SGP Goedereede

Ombudsteam SGP Goedereede

De SGP-fractie in de gemeente Goedereede, wil meer betrokkenheid met de bevolking. Zij wil niet alleen weten wat er onder de bevolking leeft. Zij wil hen ook helpen bij klachten die de burgers (kunnen) hebben over een (overheids-)instantie of instelling waarvan ze afhankelijk zijn. Daarom heeft de SGP een ombudsteam ingesteld waar de burgers met hun klachten of problemen terecht kunnen.

Bij de verkiezingen in 2002 was het motto van de SGP in Goedereede ,,TOT UW DIENST''. Ook is het dualisme toen ingevoerd, waardoor de raadsleden meer een volksver-tegenwoordigende taak hebben gekregen. Met het instellen van dit ombudsteam heeft de SGP een extra middel gemaakt om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de bevolking. Bovendien wil zij met het instellen van dit ombudsteam haar verkiezingsmotto concreet invulling geven door burgers te helpen bij problemen die zij ondervinden van overheidsbeslissingen.

Voorop staat dat elke inwoner van de gemeente Goedereede welkom is met vragen of klachten. Dat betekent nog niet dat alle zaken waarmee het ombudsteam wordt geconfronteerd ook door hun kunnen worden opgelost. Soms zijn er klachten waarvoor men (eerst) een klacht moet indienen bij de gemeentelijke klachtenregeling of bij een andere instelling. Daar kan het ombudsteam u dan bij helpen of kan zij u wijzen op de manier hoe u het moet aanpakken. Het zal begrijpelijk zijn dat geen klachten in behandeling worden genomen die voor de SGP op principiële bezwaren stuiten. Ook zijn overheidsbepalingen en -richtlijnen voor hen maatgevend. Het ombudsteam wil zich beperken tot klachten van individueel belang of maatschappelijk buurtbelang. Er zullen geen juridische procedures worden gevoerd. Uiteraard worden de klachten strikt vertrouwelijk behandeld.

Om de drempel naar het ombudsteam voor de burgers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor teamleden die voor het merendeel geen raadslid zijn. Zo is er uit elke woonkern, Ouddorp, Goedereede en Stellendam een teamlid gevonden. Deze is in principe degene die de vragen of klachten uit 'zijn' woonkern behartigt. Het mag uiteraard om de één of andere reden ook één van de andere teamleden zijn of het gehele team die zich voor een bepaalde zaak inzet. De relatie met de SGP-fractie vormt het raadslid dhr. K. Soeteman. Deze coördineert ook het ombudsteam. Via de heer Soeteman blijft de SGP-fractie op de hoogte van de omvang en de aard van de klachten en van de maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente.

Het ombudsteam bestaat uit de volgende personen:

De heer Soeteman treedt op als secretaris. Schriftelijke correspondentie kunt u naar hem sturen. Ook kunnen vragen of klachten gemeld worden via e-mail en de website van de SGP in Goedereede: www.sgp-goedereede.nl

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter