogspad. Men smeedt snode plannen. Het is op de HEERE en Zijn Gezalfde gemunt. Tegen die twee met Name keert men zich.

2005-1 'Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?' - Hand 1:6b (ds. H. Lassche)

Vlak voor de Heere Jezus naar de hemel voer, werd Hem deze vraag door de discipelen voorgelegd. Hun gedachten waren: 'Zou nu eindelijk de tijd gekomen zijn, dat onze Meester, uit de doden opgestaan, onze lang uitgestelde hoop op de Messias gaat waarmaken?'

2004-1 Meditatie - Vervuld (ds. G. Meuleman)

Ik neem aan lezers dat de inhoud van de tekst u op de Pinksterdagen in alle toonaarden is verklaard. U zult er genoeg over gehoord hebben.

2003-2 Meditatie - 1 Johannes 5:20 (ds. W.L. Smelt)

‘Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.' 1 Johannes 5:20.

2003-1 Meditatie - 3 Johannes 11 (ds. J.W. van Estrik)

Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien (3 Johannes 11)

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter