SGP Goedereede

Actueel

Warning: Undefined array key "filter" in /customers/e/2/5/sgp-go.nl/httpd.www/nextgen/actueel/actueel.phtml on line 38
maandag 20 december 2010

SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

De laatste raad van Goedereede werd nog spannend door een schorsing. Waren de partijen bereid om een bedrag van 55.000 euro op tafel te leggen om het proces tegen herindeling vorm te geven? Ook werd er een debat gevoerd voor de detailhandelsvisie en het nieuwe fietspad door de duinen. De Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee werd vastgesteld. Ook de Eindejaarsnota die met ruim 500.000 negatief sloot werd vastgesteld. Daarnaast stelde de SGP-fractie dat het huwelijk op een waardige wijze gesloten moet worden. Er moet dus goed gekeken worden naar de locaties die hiervoor worden aangewezen.

zaterdag 18 december 2010

SGP NIEUWS, huis-aan-huis uitgave

SGP NIEUWS verschijnt elk jaar rondom de begroting van de gemeente Goedereede. In dit blad gaat de SGP in op het beleid wat de gemeente voert. Daarbij wordt ook de visie van de SGP vermeld. U, als burger heeft dan een idee waar de gemeente mee bezig is. Ook rondom de verkiezingen verschijnt er een SGP NIEUWS. Hierin staat het programma en presenteren de kandidaten zich voor de komende verkiezingen. Heeft u behoefte aan een reactie, of wilt u van gedachten wisselen met de SGP-fractie, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen. U vindt onze adressen in de gemeentegids, of op onze website: www.sgp-goedereede.nl.

donderdag 16 december 2010

Oprichting Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten

Op woensdag 15 december j.l. werd in de voormalige Van Nelle fabriek in Rotterdam het samenwerkingsverband voor Autonome Gemeenten (SVAG) opgericht. Het SVAG is een initiatief van de gemeenten Goedereede en Nederlek (Zuid-Holland). In een openingsspeech refereerde voorzitter Frans Tollenaar (wethouder Goedereede) aan de unieke lokatie waar de ondertekening zou plaats vinden. Op één van de merken van Van Nelle stond: 'Rising Hope'. En dat geeft in ieder geval moed, aldus Tollenaar. De aanleiding tot het oprichten van het platvorm is de motie die door de meerderheid van de gemeenteraad Goedereede is aangenomen met het verzoek om contacten te leggen met gemeenten die zich evenals Goedereede zich verzetten tegen gedwongen herindeling.

woensdag 1 december 2010

Onrust rondom nieuwbouw Eleos is ongegrond!

In de commissie Grond Gebied Zaken (GGZ) van afgelopen dinsdag 30 november stonden naast een aantal visies (detailhandelsvisie en structuurvisie) ook het mogelijk maken van een fietspad deels door de duinen van Ouddorp op het programma. Verder kwam ter sprake de mogelijke ontwikkeling voor de bouw van een zorgboerderij en woonvorm op het terrein van de huidige boerderij Koornlust in Stellendam voor verstandelijke gehandicapten. Wethouder Tollenaar benadrukte tevens dat de onrust die in Ouddorp was ontstaan n.a.v. een anonieme flyer over de mogelijke nieuwbouwvestiging van Eleos onnodig en ongepast is.

zaterdag 27 november 2010

SGP Zuid-Holland presenteert verkiezingsprogramma

De SGP in Zuid-Holland gaat de verkiezingen in met aansprekende speerpunten. Dat bleek bij de presentatie van haar verkiezingsprogramma tijdens de jaarvergadering van de SGP Zuid-Holland afgelopen vrijdag. Zo wil lijsttrekker Servaas Stoop meer aandacht voor agrarische en particulier natuurbeheer. "Nu het Rijk de financiering van nieuwe natuur beëindigt en mogelijk decentraliseert naar de Provincie, moeten we nieuwe wegen inslaan en veel meer samen optrekken met de agrarische sector. Zij zijn de eigenlijke beheerders van onze landschappen", aldus Stoop.

donderdag 18 november 2010

Kabinet wil alternatief voor Kierbesluit

In het regeeraccoord wat onlangs is gesloten tussen de VVD en CDA is opgenomen dat het Kierbesluit haringvliet wordt teruggedraaid. Inmiddels heeft de staatsecretaris Atsma een brief gestuurd naar de kamer waarin hij alternatieven gaat onderzoeken om tegemoet te komen aan de afspraken die hierover internationaal zijn gemaakt. De vraag is hoe de trekvissen als zalm, zeeforel en aal vanuit zee stroomopwaarts kunnen zwemmen zonder dat de schuiven in het Haringvliet op een kier worden gezet? Om antwoord op die vraag te krijgen laat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) onderzoek doen, zo heeft hij woensdag 17 november 2010 aan de Tweede Kamer geschreven.

maandag 15 november 2010

Stellendamse brandweer zoekt vrijwilligers

De gemeente Goedereede en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werken nauw samen aan de veiligheid van de inwoners. Binnenkort ontvangen de inwoners in Stellendam een kaart over de vrijwillige brandweer. De brandweer is namelijk dringend op zoek naar vrijwilligers die wonen en werken in Stellendam. Brandweer Rotterdam-Rijnmond zoekt vrijwilligers uit Stellendam die willen bijdragen aan de (brand)veiligheid in hun woonomgeving. Om snel ter plaatse te kunnen zijn zoekt de brandweer naar vrijwilligers die wonen en werken in Stellendam. De gemeente Goedereede ondersteunt het initiatief van de brandweer om vrijwilligers te werven.

vrijdag 12 november 2010

Herbenoeming burgemeester Goedereede

Hare Majesteit de Koningin ondertekende op 2 november 2010 het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde als burgemeester van de gemeente Goedereede. Op 15 februari 2011 loopt namelijk haar zesjarige ambtstermijn af. In het kader van de herbenoemingsprocedure stelde de gemeenteraad op 26 augustus 2010 een vertrouwenscommissie in. De vertrouwenscommissie had als taak de aanbeveling van de gemeenteraad aan de Minister van Binnenlandse Zaken voor te bereiden inzake de herbenoeming van de burgemeester.

woensdag 10 november 2010

Presentatie invulling Dorpstienden Ouddorp

Ook de commissie Grond Gebied Zaken van dinsdag 9 november j.l. was een commissie vol met plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling op de kop van ons mooie eiland. Allereerst werd er door de ndernemersvereniging Goedereede de BIZ gepresenteerd. Uitgebreid werd daarna de plannen rondom de Dorpstienden in Ouddorp gepresenteerd, waarna de commissie goedkeurig gaf aan de plannen voor de invulling van de boerderij van de fam. Breen in Ouddorp. Ook het voorstel om tot herstructurering van het UFA (Visafslag)-terrein en ontwikkelingen Noordereiland werden besproken. Tenslotte adviseerde de commissie om 1,9 miljoen krediet beschikbaar te stellen voor diverse verbeteringen aan de riolering in de gemeente.

dinsdag 9 november 2010

SGP wil Stellendamse garnaal, ook in winterperiode!

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 oktober stelde de SGP vragen over het afsluiten van diverse gebieden voor de kust van Goeree. Door de afsluiting van 1 november tot 1 mei komt de garnalenvisserij in grote problemen. SGP-Fractievoorzitter Hans Klepper drong er dan ook bij het college op aan om een brief te sturen naar de minister van Verkeer en Waterstaat (en het Produktschap) om de beperkingen voor de garnalenvisserij te verzachten en de sluitingsperiode later te laten ingaan bijvoorbeeld half december, zodat de vangstperiode niet onder druk komt te staan.

maandag 8 november 2010

Goedereede heeft viersterren strand!

De Stichting Nederland Schoon organiseerde in september voor de achtste keer de verkiezing “Schoonste strand van Nederland”. De gemeente Goedereede kreeg het predicaat “zeer schoon strand” en behaalde een score van 4,56. Het hoogst haalbare was het cijfer 5. De beoordeling van het strand van de gemeente Goedereede steeg van drie naar vier sterren. De Stichting Nederland Schoon is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de ANWB en de NVRD is opgericht. Nederland Schoon houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van de hinder van zwerfafval.

donderdag 4 november 2010

Column

Meten is weten is een gevleugelde uitspraak in de bouwwereld. Zonder het hanteren van de juiste maten en de juiste verhoudingen is het bijkans onmogelijk om een huis of iets anders te bouwen. Dat is in politiek en bestuur niet anders. Ook daar komt de meestal figuurlijke meetlat vaak te voorschijn. Om enkele voorbeelden in het bestuur te noemen, het meten van de klantvriendelijkheid van het front- en backoffice van de gemeente, het meten van de doorlooptijd van vergunningaanvragen, etc.

donderdag 4 november 2010

In gesprek met... Corné Grinwis

Bij de laatst gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad, 3 maart 2010, heeft de SGP opnieuw 5 raadszetels mogen behalen. Op nummer 5 van de lijst staat Corné Grinwis. Hij zit sinds 3 maart als de benjamin in de fractie, maar niet in de raad. Jongste raadslid is mevr. E.B. Keijzer - Westhoeve. Hoog tijd om nader kennis te maken met Corné. We treffen hem thuis aan, onder het genot van een lekker bakje koffie.

donderdag 4 november 2010

Van de wethouder F.J. Tollenaar : Goedereede, “Meer dan mooi”

Vanaf 25 maart 2010 mag ik als SGP wethouder in onze mooie gemeente werkzaam zijn. Na ruim 8 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Borsele, met een kleine 3,5 jaar daarna waarin vooral de Provinciale politiek in Zeeland mijn aandacht vergde, was het na enkele weken werkzaam te zijn in het College van Burgemeester en Wethouders te Goedereede net of ik nooit weggeweest was uit het openbaar bestuur.
In SGP Infobulletin heeft een uitreksel gestaan van deze bijdrage. Hieronder de gehele bijdrage...

donderdag 4 november 2010

SGP Beginselprogramma

Artikel 23: De aard en het resultaat van de maatschappelijke bedrijvigheid moeten beantwoorden aan de eisen van Gods Woord. De overheid dient te helpen bij het verwerven van een behoorlijk bestaan en de maatschappelijk zwakke delen en personen van ons volk te beschermen. De overheid dient het particulier initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef van ondernemingen en organisaties, gericht op een rechtmatig en niet-verspillend optreden in het maatschappelijk leven, te stimuleren. Zij ga daarin voor met en in haar eigen instellingen.

donderdag 4 november 2010

Raad presenteert sluitende begroting tot 2013

In september is de begroting van de gemeente Goedereede voor het jaar 2011 verspreidt onder de raadsleden. Tevens is hij in te zien via onze website. De fractie heeft begin oktober diverse vragen gesteld over deze begroting. Ook is er een technische avond geweest waarop de diverse raadsfracties 'technische' vragen konden stellen. Hieronder de tekst die de fractie als inleiding op de vragen gebruikte. Daarna een korte impressie van de behandeling van de begroting van donderdag 28 oktober j.l.

donderdag 4 november 2010

Woonlasten in Goedereede omlaag

De begroting voor 2011 werd in minder dan 2 uur tijd door de raad van Goedereede op 28 oktober j.l. vastgesteld. Op voorstel van de SGP-fractie is vooraf aan de behandeling in de gemeenteraad allereerst in de commissie Publiekzaken het dekkingsplan voor het tekort besproken. Welke punten willen de fracties wel en welke niet van het college overnemen. Nadat duidelijk was dat op een aantal posten voor de Goereese politiek niet bezuinigd moet worden is er gezamenlijk gewerkt aan een alternatief voorstel. Hiermee stelde de raad de begroting tot 2013 sluitend vast.

woensdag 3 november 2010

Goedereede en Nederlek slaan handen ineen

In de gemeente Goedereede is een overgrote meerderheid van de inwoners tegen samenvoeging met de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee. Goedereede is bestuurlijk en financieel gezond. Desondanks dwingt de provincie Zuid-Holland een herindeling af met een zogenaamde arhi-procedure. Het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland is toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het Kabinet zal de plannen van de provincie naar verwachting afwijzen. In het nieuwe regeerakkoord staat immers dat herindelingen alléén van onderop dienen te komen, en dus niet mogen worden opgelegd.

vrijdag 22 oktober 2010

Inspraakavond zorgcentrum De Vliedberg

Op woensdag 9 juni ondertekenden de gemeente Goedereede en zorgaanbieder Cura Mare een intentieovereenkomst. Cura Mare wil het huidige zorgcomplex De Vliedberg in Ouddorp vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. In het kader hiervan is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. De gemeente biedt iedereen de mogelijkheid een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan De Vliedberg. Daarom organiseert de gemeente op woensdag 27 oktober aanstaande in zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp een inspraakavond.

vrijdag 22 oktober 2010

Diverse bouwplannen voor Ouddorp in commissie GGZ

De agenda van deze commissie Grond Gebied Zaken gaf aan dat er een aantal onderwerpen deze vergadering zouden passeren. In de fractievergadering was uitgebreid stil gestaan bij de diverse onderwerpen. Deze avond stond vooral in het teken van diverse plannen in Ouddorp. Zo kregen de commissieleden oa een impressie van de nieuwbouw van de Hersteld Hervormde Kerk. Gesproken werd er tevens over het voornemen tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hotel van Duinzicht in Ouddorp en het vaststellen van het bestemmingsplan Koningin Beatrix school eveneens in Ouddorp. De commissie kon eveneens instemmen met het voorstel inzake de wijziging van de startersleningen.

donderdag 14 oktober 2010

Vernieuwde inwonersavond groot succes in Goedereede

Op dinsdag 5 oktober vond de vernieuwde inwonersavond van de gemeente Goedereede plaats in ‘t Haegse Huus te Stellendam. Dit jaar organiseerde de gemeente Goedereede een informatiemarkt tijdens de inwonersavond. De raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners traden op informele en interactieve manier met elkaar in contact. Alle inwoners werden ontvangen in het Haegse Huus. Voordat het officiële gedeelte begon konden de inwoners, raadsleden en collegeleden met elkaar praten of de informatiemarkt bezoeken. Tijdens deze informatiemarkt waren een aantal afdelingen van de gemeente, zwembad ‘t Zuiderdiep, de politie en de brandweer vertegenwoordigd. Bij de informatiekramen kon iedereen terecht voor het stellen van vragen.

woensdag 13 oktober 2010

Provinciale Staten beslissen: Herindeling op Goeree-Overflakkee

Vandaag, 13 oktober 2010, heeft de Provinciale Staten in meerderheid het voorstel van Gedeputeerde Staten overgenomen om tot herindeling van de 4 gemeenten op Goere-Overflakkee over te gaan. Goedereede heeft daarbij aangegeven een dubbelbesluit te volgen. Aan ene kant het meewerken naar 1 ambtelijke organisatie en tegelijkertijd de bestuurlijke zelfstandigheid vast te houden. Het besluit van PS is niet de eindbeslissing. Duidelijk is dat de vier partijen die tegen zijn (SGP, VGB, PvdA en CU) zich blijven verzetten en dit aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken.

woensdag 6 oktober 2010

Inspraakreactie burgemeester mbt voorstel herindeling Goeree-Overflakkee

Al meerdere malen is door de gemeente Goedereede, door zowel raad als college ingesproken op diverse bijeenkomsten in zake de dreigende herindeling op Goeree-Overflakkee. Op woensdag 6 oktober sprak burgemeester v.d. Velde in op de commissievergadering Bestuur en Middelen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Zij gaat daarbij in op de financiele consequenties die een herindeling zou hebben. Ook haalde zij het serviceniveau naar de burgers van de gemeente aan. Op dat punt zal bij een fusie ingeleverd worden. De gemeente Goedereede heeft al afgelopen december aangegeven te willen gaan voor het dubbelbesluit, nl aan de ene kant een ambtelijke fusie voorstaan, aan de andere kant bestuurlijk zelfstandig blijven.

maandag 4 oktober 2010

Goedereede gesteund in zelfstandigheid door regeerakkoord

De Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (bestaande uit de PvdA, SGP, VGB en CU) is verheugd over de zinsnede in het concept regeerakkoord dat een herindeling alleen van onderaf tot stand kan komen. Hiermee is de kans dat de herindeling op Goeree-Overflakkee niet doorgaat verder toegenomen.

vrijdag 1 oktober 2010

Goedereede wil platform tegen herindelingen

De gemeente Goedereede wil samen met andere gemeenten die een gedwongen herindeling op zich af zien komen een Platform Zelfstandige Gemeenten oprichten. Dat is de uitkomst van de motie die in de septemberraad werd aangenomen. De provincie Zuid-Holland startte in september 2009 een herindelingsprocedure om de vier gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee samen te voegen tot één gemeente. De gemeente Goedereede is echter van meet af aan tegen een gedwongen herindeling.

woensdag 29 september 2010

Raad neemt twee moties aan tegen herindeling

De gemeenteraad van Goedereede heeft in haar vergadering van 23 september jl. twee moties aangenomen tegen de voorgenomen herindeling. In de eerste motie wordt melding gemaakt van het feit dat de vier partijen die voor zelfstandigheid van Goedereede zijn (PvdA, SGP, CU en VGB) een stuurgroep gaan instellen om extra tegenwicht te bieden tegen de voorgenomen herindeling. In de tweede motie wordt protest aangetekend tegen herindelingen van bovenaf, waarbij niet duidelijk is wat de concrete doelen zijn, de financiële en inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld.

woensdag 29 september 2010

Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

Wie in of rond het huis wil (ver)bouwen heeft per 1 oktober 2010 nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning, gemakkelijk digitaal aan te vragen via www.omgevingsloket.nl. De aanvraag wordt via www.omgevingsloket.nl digitaal naar de gemeente toegezonden. Huiseigenaren met (ver)bouwplannen doen er goed aan hun verbouwing meteen energiezuinig te doen. Er zijn nu aantrekkelijke subsidies voor een maatwerkadvies energiebesparing en isolatieglas (beiden tot eind 2010) en de rijkspremie Meer Met Minder. Huiseigenaren kunnen hiermee honderden euro’s terugverdienen op hun investeringen.

maandag 13 september 2010

ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

Hazenberg Archeologie is betrokken bij een aantal projecten van het programma Odyssee. Met behulp van het programma Odyssee worden vergeten opgravingen uit depots gehaald en beschikbaar gesteld aan wetenschap en publiek. Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958, 1959 en 1982 een Romeinse handelsnederzetting in Goedereede bloot. Archeologen van Hazenberg Archeologie en van de Universiteit Leiden beginnen in het najaar van 2010 aan de uitwerking en publicatie van de opgravingresultaten.

donderdag 9 september 2010

Rijkswaterstaat onderneemt maatregelen voor kruising N57

Afgelopen week zijn er bij de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Ouddorp meerdere storingen geweest. Rijkswaterstaat meld dat het nieuwe software heeft geïnstalleerd om de opgetreden storingen te verhelpen. 'Dit monitoren we nauwlettend. Een meldingsmodule is ingebouwd zodat eventuele storingen direct gemeld worden bij de reparateur'. Ook zorgt deze module er voor dat op vier tijdelijke tekstkarren de boodschap verschijnt “stoplicht buiten werking, let op”. N.a.v. het ernstige ongeluk stelde de SGP hier eerder in een commissie vragen over.

woensdag 8 september 2010

Groen licht voor Zonneveld in Ouddorp

Een commissievergadering vol met actuele en lokale thema's: Wat zijn de plannen rondom de visserij, Op welke manier kan de recreatie tegemoet worden getreden bij de invoering van de brandveiligheidseisen, wanneer kan er gebouwd worden aan de entree van Goedereede, hoe staat het met de zonnepanelen nabij de Klepperstee, wat doet de gemeente aan de paardenuitwerpselen, welke straten/wegen worden volgend jaar aangepakt en verbeterd, wat is de stand van de ontwikkeling van een nieuwe begraafplaats in Ouddorp, De BedrijvenInvesteringsZone, Hoe verder met de startersleningen, Wat doen we aan de veiligheid van de N57 en de veiligheid rondom de SmdB Koningin Beatrix mbt de verbouwing. Kortom: echte lokale politiek voor burgers van Goedereede.

zaterdag 4 september 2010

Raad van Goedereede buigt zich over vele ingekomen stukken

Veel onderwerpen van de reguliere agenda van de raad van donderdag 26 augustus waren de diverse commissies al gepasseerd. De raad vond het dan ook niet nodig om die discussie over te doen. Wel kwam aan de orde een voorstel inzake bureau Halt Rotoerdam Rijnmond. Een agendapunt wat nog niet besproken was. Verder spraken de raadsleden over een aantal ingekomen stukken waaronder die van de subsidie aanvraag Stichting Ontmoeting en het kierbesluit.

maandag 19 juli 2010

Welgelegen wordt eindelijk bouwrijp gemaakt!

Op 17 december 2009 stelde de gemeenteraad van Goedereede het bestemmingsplan vast voor de bouw van 113 woningen in het plan Welgelegen in Ouddorp. De fase van het bouwrijp maken is op 13 juli gestart door wethouder F.J. Tollenaar. Hij legde, met wat hulp, de eerste afvoerbuizen in de grond.Wethouder Tollenaar verrichtte het zware werk met plezier: “In de gemeente Goedereede bestaat een grote behoefte aan de woningen. Ik ben dan ook blij dat het bouwrijp maken van Welgelegen voortvarend wordt opgepakt”.

maandag 19 juli 2010

Intentieovereenkomst voor kerkbouw HHG Ouddorp

De Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp is van plan om een kerkgebouw te realiseren aan de Preekhillaan in Ouddorp. Daartoe is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 8 juli tekenden het kerkbestuur en de gemeente een intentieovereenkomst voor de bestemmingsplanwijziging. Wethouder Tollenaar vraagt in het bijzonder aandacht te besteden aan de communicatie om de omwonenden van de beoogde lokatie.

donderdag 8 juli 2010

PAARDENPOEP OP STRAAT MOET VERDWIJNEN

Vorig jaar nog vroeg de VGB-fractie aandacht voor de problematiek van de paardenuitwerpselen. Het voorstel om een paardenpoepzak verplicht te stellen ging toen de SGP en de andere fracties te ver. Wel drong de raad aan om de paardenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid. De SGP-fractie heeft begin dit jaar die oproep nog eens herhaald, omdat de problematiek nog steeds aan de orde is. De laatste tijd ontvangt de gemeente Goedereede steeds meer klachten over paardenpoep. De inwoners van Ouddorp hebben voornamelijk last van de uitwerpselen op de openbare wegen. De eigenaren van de paarden zullen de poep moeten opruimen, zodat de klachten verminderen.

donderdag 8 juli 2010

Provincie negeert bezwaren uit Goedereede

DEN HAAG - Het dagelijks bestuur van de Zuid-Holland blijft bij zijn standpunt dat de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee moeten worden samengevoegd tot één nieuwe gemeente. De 1932 zienswijzen die door particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn ingediend, veranderen daar niets aan. Vooral vanuit de gemeente Goedereede zijn veel bezwaren tegen de voorgenomen herindeling binnengekomen. Een ieder kon tussen 15 maart en 10 mei reageren op een voorstel voor de bestuurlijk herindeling van Goeree-Overflakkee.

woensdag 30 juni 2010

Bouwvergunning verleend voor Welgelegen in Ouddorp

Onlangs legde de gemeente Goedereede het bestemmingsplan Welgelegen Ouddorp ter inzage. Tegen het plan dienden enkele omwonenden beroep in. De Raad van State verleende de gemeente desondanks de mogelijkheid om met de uitvoering van het bouwplan te starten. De gemeente Goedereede verstrekte daarom de bouwvergunning voor de eerste fase van het project.

donderdag 10 juni 2010

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Goedereede

De SGP bedankt al haar trouwe kiezers, die afgelopen woensdag op de partij voor het leven heeft gestemd. Evenals met de gemeenteraadsverkiezingen is de SGP nu ook de grootste partij met de Tweede Kamer verkiezingen. Het CDA dat de vorige verkiezingen fors won, halveerde bijna. Bij het tellen van de stemmen bleek dat het een nek-aan-nek race was met VVD-favoriet Mark Rutte. Het stembureau 2 (Dorpstienden) had, mede door de vakantiegasten zelfs een opkomst van 108%!

donderdag 10 juni 2010

SGP op campagne voor Tweede Kamer

Op 9 juni worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Voor de SGP is Kees v.d. Staaij de nieuwe lijsttrekker. Hieronder een aantal highlights uit de campagne...

woensdag 9 juni 2010

Op Welgelegen mag van Raad van State gebouwd worden!

De gemeente Goedereede mag bouwvergunningen verlenen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk aan de Havenweg in Ouddorp op de Gronden van Breen, nu Welgelegen geheten. Dat bleek dinsdag uit een uitspraak van de Raad van State. Drie echtparen uit Ouddorp verzetten zich bij het rechtscollege tegen het bestemmingsplan. Naast de nieuwe wethouder volkshuisvesting: F.J. Tollenaar, reageert ook Oud-SGP wethouder A. Admiraal verheugt op deze uitspraak. Een groot deel van zijn tijd heeft hij gestopt in de ontwikkeling van dit plan, wat gedurende de tijd steeds te maken kreeg met tegenvallers. Het plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de woningbouwvereniging 'Beter Wonen' uit de gemeente Goedereede.

donderdag 3 juni 2010

Van de SGP-jongeren Goedereede

Sedert het verschijnen van het vorige Infobulletin is weer een heel aantal activiteiten georganiseerd door de SGP-jongeren van Goedereede. Vanzelfsprekend is hierbij de aandacht voornamelijk op de jongeren in de gemeente gericht geweest. SGP-jongeren Goedereede vindt het uitermate belangrijk dat de jeugd betrokken is (of alsnog raakt) bij de politiek. Deze overtuiging is dan ook ten uitvoering gebracht in de achterliggende periode, beginnend bij het organiseren van een avond over alcohol- en drugsproblematiek in de gemeente en eindigend bij het beleggen van een enerverend verkiezingsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. .

donderdag 3 juni 2010

SGP Beginselprogramma

Artikel 22: De overheid is geroepen zorg te dragen voor een verantwoord milieubeheer. Daarin moet het bijbels 'rent-meesterschap' een centrale plaats innemen. Het milieu omvat het totaal aan levensomstandigheden waarin mens en dier leven en zich bewegen. 'Het is niet algemeen bekend, maar meer dan eens blijkt de SGP de tijd ver vooruit te zijn. Soms zijn er van die punten waar het SGP-geluid hoofdschuddend wordt aangehoord, maar na verloop van tijd komt er tóch bijval.'' Dat zei SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij bij de start van de verkiezingscampagne. En dat geldt zeker ook voor de zorg voor het milieu. De SGP pleit al jaren voor een verantwoord milieubeleid en hecht waarde aan de schepping. Als onderdeel van de schepping mag de natuur gezien worden als een gave van Gods hand. De mens oefent ook hierover het rentmeesterschap uit. Bovenstaand wil niet zeggen dat dus alles maar natuur moet zijn. Rentmeesterschap heeft meerdere kanten. Een goed evenwicht is van groot belang.

donderdag 3 juni 2010

Veldwerker Goeree-Overflakkee

Uit de breedte van de kerkgenootschappen op ons eiland is er een project, wat beoogt jongeren uit de verslavingsproblematiek te halen. De SGP heeft in de commissie publiekszaken van 29 april jl. vragen gesteld aan de wethouder met betrekking tot het project Diakonaal Veldwerk Goeree-Overflakkee.

donderdag 3 juni 2010

Column

Sommige onderwerpen of zaken blijven maar door je hoofd spoken, terwijl de actualiteit er al af is. Dat is bij mij het geval met de uitspraak van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van de SGP waarbij dit rechtscollege klakkeloos het voorgezegde lesje van de procureur generaal overnam. Kort door de bocht: de staat dient de SGP te dwingen vrouwen op hun kandidatenlijsten te plaatsen.

donderdag 3 juni 2010

In gesprek met...wethouder Tollenaar

Sinds enkele weken mogen we ons als gemeente rijk rekenen met een wethouder die vol daadkracht de post van Ruimtelijke Ordening vervult. Een wethouder die naast vele jaren politieke ervaring ook een dosis inzet en kennis met zich mee brengt. Een korte impressie van onze nieuwe SGP Wethouder dhr. F Tollenaar.

donderdag 3 juni 2010

vanuit de SGP Fractie Goedereede...

Op D.V. 9 juni a.s. worden de (vervroegde) 2e Kamer verkiezingen gehouden. Het is altijd weer spannend hoe de uitkomst zal zijn. Wij kunnen en moeten bij elke verkiezing ons best doen. Maar de uitkomst mogen we in handen geven van de Heere God. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. ligt nog vers in ons geheugen. De SGP mag met tevredenheid en dankbaarheid terugzien op de uitkomst.

donderdag 3 juni 2010

Daad bij het Woord, de SGP staat ervoor!

Daad bij het Woord dat is het motto van de verkiezingscampagne van de SGP in 2010. Niet iedereen zal het programma in z'n geheel lezen, toch is het de moeite waard. SGP Goedereede heeft er in iedergeval voor gekozen om de verkiezingsfolder huis-aan-huis te verspreiden. Hieronder een aantal citaten uit het programma...

donderdag 3 juni 2010

Redactioneel

We proberen ook het blad SGP INFOBULLETIN er aantrekkelijk uit te laten zien. Dus daarom met de 15e jaargang een nieuwe uitgave in een nieuw jasje. Overigens vindt u bij deze uitgave tevens een enquete, waarin de cie. Publiciteit uw mening wil horen over de diverse uitgaven van deze commissie. Suggesties zijn van harte welkom!

woensdag 2 juni 2010

Prestatieafspraken met woningbouwvereniging mogen wat SGP scherper

In de commissie Grondgebiedzaken van dinsdag 1 juni 2010, werd behoorlijk tijd besteed aan het woonwensenonderzoek wat Companen voor de gemeente had uitgevoerd en ook de prestatieafspraken die gemaakt worden met Woningbouwvereniging Beter Wonen in onze gemeente. Daarnaast kwam de ontwikkeling van de grond rondom boerderij van de fam. P. Breen aan de orde. Diverse inwoners konden blij gemaakt worden met een beleidsregel wat tot grotere woningen leidt, dit n.a.v. een vraag van de SGP-fractie in hoeverre geanticipeerd kan worden op het handboek wat enige tijd geleden is vastgesteld.

maandag 31 mei 2010

Staatsschuld van 7830 kilometer auto!

Daad bij het Woord, dat is het motto van de SGP voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Een enthousiast team en nieuwe lijsttrekker staan klaar om dit motto daadwerkelijk handen en voeten te geven in ’s lands vergaderzalen. Op dinsdag 25 mei j.l. werd alsnog de verkiezingsbijeenkomst van de SGP op Goeree-Overflakkee gehouden. De eerdere bijeenkomst werd ivm de ramp in Tripoli uitgesteld.

donderdag 20 mei 2010

Gemeente en Woningbouwvereniging tekenen overeenkomst Entree Goedereede

Op woensdag 12 mei ondertekenden de gemeente Goedereede en Woningbouwvereniging Beter Wonen een overeenkomst. De Woningbouwvereniging wil 49 woningen, waarvan 40 zorgwoningen, realiseren bij de entree van de kern Goedereede. Met de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Woningbouwvereniging Beter Wonen ontwikkelt in nauw overleg met de gemeente Goedereede een bouwplan voor woningen aan de zogenaamde entree van Goedereede. De huidige woningen aan het Hongaarseplein zullen worden vervangen door 40 woningen in een zorgcomplex en negen dijkwoningen.

donderdag 20 mei 2010

Drie blauwe vlaggen in de gemeente Goedereede

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 122 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2009. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen werden uitgereikt aan 47 Nederlandse stranden en 75 jachthavens. Adrie van Waarde ontving tijdens de Landelijke Uitreiking op Jachthaven Eiland van Maurik uit handen van VNO/NCW voorzitter Bernard Wientjes dit kwaliteits- en duurzaamheids keurmerk voor jachthavens en stranden.

woensdag 12 mei 2010

Buurtpreventie in Ouddorp van start

Op vrijdagavond 21 mei start een groep inwoners uit de buurten Diependorst, Broekweg en Bredeweg met een buurtpreventieproject in Ouddorp. Als gevolg van dit project wordt de eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder. Groepen inwoners lopen de komende weken op vrijdagavond tussen 21.00 uur en 22.30 uur rond in de wijk. Zij zijn te herkennen aan hun hesjes met de tekst “Buurtpreventie” erop. Buurtpreventie is een initiatief van inwoners in de wijk.

vrijdag 7 mei 2010

Gemeentebestuur legt krans ter nagedachtenis aan hen die vielen

Bij de dodenherdenking op 4 mei 2010 in Ouddorp was oud-bemanningslid William "Bill" Effinger en zijn familie uit de Verenigde Staten aanwezig. Ook een zoon van bemanningslid Pavlic was te gast bij de herdenking. De gasten zijn in Ouddorp op uitnodiging van de stichting WO2GO. Ze zullen de komende dagen aan herdenkingsactiviteiten meedoen. Pavlic en Effinger zaten beiden in een toestel dat tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij de Stoofweg in Ouddorp neerstortte. Burgemeester Van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede sprak in haar toespraak tijdens de dodenherdenking speciaal een Engels woord aan de gasten. Namens de gemeente legde ze samen met wethouder F.J. Tollenaar een krans bij het momument in Ouddorp.

donderdag 29 april 2010

GOEDEREEDE VLAGT VOOR SCHOON WATER

De gemeente Goedereede is omgeven door water. Die verbondenheid met het water leidde tot ondersteuning van de Blue Peter Foundation. Deze organisatie pleit wereldwijd voor publiek bewustzijn van de noodzaak van schoon water. Iedere 22e van de maand is Wereldwaterdag. Op die dag hijsen alle ondersteunende organisaties de Wereld Watervlag. Op initiatief van burgemeester Van de Velde-de Wilde zal de vlag ook elke 22e van de maand bij het gemeentehuis van Goedereede wapperen.

woensdag 28 april 2010

Volop aandacht voor starters in commissie Grondgebiedzaken

Maar liefst 2 agendapunten in de cie. GGZ van afgelopen dinsdag 27 april die een relatie hadden met starterswoningen: De Starterlening en de lotingsprocedure. Beide items vragen om de nodige aandacht om het zo goed mogelijk te regelen voor onze inwoners. De SGP stelde dan ook een aantal kantekeningen bij deze punten. Verder besprak de commissie de stappen in de provinciale structuurvisie en de nieuwe Welstandsnota. Tenslotte pleitte SGP-er Human voor handhavingsbeleid mbt de paarden uitwerpselen en vroeg SGP-er PC Grinwis aandacht voor het onderhoud van het Hoge Pad in Ouddorp.

donderdag 22 april 2010

Teken manifest op www.zijmaakthetverschil.nu

Op vrijdag 9 april 2010 kwam de Hoge Raad met haar langverwachte uitspraak inzake het vrouwenstandpunt van de SGP. Concreet houdt de uitspraak in dat de SGP vrouwen niet langer mag uitsluiten van de kandidatenlijst voor verkiezingen. De Nederlandse overheid dient effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de SGP ook daadwerkelijk vrouwen laat delen in het passief kiesrecht. De uitspraak heeft bij velen (SGP-ers en niet SGP-ers) geleid tot verontwaardiging, verdriet en verontrusting. De uitspraak van de Hoge Raad op 9 april 2010 inzake het vrouwenstandpunt van de SGP heeft talloze reacties uitgelokt. Teneur van die reacties: onterecht worden grondrechten opgeofferd voor het ‘supergrondrecht’, het anti-discriminatiebeginsel. Op de website: www.zijmaakthetverschil.nu kunt u uw stem geven aan het gevoel van bezorgdheid en onrust. Het is nu het moment om een signaal af te geven aan onze overheid en samenleving: het gelijkheidsdenken slaat door! Deze actie is geen initiatief vanuit de SGP zelf en behoort ook niet tot de verkiezingscampagne. Wel draagt de SGP dit initiatief een warm hart toe en ondersteunt ze het van harte.

woensdag 14 april 2010

Afscheidsreceptie oud-wethouder Admiraal en vd Vlugt

Op woensdagmiddag 7 april ontving inmiddels oud-wethouder Admiraal de gouden penning van de gemeente Goedereede. 4,5 jaar heeft hij zich als 'overkanter' ingezet voor de belangen van de burgers van Goedereede. Aanvankelijk zou hij voor 5 maanden de opengevallen post bij de SGP invullen. Het enthousiastme en de ambitie was echter veel groter en Admiraal plakte nog eens een volle periode van 4 jaar hieraan vast, overigens tot grote tevredenheid van mede collegeleden en raad. In deze periode zijn grote stappen gezet tot realisatie van diverse projecten. Lof van oppositie en coalitie!

woensdag 14 april 2010

Toespraak SGP-fractievoorzitter Hans Klepper tgv afscheid Ton Admiraal

SGP Fractievoorzitter Hans Klepper, feliciteerde Ton Admiraal met de gemeentelijke onderscheiding: de gouden penning, die hij naast zijn Koninklijke onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau en het erelidmaatschap van de SGP-jongeren met trots zal dragen. Hij dankte Admiraal voor zijn inzet voor de gemeente en gaf een terugblik hoe Ton Admiraal in de gemeente Goedereede verzeild raakte... Hieronder in het kort zijn bijdrage...

woensdag 14 april 2010

Afscheidstoespraak Ton Admiraal

'Opa, u houd morgen toch geen lange preek!?'. Een dringend verzoek van één van mijn kleinzoons, gisterenmiddag bij ons aan tafel! Ja dan zal ik mij daar een beetje aan moeten houden. Ik heb dan ook mijn bijdrage vannacht gehalveerd!!' Zo begon inmiddels oud-wethouder Admiraal zijn toespraak. Hierin revereerde hij aan de vele warme contacten die hij heeft opgedaan in Goedereede, maar ook over zijn periode toen hij ziek was en een ernstige operatie moest ondergaan. Goede herinneringen houdt hij over aan zijn loco-burgemeesterschap, die hij een drietal maanden moest invullen tijdens de operatie en revalidatie van burgemeester v.d. Velde. Hieronde de toespraak die hij hielt voor de aanwezigen op de afscheidsreceptie in de Dorpstienden te Ouddorp.

woensdag 14 april 2010

Voorbeeldbrieven zienswijze tegen herindeling

Door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de provincie het eiland Goeree-Overflakkee wil herindelen tot één gemeente. In de periode van 15 maart tot 10 mei is het mogelijk om inspraak te leveren op dit herindelingsontwerp. De beslissing is immers nog niet genomen: dat doet de Tweede Kamer pas in 2011. Bent u tegen herindeling? Dan is het belangrijk om in deze periode uw stem te laten horen. Alleen op deze wijze is het mogelijk om aan te tonen dat een herindeling geen draagvlak heeft bij de bevolking. Om het u gemakkelijk te maken hebben we alvast een voorbeeldbrief voor u gemaakt...
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden, anders wordt de brief niet in behandeling genomen!

vrijdag 26 maart 2010

SGP-wethouder Ton Admiraal neemt afscheid van Goerees raad en Keetje

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. werd formeel afscheid genomen van SGP-wethouder Ton Admiraal. 4,5 jaar heeft hij de gemeente mogen dienen. In dit artikel de toespraak van fractievoorzitter Hand Klepper. Daarbij verwees hij naar de strijd die onze Admiraal moest voeren op tal van fronten. Niet alleen moest soms elke meter grond worden bevochten om te gaan bouwen maar moest er een strijd geleverd worden met Keetje van Bekaf, die de nieuwbouwplannen voor de Entree van Goedereede niet zag zitten. Dhr. Admiraal heeft 40 jaar de gemeentepolitiek mogen dienen. Eerst in Oud-Beijerland, daarna in Goedereede.

vrijdag 26 maart 2010

Nieuw college in Goedereede geïnstalleerd

25 maart 2010 was een bijzondere dag voor een aantal personen die betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Naast de installatie van nog eens 3 raadsleden, de heren H. van der Meer en P.K.C. Polie en mevr. E.P. Mastenbroek-van der Sluis werden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd te weten: F. Tollenaar voor de SGP, P. Feller (VGB) en de heer E. Tuk (ChristenUnie). Ook werd het raadsaccoord wat eerder was opgesteld door alle partijen in de raad bekrachtigd met een handtekening van alle fractievoorzitters. Verder werd het besluit genomen inzake de personele samenstelling van de diverse commissies. Uiteraard werd door burgemeester G. v.d. Velde en de nestor van de raad: J. Klepper stil gestaan bij het afscheid van Ton Admiraal en Arend-Jan v.d. Vlugt als wethouder van Goedereede

donderdag 18 maart 2010

SGP neemt afscheid van wethouder, raadslid en bestuurslid

De SGP te Goedereede heeft in haar jaarvergadering afscheid genomen van wethouder Admiraal, voormalig raadslid H. Tanis en bestuurslid A.T. van Wijk. Klaas Soeteman in de functie van algemeen adjunct sprak de scheidende personen toe. Ook een dankwoord was er aan de steunfractie in de periode 2006-2010: P.J. Tanis, A. Klijn en Kr. Klepper. Ook campagneleider P.C. Grinwis werd bedankt voor het vele werk wat verricht is rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuw bestuurslid werd gekozen: Huibert Slingerland. De heer Slingerland is reeds actief als secretaris van de commissie Publiciteit en behoort bij de steunfractie voor de nieuwe periode.

woensdag 17 maart 2010

SGP, VGB en CU vormen het nieuwe college van Goedereede

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden volgden besprekingen voor de vorming van een college voor de gemeente Goedereede. Dat heeft geleid tot de vorming van een coalitie tussen CU, SGP en VGB. Op 15 maart waren de fracties het eens. De kandidaat-wethouders zijn Bert Tuk voor de CU, Frans Tollenaar voor de SGP en Peter Feller voor de VGB.

dinsdag 16 maart 2010

Provincie informeert over beslissing herindeling

Op dinsdag 16 maart verspreidde de provincie een krant met daarin de beslissing van GS om tot een herindeling op Goeree-Overflakkee te komen. In de krant wil Van Engelshoven-Huls goed uitleggen waarom Goedereede niet zelfstandig kan blijven, ook al is dat de wens van de meeste inwoners. ‘Wij hebben de uitslag van de enquête in Goedereede gezien en de keuze van de meerderheid van de gemeenteraad van Goedereede duidelijk gehoord. Maar we hebben ook te maken met de keuze van de gemeenteraden van Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Die hebben in bijeenkomsten naar hun inwoners geluisterd en kiezen heel bewust voor samengaan. Niet omdat groter altijd beter is, maar wel omdat het eiland als geheel dan beter kan functioneren. Burgers kunnen t/m 10 mei zienswijzen indienen over deze herindeling.

woensdag 10 maart 2010

Aanvraag bouwvergunning starterswoningen Stellendam

Op 9 maart 2010 ontving wethouder A. Admiraal de aanvraag voor een bouwvergunning. De heer P. Krijger van aannemingsbedrijf Van den Nieuwendijk overhandigde de vergunningaanvraag. Deze aanvraag is voor de bouw van acht starterswoningen in het plan Molenkade te Stellendam. Met deze handeling nam de gemeente Goedereede officieel de bouwaanvraag voor het plan Molenkade in behandeling. Het plan voorziet in acht prachtige starterswoningen aan de Molenkade in Stellendam. De bouwlocatie bevindt zich bij de molen. Naar verwachting worden de woningen medio 2011 opgeleverd.

woensdag 10 maart 2010

Raad in huidige samenstelling voor het laatst bijeen

Op 9 maart 2010 kwam de gemeenteraad van Goedereede voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. De verkiezingen zorgen voor een wissel van maar liefst 4 raadsleden. De nieuwe raad wordt op DV donderdag 11 maart beëdigd. Toch waren er nog een aantal punten die de aandacht en besluitvaardigheid van de raad vergden. Zo werd het besluit genomen om de besteding van de Reserve Toeristenbelasting te koppelen aan de nieuwe nota Economische Zaken en werd de bedrijventerreinen strategie Goeree-Overflakkee vastgesteld. De detailhandelsvisie haalde de eindstreep om uiteenlopende redenen niet. In het tweede gedeelte werd formeel afscheid genomen van een aantal raadsleden.

zaterdag 6 maart 2010

College Goedereede dringt aan op aanvullend boekenonderzoek

Vorig jaar startte de provincie Zuid-Holland een herindelingsprocedure voor de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee. Naar aanleiding daarvan hebben de vier gemeenten gevraagd om een financieel onderzoek naar de gevolgen van de twee herindelingsvarianten: Variant 1 waarbij de vier gemeenten samengaan, en variant 2 waarbij de gemeente Goedereede zelfstandig blijft en de andere drie gemeenten samengaan. Uit het rapport blijkt dat de gemeente Goedereede de financiën goed op orde heeft. Er komt vooral naar voren dat de gemeente Goedereede een unieke gemeente is, die eigenlijk niet goed te vergelijken is met de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee. Samenvattend houdt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede ondanks het rapport nog steeds vraagtekens over de financiële gevolgen van een herindeling. Met name een aantal hiaten baren het college zorgen. Daarom dringt het college aan op een aanvullend boekenonderzoek om de financiële risico’s van die hiaten in kaart te brengen.

vrijdag 5 maart 2010

SGP stelt F.J. Tollenaar kandidaat voor wethouder

In een bijeenkomst met de nieuwe raad van Goedereede heeft de SGP de heer F.J. (Frans) Tollenaar kandidaat gesteld voor een wethouderspost in Goedereede. De heer Tollenaar heeft bestuurlijke ervaring als wethouder. Van 1998 tot 2006 heeft de heer Tollenaar diverse portefeuilles gehad in de gemeente Borsele o.a. economische zaken, havenbedrijf Zeeland Seaports, energie en milieu.
In de bijeenkomst van donderdag 4 maart j.l. is de afgelopen raadsperiode geëvalueerd en zijn er afspraken gemaakt om te komen tot een raadsprogramma. Ook de procedure om te komen tot een nieuw college is afgestemd met de beoogde nieuwe raad. In eerste instantie zullen de twee grootste partijen in Goedereede: SGP en VGB overleg voeren.

donderdag 4 maart 2010

Burgers kunnen zienswijze tegen herindelingsontwerp indienen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben deze week het herindelingsontwerp voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. GS kiezen voor samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot één gemeente. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Bestuurlijke Zaken): “Wij kijken naar het belang van het eiland als geheel. Dat gaat verder dan een optelsom van de gemeenten. De gekozen oplossing stelt de nieuwe gemeente in staat om de opgaven waarvoor het eiland staat op een goede manier voor alle inwoners te regelen.” Zoals bekend kiest een meerderheid van partijen in de raad (incl. SGP) niet voor deze oplossing. Van 15 maart tot en met 10 mei kan iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp bij GS. De gemeenteraden kunnen dat doen tot 15 juni.

woensdag 3 maart 2010

Commissie GGZ verwijst detailhandelsvisie naar de prullenbak

In de laatse vergadering van de commissie GGZ van 2 maart j.l. verwees de commissie de opgestelde detailhandelsvisie naar de prullenbak. Het voorstel mbt de bedrijfsterreinenstrategie op Goeree-Overflakkee haalde wel de eindstreep. Ook was de commissie tevreden over het voorstel inzake de besteding van de Reserve Toeristenbelasting en werden de nota's over het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2010-2014) en het wegbeheerplan zonder commentaar goedgekeurd.

dinsdag 2 maart 2010

Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

Op maandag 1 maart j.l. hielden de SGP Kiesverenigingen een gezamenlijke verkiezingsavond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Alle lijsttrekkers waren aanwezig en behandelden een onderwerp, varierend van windmolens en glastuinbouw tot Zuiderdieppolder en herindeling. Allen onderwerpen die de gemoederen behoorlijk bezig houden. mr. C.G. van der Staaij was deze avond eveneens aanwezig. Hoewel hij vond dat bij gemeenteraadsverkiezingen het juist de lokale politici zijn die hun kiezers warm moesten krijgen voor de verkiezingen, zette hij vanuit rijksbeleid een aantal accenten. Marco v.d. Bok (SGP-jongeren Flakkee) hielt zijn principiele bijdrage over een aantal uitspraken van Groen van Prinsterer. In het forum zat eveneens Freek Houweling, bestuurslid SGP-jongeren Flakkee.

dinsdag 2 maart 2010

De feiten over de bestuurlijke toekomst Goedereede boven tafel

Het is zeer ongebruikelijk dat vier (concurrerende) politieke partijen tijdens verkiezingstijd gezamenlijk een artikel schrijven. Maar de advertentie van het CDA Goedereede in de verkiezingskrant bij het Eilanden Nieuws en de CDA flyer die huis-aan-huis bezorgd is, heeft er toe geleid dat PvdA, SGP, ChristenUnie en Verenigd Gemeente Belang zich genoodzaakt zien om een tegenreactie te geven. De verkiezingsteksten van het CDA bevatten namelijk diverse onwaarheden die wij hier graag recht zetten.

vrijdag 26 februari 2010

Beiaard in Goedereede wordt uitgebreid met 2 klokken

De Van Oordklok wordt hij genoemd. Woensdag werd de tweetonner, bestemd voor de St-Catharinatoren van Goedereede, gegoten bij klokkengieterij Eijsbouts in het Noord-Brabantse Asten. Schenker J. van Oord: „Een klok is een teken voor het nageslacht en een oproep: „Waar zijt gij?”” De toren is sinds 1977 voorzien van een beiaard. In 1999 werd het aantal klokken uitgebreid. Maar de klok van Van Oord, een klok op C-toonhoogte, was nog nodig. Volgende maand schenkt het bestuurscollege van de gemeente Goedereede een Es-klok. Daarmee is de beiaard met 52 klokken compleet.

zaterdag 30 januari 2010

Eerste gemeenteraad in 2010!

De eerste raadsvergadering van donderdag 28 januari 2010 stond als vanouds weer onderleiding van onze burgemeester G.J. v.d. Velde. Na een operatie aan haar rug en een revalidatieperiode van bijna 3 maanden was zij weer actief als raadsvoorzitter. Zij sprak haar waardering uit voor het feit dat zowel de loco-burgemeester A. Admiraal met college, als de vice-voorzitter J. Klepper met de raad de zaken goed behartigd hebben. Dhr. Klepper heette de burgemeester namens de raad weer van harte welkom in de politieke arena. De ingrediënten van deze raad waren o.a. Rapport Rekenkamer en de Eilandelijke Structuur Visie.

woensdag 27 januari 2010

SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma

Ouddorp – Tijdens een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp is op 26 januari het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart 2010 gepresenteerd. De voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld, dhr. E. Grinwis, overhandigde het programma aan de lijsttrekker dhr. J. Klepper. De SGP wil zich dienstbaar opstellen naar de samenleving. Dit komt tot uiting in de titel van het programma: Tot Uw Dienst.

maandag 25 januari 2010

Gemeenteraad Goedereede licht visie op bestuurlijke toekomst toe

Op 15 september 2009 startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. Op dinsdagavond 19 januari had de gemeenteraad van Goedereede een gesprek met de commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls. De gemeenteraad van Goedereede kiest bij meerderheid voor bestuurlijke zelfstandigheid, met de zogenaamde 3-1 variant. Daarbij wordt dit bestuurlijke proces losgekoppeld van de vorming van één ambtelijke organisatie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Goedereede vond er op dinsdagavond 19 januari 2010 een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de heer J. Franssen, commissaris van de Koningin en gedeputeerde M. van Engelshoven-Huls.

maandag 25 januari 2010

Gemeente Goedereede neemt actie na klanttevredenheidsonderzoek

De gemeente Goedereede hield in 2009 een enquête onder haar inwoners. “Waar staat je gemeente” is een uitgebreid landelijk onderzoek waarmee de deelnemende gemeenten een rapportcijfer krijgen voor uiteenlopende beoordelingscriteria. Goedereede scoort goed; de meeste uitslagen liggen ruim boven het gemiddelde, en zelfs hoger dan de uitslagen van de enquête die in 2006 werd gehouden. Ondanks de goede score benoemt de gemeente nu vijf verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek.

woensdag 20 januari 2010

Burgemeester Van de Velde-de Wilde hervat werkzaamheden

Burgemeester Van de Velde-De Wilde van de gemeente Goedereede is vorig jaar op 29 oktober geopereerd aan haar rug. Na de geslaagde operatie moest zij een paar maanden revalideren. De burgemeester is nu volledig hersteld en start op maandag 25 januari weer met haar werkzaamheden. De operatie van de burgemeester was noodzakelijk vanwege een probleem met haar rugwervels. Na een kort verblijf in het ziekenhuis heeft zij thuis moeten herstellen. Tijdens het herstel ontving ze honderden blijken van belangstelling. “Ik heb zoveel telefoontjes, kaarten, bloemen en andere attenties ontvangen dat het gewoon niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Zoveel belangstelling hadden mijn man en ik echt niet verwacht. We willen iedereen bedanken. Het was geweldig!”, aldus de energieke burgemeester.

woensdag 20 januari 2010

Burgemeester Van de Velde-de Wilde hervat werkzaamheden

Op 1 februari aanstaande is het 57 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. Ook de gemeente Goedereede werd zwaar getroffen. Op maandag 1 februari 2010 herdenkt de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam. De aanvang is om 19.00 uur. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

zaterdag 9 januari 2010

Wethouder Admiraal erelid SGP-jongeren Goedereede

Vrijdagavond 8 januari hielden de SGP-jongeren van Goedereede hun jaarvergadering in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp. Na het officiële gedeelte, waarin het jaarverslag van de secretaris en het overzicht van de penningmeester besproken werden, werd een nieuwjaarsreceptie gehouden. Hiervoor waren ook de fractie en de leden van de kiesvereniging uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid elkaar het goede te wensen voor het nieuwe jaar en bij te praten. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie had het bestuur nog een verrassing in petto voor wethouder Admiraal.

donderdag 7 januari 2010

Nieuwjaarstoespraak van loco-burgemeester A. Admiraal

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 6 januari in zalencentrum Dorpstienden hield locoburgemeester A. Admiraal, bij afwezigheid van de revaliderende burgemeester G. van de Velde-de Wilde, de nieuwjaarstoespraak: Allereerst een gelukkig nieuwjaar gewenst, ook namens de burgemeester! Verder wil zij u hartelijk danken voor de warme blijken van belangstelling die zij heeft mogen ontvangen. Wees ervan overtuigd, dat zij dit waardeert. Op dit moment revalideert zij van een rugoperatie, maar leeft, zoals velen van u hebben ervaren, met ons mee! In de nieuwjaarsrede gaat Admiraal in op tal van zaken die het afgelopen jaar de revu passeerden. Staat hij stil bij de bestuurlijke toekomst en deelt complimenten uit naar de vele vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor de medemens. Een gezond, gelukkig, gezegend en productief 2010...

vrijdag 18 december 2009

Laatste gemeenteraadsvergadering van 2009

De laatste vergadering van het jaar van Goerees raad was niet bijzonder spannend, of het moet het oplopend tekort van het zwembad zijn geweest waar nog eens over gesproken werd. Ook het aangepaste voorstel voor het bouwen van een reddingspost op het Flaauwe Werk vroeg wel enige opheldering van het college. Maar loco-burgemeester A. Admiraal kon de vragen en suggesties goed weerleggen. De vergadering begon met het vaststellen van het bestemmingsplan 'Gronden van Breen'. SGP-er P.C. Grinwis gaf aan dat dit plan nu eindelijk de finale heeft bereikt en riep degenen op die eerder bezwaren hadden ingediend het algemeen belang te laten prevaleren en niet de gang te maken naar de Raad van State.

vrijdag 18 december 2009

Van der Staaij wordt nieuwe lijsttrekker SGP!

SGP-Kamerlid mr. C. G. van der Staaij zal in mei 2011 de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvoeren. Het SGP-hoofdbestuur en de raad van advies van de partij hebben daartoe vrijdagmiddag unaniem besloten. De SGP-leden moeten op 27 maart volgend jaar de keus bekrachtigen. De 41-jarige Van der Staaij volgt ir. B. J. van der Vlies (67) op, die sinds 1986 lijsttrekker was. Van der Vlies heeft aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is. Eigenlijk had hij zich al in 2006 willen terugtrekken. Van der Staaij zal ook lijsttrekker worden in de situatie dat het kabinet zou vallen en er bijvoorbeeld in 2010 al verkiezingen zijn.

donderdag 17 december 2009

Goedereede blijft gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid

Op 15 september van dit jaar startte de provincie Zuid-Holland de herindelingsprocedure om één gemeente te vormen op Goeree-Overflakkee. Op 21 oktober vond het eerste open overleg met de provincie plaats in het kader van de ARHI-procedure. De gemeente Goedereede wil haar zelfstandigheid behouden, maar koppelt deze nu los van de vorming van één ambtelijke organisatie op het eiland. Na de start van de herindelingsprocedure vormt het open overleg tussen provincie en gemeenten een vast element in de wettelijk vastgelegde herindelingsprocedure (wet ARHI). In dat gesprek met de provincie gaf de gemeente Goedereede aan de zelfstandigheid te willen behouden met de zogenaamde 3-1 variant, waarbij de overige drie gemeenten zouden samen gaan.

woensdag 2 december 2009

Bestemmingsplan Gronden Breen accoord door commissie

In de commissievergadering van dinsdag 1 december werd gesproken over het bestemmingsplan 'Gronden van Breen'. Het wordt nu zo langzamerhand tijd dat deze werknaam omgezet wordt in een definitieve naamgeving. De naam 'Gronden Breen', is zo langzamerhand ingeburgerd bij politiek en burgers, dat het nu wel heel moeilijk gaat worden om een goede passende naam voor deze nieuwe wijk te verzinnen. Wethouder Admiraal zegde toe dat binnenkort de prijsvraag die hiervoor wordt uitgeschreven wordt gestart. Verder stonden op de agenda: Oosterpark, Aankoop gronden Stellendam ten behoeve van het aanleggen van een begraafplaats en de procedure besteding reserve toeristenbelasting.

donderdag 26 november 2009

SGP doet moreel appèl op paardenbezitters

Donderdag 26 november, een korte raad met uiteenlopende zaken. Zo passeerden de onderwerpen Verkeer Circulatie Plan Stellendam, mogelijk amendement PvdA inzake het niet heffen van ozb voor sportverenigingen, de nieuwe belasting op het riool, overlast van paardenuitwerpeselen, een ingezonden brief inzake zondagsrust, kassen in Oostflakkee en het matigen van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Het zorgde voor een ontpannen raad, waarbij de plaatsvervangende voorzitter Hans Klepper de voorzittershamer vaardig hanteerde.

vrijdag 20 november 2009

SGP kandidatenlijst - continuïteit en verjonging

Op donderdag 19 november is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SGP te Goedereede vastgesteld. Door fractievoorzitter J. Klepper is het afgelopen jaar veel verzet. Tientallen telefoontjes hebben ervoor gezorgd dat de lijst gevuld is met 24 namen. Er is gekozen voor behoud van kennis in de fractie en verjonging op de lijst. Zo zullen 4 huidige fractieleden de lijst blijven aanvoeren, terwijl de personen van 5 t/m 10 nieuwkomers zijn op deze plaatsen. Uiteraard hoopt de SGP DV weer op de huidige sterkte van 5 zetels terug te komen, en dat mag er natuurlijk altijd 1 meer zijn, maar daar gaan uiteraard de kiezers over. Momenteel wordt de laatst hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. De SGP wil met een goed programma, waarin de burgers van Goedereede centraal zullen staan, burgers overtuigen voor Schriftuurlijke Goereese Politiek.

donderdag 12 november 2009

Steun voor amendement CDA en CU/SGP in Staten voor Visserijsector

Een veelbesproken onderwerp in de Goereese Politiek is de Europese subsidie voor de visserijsector. Tijdens de behandeleng van de begroting op 11 november 2009 van de Provincie Zuid-Holland, dienden de CDA-fractie en SGP/CU-fractie tijdens het debat een amendement in voor cofinanciering van het Europees Visserij Fonds door middel van de Stimuleringsgelden Voordelta. Dit amendement is het resultaat van de tijd en energie die de gemeente Goedereede in samenwerking met United Fish Auctions aan de Provincie heeft besteedt. Dit is mogelijk gemaakt door de middelen die de gemeenteraad eertijds beschikbaar heeft gesteld. Concreet gaat het om een financiele stimulering van 2,3 miljoen euro over 4 jaar. Deze gelden komen beschikbaat vanuit Europa voor het visserijgebied Stellendam. Eerder zag het er naar uit dat de Provinciale Staten geen medewerking zouden verlenen.

zaterdag 7 november 2009

Begroting onder grote lof van politieke partijen vastgesteld

De begrotingsraad van donderdag 5 november j.l. werd in een aantal uren doorlopen. De heer J. Klepper, de nestor van de raad, hanteerde de voorzittershamer ivm het afwezig zijn van burgemeester v.d. Velde. Zij is momenteel thuis en hersteld van een voorspoedig gelopen operatie. In deze raad kwam ook aan de orde de brandveiligheid op de recreatieterreinen, het bestemmingsplan Landelijk gebied, tweede herziening, de afvalstoffenverordening en het vaststellen van de subdidieplafonds voor 2010. De meeste aandacht ging uit naar de begroting voor 2010, en dat is logisch. Alle partijen hadden lof over de begroting van ca 25 miljoen.

zaterdag 31 oktober 2009

SGP-ers nemen taken van burgemeester voorlopig waar

De burgemeester van de gemeente Goedereede, mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, is van 29 oktober tot begin volgend jaar niet aanwezig. Zij ondergaat een operatie aan haar rug, waarna ze moet revalideren. De heer A. Admiraal neemt als locoburgemeester haar taken in deze periode waar. Vice-voorzitter van de raad, dhr. J. Klepper, zal de komende raadsvergaderingen leiden. Onlangs bleek na een onderzoek dat burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede een operatie aan haar rug moet ondergaan. De operatie wordt gevolgd door een aantal weken van revalidatie.

woensdag 21 oktober 2009

In gesprek met...burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde

Burgemeester mevrouw G.J. van de Velde is een gedreven vrouw. Een brede interesse en een grote passie voor de gemeente maken haar tot een burgemeester die binnen de gemeente op grote waardering mag rekenen. In een gesprek over haar takenpakket, haar hoogte en diepte punten in de afgelopen 5 jaar en alle zaken die haar drijft, toont ze de gemeente Goedereede in haar armen te hebben gesloten. Een impressie van de eerste vrouw van onze gemeente...

woensdag 21 oktober 2009

Diverse bouwprojecten gestart...

In de gemeente Goedereede zijn inmiddels diverse bouwprojecten gestart. Bij een aantal anderen is grote vordering gemaakt. Het bouwen voor starters is duidelijk een prioriteit. In het poject Goekoop worden starterswoningen aangeboden vanaf 165.000 euro. Op Oosterpark kan nu eindelijk gebouwd worden.

woensdag 21 oktober 2009

De SGP-fractie houdt de moed erin!

We schreven in het SGP Infobulletin van mei van dit jaar dat de bestuurlijke toekomst ons flink bezig hield. Dat is nog steeds zo en zal de komende tijd nog toenemen. Op 15 september hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee

woensdag 21 oktober 2009

SGP Giftenactie voor SGP NIEUWS 2009

Bij deze uitgave van de het SGP INFO-Bulletin treft u onze jaarlijkse acceptgiro aan. Zoals u weet is deze voor een bijdrage aan de SGP-Nieuws krant 2009. die we DV in december van dit jaar weer uit willen geven. Ik begrijp het goed als bij u vragen opkomen bij het zien van de acceptgiro. Maar ik kan u verzekeren dat we er alles aan doen om de kosten in de hand te houden. Om u een indruk te geven wil ik wel wat noemen. Er wordt namelijk v eel in eigen beheer gedaan, de lay-out en vormgeving van het INFO-Bulletin en het SGP-Nieuws wordt volledig door Peter Grinwis verzorgt. Het wordt digitaal bij de drukker aangeleverd. Dit scheelt aanmerkelijk in de kosten. De bezorging wordt zoveel mogelijk georganiseerd met vrijwilligers zodat er ook vrijwel geen bezorgkosten zijn. Daarnaast hebben we dit INFO-Bulletin dat door de inkomsten van de adverteerders kostendekkend is.

woensdag 21 oktober 2009

Redactioneel

Nog niet zo lang geleden stond er een artikel in het Reformatorisch Dagblad over twee jongeren die zwaar verslaafd waren aan alcohol en drugs. Inmiddels zijn ze 19 en 21 jaar en wisten uit een diep dal omhoog te komen. Het is het geheim van GO. Iets waar ouders en gebruikers moeilijk over spreken. De SGP jongeren vragen dan ook aandacht voor deze problemen. Iedereen is dan ook van harte welkom op DV 27 november (zie uitnodiging). De SGP vindt (zie artikel over beginselprogramma), dat de overheid de taak heeft om misbruik of gebruik van middelen die de geestelijke en/of de lichamelijke gezondheid schaden en aantasten, tegen te gaan.

woensdag 21 oktober 2009

Van de SGP-jongeren Goedereede

De SGP-jongeren Goedereede hebben ook dit jaar weer hun spreekwoordelijke steentje bijgedragen aan de ontplooiing van het politieke gedachtegoed dat de SGP eigen is. Geheel op eigentijdse wijze hebben zij actuele vraagstukken gelanceerd. Onderwerpen zoals “De kredietcrisis, wat merken we ervan?” zijn hierbij niet uit de weg gegaan.

woensdag 21 oktober 2009

Programmabegroting Goedereede 2010

De begroting van 2010 is weer op tijd ontvangen. Nu nationaal en internationaal de economische ontwikkelen onder druk staan, heeft dat direct gevolgen voor de begrotingen van de diverse overheden. Voor de gemeente Goedereede betekent dit een enorme bijstelling in inkomsten en daarmee ook in uitgaven/investeringen. Ook de SGP vindt dat wij als g emeente een stap terug moeten doen en zorgvuldig handelen met de middelen die we vanuit de burger (belastingen ed) ontvangen. Desondanks is het college erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarbij lastenverzwaring zoveel als mogelijk uit beeld is gebleven.

woensdag 21 oktober 2009

Diverse artikelen vanuit de fractie

In dit SGP Infobulletin staan diverse andere artikelen vanuit de fractie. Zo wordt ingegaan op het Horecaconvenant, de problematiek van de vrijwillige brandweer, als ook de indiening van een motie om vergunningvrij bouwen uit te breiden.

woensdag 21 oktober 2009

Column

Hoewel, zoals u zult weten er weer verkiezingen zitten aan te komen en dit altijd een dankbaar onderwerp is om over te schrijven, wil ik het deze keer toch ergens anders over hebben.

woensdag 21 oktober 2009

Prijswinnaars 2009 ontvangen prijzen...

De afgelopen tijd heeft de SGP op diverse markten en bijeenkomsten gestaan. De fractie en SGP-jongeren willen zo meer in contact komen met de burgers van onze gemeente. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om in contact te treden met de achterban van de SGP.

zaterdag 17 oktober 2009

Steun de petitie om het behoud van de rust op zondag!

De Winkeltijdenwet wordt misbruikt. Allerlei gebieden worden zomaar als toeristisch aangemerkt, want dan mogen de winkels in dat gebied op zondag open. Dat is een verkeerde ontwikkeling. Daarom zijn vakbonden als RMU, FNV en CNV Een gezamenlijke actie gestart, waarbij een petitie ondertekent kan worden om de rust op zondag te bewaren.

donderdag 15 oktober 2009

Prachtig plan voor starters in Goedereede

De gemeente Goedereede is gestart met de realisatie van bouwplan Goekoop. Aan de Hoofddijk in Goedereede worden veertien koopwoningen gebouwd. Het plan voorziet in tien starterswoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. De prijzen zijn vanaf € 165.000,-. De woningen worden naar verwachting medio 2010 opgeleverd. De inschrijving sluit op 23 oktober. Omdat er veel behoefte is aan deze typen woningen stelde de gemeente regels op over de toewijzing van de woningen. De woningen worden door indeling in categorieën en verloting toegewezen aan belangstellenden die zich inschrijven. Technische informatie over de woningen, een plattegrond en een inschrijfformulier zijn verkrijgbaar aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

dinsdag 6 oktober 2009

Provincie geeft informatiekrant uit over herindeling

Deze week ontvangen alle inwoners van Goeree-Overflakkee een informatiekrant over de voorgenomen herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. In deze krant legt gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls uit, wat er allemaal komt kijken bij een herindeling. De procedure hiervoor is wettelijk vastgelegd. In de wet Arhi (Algemene Regels Herindeling) staat stap voor stap beschreven wat er moet gebeuren, als gemeenten worden heringedeeld. In deze informatiekrant komen verder aan het woord de vier burgemeesters van de desbetreffende gemeenten. Burgemeester G. v.d. Velde-de Wilde verkondigd met verve het (meerderheids)standpunt van de gemeenteraad van Goedereede: 'Wij blijven voor zelfstandigheid'.

vrijdag 2 oktober 2009

Woonwensen- en woonbelevingsonderzoek in gemeente Goedereede

In het raadsacoord wat in 2006 na de verkiezingen is geschreven door de politieke partijen in Goedereede, staat dat in deze raadsperiode nog een woononderzoek zal plaatsvinden. Ook de SGP vindt het van groot belang om te weten hoe u als burger van Goedereede over uw woonomgeving denkt. Inmiddels is bij velen de vragenlijst over de woonwensen en woonbeleving op de mat gevallen. Vul deze in iedergeval in. Met dit onderzoek wil de gemeente graag horen hoe u het wonen in de gemeente waardeert: wat is goed en wat kan beter?

vrijdag 2 oktober 2009

Samenwerkingsovereenkomst Gronden Breen ondertekend

Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede en de heer P.A. Braber van de woningbouwvereniging Beter Wonen ondertekenden op 18 augustus een samenwerkingsovereenkomst over de Gronden van Breen. De gemeente en de woningbouwvereniging zijn tot overeenstemming gekomen over een aantal belangrijke zaken zoals het aantal woningen, de woningcategorieën en de exploitatie. Deze afspraken zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. De Gronden van Breen is het grondgebied tussen de Havenweg, Waterweg, Bosweg en het Smalle Einde in Ouddorp. Op de Gronden van Breen zullen 113 koop- en huurwoningen komen. Het gaat hierbij om starterswoningen, rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

vrijdag 2 oktober 2009

Gemeenteraad stuurt motie over palingvangst naar minister

De gemeenteraad van Goedereede, heeft unaniem een motie aangenomen, die minister Verburg oproept om zich hard te maken voor de visserij van de paling. 'Het is nu paniek bij de palingvissers', aldus SGP-fractielid Huib Tanis, die binnen de fractie als visser de belangen van de visserij in het oog houdt. Palingvissers hebben in de maanden september t/m december 50% van hun palingvangst. Dat zijn precies de maanden dat er geen paling meer gevangen mag worden. De motie die namens de partijen werd voorgelezen door CDA-er Dirk Pijl, roept de minister van LNV op om, op basis v an de onzekerheden die ten grondslag liggen aan het door haar voorgestelde vangstverbod en de zekerheden die het plan van de palingvissers biedt, laatstgenoemd plan alsnog vurig te verdedigen bij de Europese Commissie.

vrijdag 2 oktober 2009

GS start herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee

Gisteren (dinsdag 15 september) hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee. De eerste stap van de procedure is een uitnodiging voor open overleg aan de colleges van de betrokken gemeenten. GS vinden samenvoeging van gemeenten op Goeree-Overflakkee nodig zodat zij bestuurskrachtiger worden en hun taken beter kunnen uitvoeren. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls: “We starten de herindelingsprocedure nu omdat de betrokken gemeenten er zelf niet uitkomen en wij ze graag verder willen helpen in dit proces”. GS baseren hun beslissing op besluiten van de g emeenteraden en op het advies van de commissie Schutte.

vrijdag 2 oktober 2009

SGP Goedereede wil vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw mogelijk maken

In de commissievergadering Grondgebiedzaken van dinsdag 15 september heeft de SGP te Goedereede het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw aan de orde gesteld. De fractie beoogt hiermee dat bij nieuwbouw het tegelijkertijd mogelijk moet zijn, om vergunningvrije bouwwerken te bouwen. Onnodige kapitaalsvernietiging kan hiermee worden voorkomen. Aan de hand van een conceptmotie werd dit onderwerp aan de orde gesteld. Ook andere partijen delen deze mening. De motie zal, ook mede namens de andere partijen op de raad van 30 september ingediend worden.

vrijdag 2 oktober 2009

Vanaf nu ook in Goedereede kunststof inzameling

Net als de andere drie gemeenten op het eiland start de gemeente Goedereede met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Daarmee biedt de gemeente u nog een extra mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Diverse Nederlandse gemeenten zijn begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. De SGP-fractie, die het rentmeesterschap en het bewaren van de schepping vanuit bijbelseopdracht als taak van de overheid ziet, is blij met deze ontwikkeling in de gemeente. Het doel van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsovens, en daarmee de uitstoot van CO2. Ingezameld plastic wordt niet verbrand, maar wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten, zoals verpakkingsmateriaal, autodashboards, mobiele telefoons, tennisballen en fleecetruien.

vrijdag 2 oktober 2009

Goedereede krijgt goede cijfers van inwoners

De gemeente Goedereede hield dit voorjaar opnieuw een enquête onder haar inwoners. “Waar staat je gemeente” is een uitgebreid onderzoek waarmee de deelnemende gemeenten een rapportcijfer krijgen voor uiteenlopende beoordelingscriteria. Onlangs werd het definitieve rapport gepresenteerd: over het algemeen krijgt de gemeente nóg hogere cijfers dan in 2006, de laatste keer dat Goedereede meedeed. “Waar staat je gemeente” is een onafhankelijke enquête die jaarlijks onder begeleiding van een extern bureau wordt gehouden onder een representatieve hoeveelheid inwoners van tientallen gemeenten in Nederland.

donderdag 1 oktober 2009

SGP uit zorgen over voortbestaan van de vrijwillige brandweer

In de raadsvergadering van 30 september j.l. waren het de laatste agendapunten die de nodige tijd vergden. Zo kwam aan de orde het handboek voor nieuw ruimtelijk beleid en het krediet voor de valbeveiliging voor diverse gemeentelijke gebouwen. Ook werd de motie, mbt het vergunningvrij bouwen bij nieuwbouw,die de SGP had voorbereid en mede namens alle fracties indiende aan de orde gesteld en zoals verwacht unaniem aangenomen. Een discussie herleefde mbt de voorgenomen herindeling van gemeenten op het eiland en stelde de SGP 2 vragen in het vragenuur over respectievelijk evenementen op zondag en de zorgen rondom de vrijwillige brandweer.

vrijdag 25 september 2009

Schepen uit Stellendam vissen aantoonbaar duurzaam

Twee vissersschepen uit Stellendam varen als eerste in Nederland met het certificaat Verantwoordelijk Vissen. Met dit nieuwe label kan de visser aantonen dat de door hem gevangen vis op verantwoorde wijze is gevangen.

woensdag 19 augustus 2009

Gunning bouwproject Goekoop in Goedereede afgerond

Enkele jaren geleden kocht de gemeente een kavel aan de Hoofdpoortstraat/Hoofddijk in Goedereede, beter bekend als “terrein Goekoop”, om daar woningen te ontwikkelen. Uitgebreid overleg met alle betrokken partijen leidde uiteindelijk tot een verantwoord stedenbouwkundig plan. Het plan voorziet in 14 woningen. Na een inschrijvingsprocedure is de bouw van het project gegund aan aannemingsbedrijf Van de Nieuwendijk uit Stellendam. Na de aankoop van het terrein Goekoop werden in 2007 studies uitgevoerd naar de mogelijke invulling van de kavel aan de Hoofdpoortstraat/Hoofddijk. Na een keuze uit drie modellen ontstond een voorlopig ontwerp, dat werd uitgewerkt tot een definitief plan. Het plan voorziet in tien starterswoningen en vier twee-onder-één-kapwoningen. Er zijn 22 parkeerplaatsen bij de woningen gepland.

vrijdag 31 juli 2009

Technicus en webmaster in het zonnetje gezet

Op de bestuursvergadering van de SGP Kiesvereniging te Goedereede van maandag 29 juni 2009, was er ruimte gemaakt op de agenda om een tweetal personen in het bijzonder te bedanken. 2 personen die vrijwillig heel wat uren stoppen in het onderhouden van de website van de SGP te Goedereede. Namens de fractie en kiesvereniging bedankte fractievoorzitter Hans Klepper Kees Grinwis, die als technicus op de achtergrond altijd klaar staat om zaken te regelen. Peter Grinwis, die naast de functie van webmaster, ook redactioneel betrokken is bij de uitgifte van de bladen: SGP NIEUWS en SGP INFO, en tevens voorzitter is van de cie Publiciteit, kreeg een attentie uit handen van de voorzitter van de Kiesvereniging: Adri Voogd.

vrijdag 24 juli 2009

SGP-jongeren Goedereede winnen jonge hondenprijs 2009

De SGP-jongeren van Goedereede hebben de jonge hondenprijs 2009 in de wacht gesleept. Op de laatst gehouden jaarvergadering van de SGP-jongeren in Gouda werd deze uitgereikt aan de jonge SGP-ers uit Goedereede. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan de vereniging die in het afgelopen jaar het hardst groeide. 'De laatste jaren hebben we hard gewerkt om aansluiting te vinden bij onze leden. Dat dit gelukt is, kunnen we zien aan de groei die onze vereniging doormaakt. De activiteiten die we organiseren worden dan ook goed bezocht door onze leden. We proberen als vereniging op te komen voor de belangen van de jongeren in Goedereede. Dit doen we door regelmatig onze mening te laten horen bij de bestuurders van onze gemeente', aldus de enthousiaste SGP-jongeren uit Goedereede.

woensdag 8 juli 2009

Herstel getij, bouw getijdecentrale, sluis en nieuwe natuur

Het Rijk en regionale overheden gaan samen onderzoeken hoe de acht km lange Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gedeeltelijk kan worden geopend om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te herstellen. De opening in de dam kan worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De Brouwersdam is in 1971 voltooid. Het is de laatste volledig gesloten dam die in het kader van de Deltawerken is aangelegd. Door de afsluiting van de zeearm de Grevelingen verdween de doorstroming vrijwel volledig uit het water, waardoor de natuurlijke processen ernstig zijn verstoord. Staatssecretaris Huizinga en het bestuur van het Natuur- en recreatieschap de Grevelingen zijn het eens geworden over een verkenning naar de beste wijze waarop de eb- en vloedwerking in het Grevelingenmeer kan terugkeren.

dinsdag 30 juni 2009

GS kondigen herindelingsprocedure op Goeree-Overflakkee aan

Gedeputeerde Staten (GS) hebben vandaag (dinsdag 30 juni 2009) het voornemen uitgesproken om de procedure te starten om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. GS gaan hierover in open overleg met Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Hiermee handelen GS in lijn met het eindadvies van de commissie Schutte van 16 juni jl. De bevindingen van de commissie Schutte hebben aan GS opnieuw duidelijk gemaakt dat de vier gemeenten verdeeld blijven over hun bestuurlijke toekomst. GS vinden het nu hun verantwoordelijkheid om de regierol op zich te nemen.

dinsdag 30 juni 2009

Bijna 100 leerlingen uit Goedereede in raadzaal in debat

Vorig jaar zijn de SGP-jongeren van Goedereede begonnen met het opzetten van een educatief programma voor de groepen acht van de Koningin Beatrixschool in Ouddorp. De leerlingen waren toen een hele ochtend te gast bij de SGP-jongeren in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit is zo goed bevallen, dat de SGP-jongeren dit jaar weer iets dergelijks hebben georganiseerd. Nu niet alleen voor de Koningin Beatrixschool, maar ook voor de Eben-Haëzerschool in Goedereede-Havenhoofd en voor de Christelijk Nationale School Zomerland in Stellendam. Dit betekende een drukke dag en een raadszaal vol met leerlingen…

woensdag 17 juni 2009

Film met oplossingen voor problematiek blauwalg Volkerak Zoommeer

Door het kierbesluit en de plannen van de verzilting dreigt een groot deel van Zuid-Holland bij droogte niet meer voorzien te worden van zoet water. De staatssecretaris neemt 22 juni een besluit in het kabinet t.a.v. het waterbeleid waarin alle adviezen die tot nu toe zijn gegeven worden meegewogen. Adviezen die betrekking hebben op de provincie Zuid-Holland zijn de commissie Veerman, het BOKV en de zoetwaterverkenning ZHZ. In alle adviezen wordt aangegeven dat de agrarische sector gecompenseerd dient te worden. Compenseren kan ondermeer door technische en financiële instrumenten. E.e.a. heeft grote gevolgen voor de zoet-water voorziening op het eiland. In de film worden praktische oplossingen voorgedragen met winst voor ecologie, economie en maatschappij. Zoet en zout hand in hand in het Zuidwestelijke Delta gebied, dat is de boodschap die LTO Noord uitdraagt. Het evenwicht kan worden hersteld, een maatschappelijke investering waard, aldus LTO Noord.

woensdag 17 juni 2009

Commissie Schutte kiest definitief voor één gemeente Goeree-Overflakkee

De adviescommissie 'Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee' (Commissie Schutte) adviseert Gedeputeerde Staten de procedure te starten voor het samenvoegen van de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee tot een gemeente Goeree-Overflakkee. De vier gemeenten hebben opnieuw geen eensluidende conclusie kunnen trekken over hun bestuurlijke toekomst.

zaterdag 13 juni 2009

SGP Goedereede blijft tegen fusie gemeenten Goeree-Overflakkee

Op donderdag 3 juni was er een extra gemeenteraadsvergadering in de gemeente Goedereede waarin het rapport Schutte: 'Samen voor ons eiland', het enige gespreksonderwerp was. Overigens werd gelijktijdig ook in de andere 3 gemeenten op het eiland vergaderd over hetzelfde onderwerp. Hoewel de fracties eerder nog unaniem van mening waren dat een fusie niet goed was voor de gemeente Goedereede, was de uitslag van deze avond evenwel een verrassing. Het VVD had al eerder aangekondigd meer voor fusie te voelen. Het CDA sloot zich deze avond hierbij aan. De SGP, CU, PvdA en VGB bleven van mening dat een fusie juist niet goed zou zijn voor de gemeente en vooral voor haar burgers.

donderdag 11 juni 2009

Gemeente ruimt slib van stranden in Ouddorp

Op het strand van Ouddorp in de gemeente Goedereede ligt tussen paal 11 en paal 12 een laagje slib. De afzetting van het slib is het gevolg van een natuurlijk proces. Desondanks is het slib hinderlijk voor de bezoekers van de stranden van de badplaats. De gemeente start daarom op 11 juni met een opruimactie. Op 4 juli, voor de start van de zomervakantieperiode, moet het slib zijn opgeruimd. Een aantal jaren geleden is het strand verbreed omdat de zogenaamde basiskustlijn te smal werd. Als gevolg daarvan ontstonden nieuwe zandbanken en geulen, waarin slibdelen bezinken. Inmiddels heeft zich een laagje van 20 tot 40 centimeter slib gevormd. Het slib veroorzaakt overlast voor de strandbezoekers.

zaterdag 6 juni 2009

SGP Goedereede blijft tegen fusie gemeenten Goeree-Overflakkee

Op donderdag 3 juni was er een extra gemeenteraadsvergadering in de gemeente Goedereede waarin het rapport Schutte: 'Samen voor ons eiland', het enige gespreksonderwerp was. Overigens werd gelijktijdig ook in de andere 3 gemeenten op het eiland vergaderd over hetzelfde onderwerp. Hoewel de fracties eerder nog unaniem van mening waren dat een fusie niet goed was voor de gemeente Goedereede, was de uitslag van deze avond evenwel een verrassing. Het VVD had al eerder aangekondigd meer voor fusie te voelen. Het CDA sloot zich deze avond hierbij aan. De SGP, CU, PvdA en VGB bleven van mening dat een fusie juist niet goed zou zijn voor de gemeente en vooral voor haar burgers.

maandag 1 juni 2009

Verkiezingscampagne Europese Verkiezingen 2009

Op DV 4 juni 2009 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. Hieronder een aantal zaken die van belang zijn om te weten over de Europese Verkiezingen. U treft in deze rubriek: informatie, nieuws, filmpjes info over bijeenkomsten enz. Samenwerking Ja, Superstaat Nee, stem op 4 juni ChristenUnie/SGP, lijst nummer 6!

maandag 1 juni 2009

ChristenUnie/SGP, op weg naar de Europese verkiezingen...

Op donderdag 28 mei kwam om verzoek van de gezamenlijke kiesverenigingen van de ChristenUnie/SGP, Europarlementslid en kandidaat voor de verkiezingen van DV 4 juni, dhr. B. Belder naar Ouddorp om de inwoners van Goeree-Overflakkee warm te krijgen voor een Euro-realistisch geluid in Europa. Onder het thema: Samenwerking Ja, Superstaat Nee doet de gecombineerde christelijke fractie van de ChristenUnie/SGP mee aan de verkiezingen. Als de opkomst van deze avond een indicatie is voor de opkomst bij de verkiezingen zullen er veel stemmen verloren gaan. Toch zijn de aanwezigen een en al oor voor hetgeen zittend europarlementslid Bas Belder de aanwezigen voorhoud. Dhr. Voogd van de SGP kiesvereniging uit Goedereede heette een ieder hartelijk welkom en opende de vergadering. Het debatgedeelte met de parlementariër staat onder leiding van debatleider Bert Tuk. Hij legt dhr. Bas Belder enkele stellingen voor die het campagneteam van de ChristenUnie/SGP op het eiland voor deze avond middels een interactief programma had voorbereid. Met verve verdedigde het zittend Europarlementariër daarmee het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP.

vrijdag 29 mei 2009

Bestuurlijke toekomst Goedereede: samenwerken of fusie?

Dit onderwerp houdt de bestuurlijke gemoederen op Goeree Overflakkee flink bezig. Het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland (GS) is om de vier gemeenten op het eiland met elkaar te laten fuseren. Het advies van de commissie Schutte is niet verrassend. De commissie heeft aan haar opdracht van GS voldaan. Zij kiest voor fusie tot één gemeente Goeree Overflakkee.

vrijdag 29 mei 2009

Bijna 90% kiest voor zelfstandig Goedereede

Op 31 maart presenteerde de commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. De commissie Schutte laat de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee de keuze uit twee mogelijkheden. Ze moeten vóór 15 juni aanstaande kiezen tussen zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking of een fusie tot één gemeente. Op bijna 90% van de ingevulde enquête formulieren was de keus voor een zelfstandige gemeente Goedereede ingevuld. De keuze voor die optie betekent wel dat er taken overgedragen zouden worden aan een eilandelijk samenwerkingsverband. SGP-Fractievoorzitter J. Klepper, gaf aan dat de opkomst van meer dan 60% boven verwachting is. De enquete geeft tevens aan dat de gemeenteraad gesteund wordt in de opvatting om niet te fuseren met de overige gemeenten op het eiland. 'We kunnen gerust zijn, dat de bevolking achter ons staat', zo was zijn eerste reactie na de bekendmaking door burgemeester v.d. Velde.

zaterdag 23 mei 2009

SGP-jongeren Goedereede bezorgd om beleid gemeente

De SGP-jongeren van Goedereede zijn bezorgd over het beleid aangaande de identiteit en het karakter van de gemeente Goedereede. Onlangs stuurden zij een brief aan de raad en het college van B&W om hun zorgen kenbaar te maken. In de brief wordt vooral aandacht gevraagd voor de zondagsrust die zo kenmerkend is voor de gemeente en waar veel burgers veel waarde aan hechten. De voorzitter van de SGP-jongeren in Goedereede, Huibert Slingerland, stelt dat de SGP-jongeren trots zijn op hun gemeente. ''Een gemeente met een eigen identiteit. Een gemeente waarin niet alles opzij gezet wordt voor het massatoerisme. Maar nog veel belangrijker: we hebben een gemeente waarin nog enigszins rekening gehouden wordt met Gods geboden. Dit mogen we zondags terugzien wanneer de dorpen rust uitstralen''.

vrijdag 22 mei 2009

Informatiebijeenkomst bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

Op woensdag 20 mei was de zaal in Dorpstienden gevuld met burgers vanuit Goedereede die er belang aan hechten om nader geïnformeerd te worden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Dit n.a.v. Het rapport Schutte wat eind maart werd gepresenteerd aan de besturen van Goeree-overflakkee en waar een tweetal richtingen worden voorgesteld. Burgemeester v.d. Velde opende de bijeenkomst met een terugblik op het proces. Als deskundige op het gebied van herindelingen, fusies en samenwerkingsverbanden was dhr. Th.C. Van Waes uitgenodigd om de aanwezigen door het rapport Schutte te leiden en de nodige verduidelijkingen te geven.

donderdag 21 mei 2009

Europese verkiezingen

Met vrede, welvaart en stabiliteit zijn we in Europa gezegend. Zeker in vergelijking met de rest van de wereld. Hieraan moeten we blijven werken. In Europa doen we dat samen waar Nederland dit alleen niet kan. Dat is de kern van het programma waarmee ChristenUnie en SGP deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009. Wie meer wil weten kan natuurlijk het programma raadplegen. We geven hieronder in een notedop een aantal zaken weer die verwoord staan in het voorwoord van het programma:

donderdag 21 mei 2009

vanuit de ledenwerfcommissie >> 300 leden voor SGP Goedereede

In de vorige uitgave van ons Info-Bulletin stond hier een oproep om nieuwe leden aan te brengen. Omdat we de wens hadden om over de grens van 300 leden heen te gaan. Zoals iedereen heeft kunnen vernemen is dit ook gebeurt. Eind januari was het zover dat het 300e lid ingeschreven kon worden. In de media en op de website is hier ook melding van gemaakt. Het is vooral door de inspanningen van de ledenwerfcommissie dat er in de afgelopen maanden verschillende nieuwe leden aangemeld zijn.

donderdag 21 mei 2009

Partijvaria: K. Tanis, 31 jaar trouwe dienst!

Op de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging te Goedereede nam bestuurlid K. Tanis, na 31 jaar trouwe dienst, afscheid van het bestuur. Voorzitter A. Voogd gaf in zijn toespraak aan, dat hij na een lange staat van dienst, te kennen had gegeven plaats te willen maken voor jongeren. De heer K. Tanis, kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en principiele inbreng.

donderdag 21 mei 2009

Redactioneel

Ze lagen vanmorgen op de deurmat. De oproepkaarten voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. DV donderdag 4 juni is het dan zover. Europese verkiezingen, voor veel mensen ver van hun bed, maar toch ook weer zo dichtbij. Voorbeelden? Vrede, kredietcrisis, milieu, landbouw en visserij, etc. We laten onze man in Brussel toch niet alleen staan op 4 juni? Alleen op 4 juni?, we gedenken hem en zijn christelijke collega’s toch ook wel in onze gebeden?

donderdag 21 mei 2009

Van de SGP-jongeren Goedereede

Rust en ruimte, staat er op de borden vermeld wanneer u de gemeente Goedereede binnenrijdt. Gelukkig mogen wij als inwoners en de vele toeristen die onze gemeente bezoeken dit ook zo ervaren. De gemeente Goedereede staat al jarenlang bekend om zijn rust en ruimte. Vele toeristen komen van ver om dit ook te ervaren. Ouddorp mag zich al een jaar lang beste badplaats van Nederland noemen. Zou dit komen door de prachtige boulevard die Ouddorp heeft of door het geweldige uitgaansleven die vele jongeren naar Ouddorp trekt? Of zou het door de openstelling van alle winkels in het dorpscentrum op zondag komen? Gelukkig niet, deze zaken om toeristen te trekken zijn niet of nauwelijks te vinden in Ouddorp. Toch is Ouddorp tot badplaats van het jaar uitverkozen. Waarom? De rust die er geproefd wordt is voor velen belangrijker dan de eerder genoemde zaken.

dinsdag 19 mei 2009

In gesprek met...A.J. v.d. Vlugt

In deze rubriek dit keer een interview met wethouder Arend-Jan v.d. Vlugt. We stelden hem vragen mbt zijn portefeuille: economische zaken.

donderdag 14 mei 2009

Informatiebijeenkomst bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

Op 31 maart 2009 presenteerde de commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. De commissie Schutte heeft de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee per brief op 1 april 2009 gevraagd vóór 15 juni 2009 een keuze te maken tussen de twee modellen die de commissie in haar rapport heeft vergeleken; een samenwerkingsmodel met verregaande overdracht van taken en bevoegdheden aan een samenwerkingsorgaan, inclusief de vorming van één ambtelijke organisatie en een fusiemodel waarbij de vier gemeenten worden samengevoegd. Op woensdag 20 mei organiseert de gemeente Goedereede een bijeenkomst over dit onderwerp. U bent allen van harte welkom, zodat u weet welke keuze u kunt maken op het enquete formulier.

donderdag 14 mei 2009

Interactief verkiezingsdebat over Europa

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 4 juni van dit jaar organiseren de eilandelijke kiesverenigingen van de SGP en de ChristenUnie op Goeree-Overflakkee een verkiezingsavond om de burger dichter bij de politiek in Brussel te brengen en de politici dichter bij de burger. Spreker deze avond is zittend Europarlementariër voor ChristenUnie/SGP: Bas Belder.

donderdag 14 mei 2009

Drie Blauwe vlaggen in 2009 voor gemeente Goedereede

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 110 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2008. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe Vlag-campagne. De Blauwe Vlaggen worden uitgereikt aan 41 Nederlandse stranden en 69 jachthavens. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Adrie van Waarde van de gemeente Goedereede en Peter de Regt van Marina Port Zélande ontvingen dit kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerk voor jachthavens en stranden uit handen van Alexander Pechtold in Castricum aan Zee.

donderdag 14 mei 2009

ZorgSaam presenteert plannen voor nieuwe Vliedberg in Ouddorp!

Het waren nogal wat projecten die dinsdag 12 mei 2009 ter behandeling werden aangeboden aan de commissie GrondGebiedZaken. Duidelijk is dat er vaart wordt gemaakt met een aantal zaken. En dat is ook nodig vindt de SGP-fractie. Nu de trein eenmaal opgang is wat betreft het bouwen in Stellendam komen ook de projecten in Goedereede en Ouddorp in de versnelling terecht. De commissie boog zich over de plannen van: de Vliedberg, De boerderij aan de Hazersweg en de entree van Goedereede. Stuk voor stuk ambitieuze bouwplannen. De SGP kon, evenals andere partijen, zich scharen achter de uitgangspunten van het college. Als laatste werd de memo mbt de Tour de France behandeld.

dinsdag 28 april 2009

Stem inwoners gevraagd over bestuurlijke toekomst Goedereede

Op verzoek van de fracties VGB, SGP en ChristenUnie, verwoord in een raadsmotie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond, zal het college van burgemeester en wethouders van Goedereede vóór 3 juni onder de inwoners van de kernen in de gemeente een schriftelijke enquête houden over de bestuurlijke toekomst van Goedereede. Deze motie kreeg donderdag – na een korte schorsing, nader overleg en tekstuele aanpassingen – uiteindelijk ook steun van PvdA en CDA. De liberale fractie kon zich niet in het verzoek vinden. “Een enquete, een bewonersconsultering over de bestuurlijke toekomst is waardevol als het in alle vier de gemeenten wordt gehouden. Omdat daarvoor de handen niet op elkaar komen, kunnen wij de motie niet steunen”, aldus Van der Meer.

vrijdag 17 april 2009

SGP Jongeren organiseerden een politieke speurtocht door Ouddorp!

De SGP Jongeren te Goedereede is een actieve club jonge mensen, die regelmatig bijeenkomsten organiseren over divers onderwerpen. Actuele thema's en ontspannen activiteiten waar jongeren (en ouderen) elkaar ontmoeten. Op vrijdagavond werd er een speurtocht gehouden door Ouddorp. Vragen over de historie en politiek moesten worden beantwoord. Na afloop was er een gezellig samenzijn bij de voorzitter van de SGP-jongeren: Huibert Slingerland. Uiteindelijk wist 1 groep de meeste vragen en werd tot winnaar uitgeroepen. De dames van de JV Daniël gingen dan ook met een kado bon naar huis. Onderweg werd vanuit de SGP Caravan informatie verschaft over de SGP jongeren.

maandag 13 april 2009

Rapport Schuute: ‘Samen voor ons eiland’

VOORWOORD - Zes weken lang zijn we als commissie intensief betrokken geweest bij het leven op Goeree-Overflakkee. Een eiland waarvan de naam herinnert aan het verleden toen Goeree en Overflakkee door water van elkaar gescheiden waren. We waren er, we keken rond en we spraken met vele bestuurders. In de Koersnotitie stellen de eilandbestuurders trots te zijn op het prachtige eiland Goeree-Overflakkee, een eiland met een gevoel van rust en ruimte en authentieke dorpen waar mensen tijd en zorg voor elkaar hebben. Wat bergt Goeree-Overflakkee veel mogelijkheden in zich; met zo'n lange kusttijn zijn er waarschijnlijk nog heel veel recreatiemogelijkheden te exploiteren. We zagen de boten in de kleine haventjes. Ook de fiets- en wandelroutes zijn aantrekkelijk. Wat ons vooral opviel was de gemoedelijkheid van de dorpen. Dat moeten we koesteren en hopen dat meer mensen daarvan kunnen genieten.

maandag 6 april 2009

2 Winnaars van de SGP Quiz op ontmoetingsdag in Ouddorp

De SGP te Goedereede stond op zaterdag 4 april op de ontmoetingsdag, georganiseerd door de commissie verenigingswerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. Vele gesprekjes werden gevoerd en tientalle Banieren, Kliks en In Contact's werden uitgedeeld aan de bezoekers. Overigens maken de lezers van die bladen kans op een prijs, als ze de bijvoegde puzzel compleet maken. Bezoekers konden hun kennis van de SGP testen in een quiz op de computer.

dinsdag 31 maart 2009

Commissie Schutte kiest voor eilandelijke fusie

De adviescommissie ‘Bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee’ (Commissie Schutte) komt tot de conclusie dat de vorming van één gemeente Goeree- Overflakkee de meest adequate oplossing is voor de toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee. Elke andere variant acht de commissie minder duurzaam en toekomstbestendig.
De Commissie Schutte heeft de afgelopen weken gesproken met de colleges en gemeenteraden van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oosiflakkee, het dagelijks bestuur van het ISGO en een hoorzitting georganiseerd voor het maatschappelijk middenveld. De commissie is op 31 maart 2009 tot een advies gekomen over de bestuurlijke toekomst van het lokaal bestuur op Goeree-Overfiakee.

vrijdag 27 maart 2009

Admiraal door als wethouder van buiten de gemeente

Met de grootst mogelijke meerderheid van 14 stemmen voor, kreeg wethouder A. Admiraal, die voor de SGP zitting heeft in het college, toestemming om als wethouder te blijven fungeren, maar buiten de gemeente Goedereede te wonen. 1 Raadslid was deze avond afwezig. De Gemeentewet verlangt van wethouders dat zij ingezetenen zijn van de gemeente waarin zij wethouder zijn. De in Oud-Beijerland wonende wethouder vervuld zijn taak in de gemeente Goedereede nu meer dan 3 jaar en is veelal aanwezig in de gemeente. Mede door zijn enthousiaste inzet worden op dit moment woningbouwprojecten gestart. In deze raadsvergadering kwam tevens aan de orde de vervanging van het wagenpark van de gemeente, als ook het Verkeers Circulatie Plan (VCP) Stellendam.

donderdag 26 maart 2009

Ministerie VWS honoreert alleen verzoek rotonde bij Brouwersdam

OUDDORP - De reis over de N57 naar de Zeeuwese en Ouddorpse stranden kan korter, vindt het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dan moet wel de afstelling van de verkeerslichten bij Goedereede en Ouddorp anders. Een speciaal Groene Golf Team van het ministerie gaat daarom sleutelen aan de verkeerslichten op de Rijksweg tussen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en S chouwen-Duiveland, heeft het ministerie laten weten aan de gemeente Goedereede. Die gemeente wil het liefst drie rotondes op de N57 op Goeree-Overflakkee: bij de entree van het stadje Goedereede, bij de badplaats Ouddorp en nog eentje vlak voor de oprit van de Brouwersdam. Nu stroopt op warme zomerdagen het strandverkeer bij Goedereede en Ouddorp op, terwijl op de kruising voor de Brouwersdam nogal eens ongelukken gebeuren.

donderdag 26 maart 2009

Getij kan twee eilanden van stroom voorzien

BROUWERSDAM - Een getijdencentrale op de Brouwersdam moet straks stroom leveren aan een kleine zestigduizend huishoudens. ,,Die centrale wekt genoeg stroom op om heel de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen- Duiveland van energie te voorzien,’’ zegt Siemco Louwerse van de Groenservice Zuid-Holland (GZH). De getijdencentrale maakt deel uit van een toekomstplan voor het Grevelingenmeer, dat is opgesteld door de GZH, Rijkswaterstaat, de omliggende gemeenten en Staatsbosbeheer en is overgenomen door de Deltacommissie van oud-minister Cees Veerman. Het getij moet weer terugkeren in de afgesloten zeearm tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland, omdat de waterkwaliteit in de stilstaande plas achteruit holt sinds de Grevelingen in 1971 in het kader van de Deltawerken van de zee is afgesloten. Op sommige plekken groeit niets meer op de bodem waaraan duikers lol kunnen beleven. In het water gedijen nu alleen de Japanse oester en zeesla. De ophoping van het afgestorven wier zorgt voor stank. Door de afsluiting deels ongedaan te maken keert het getij en daarmee de zuurstof en het bij vissen populaire zeegras terug.

maandag 23 maart 2009

Gemeente Goedereede doet mee aan ‘Waar staat je gemeente’

De gemeente Goedereede doet dit voorjaar mee aan het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het onderzoek omvat een burgerpeiling en een klanttevredenheidsonderzoek. ‘Waar staat je gemeente’ wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Met de resultaten van het onderzoek laat de gemeente in kaart brengen op welke vlakken verbetering nodig is. De resultaten van het onderzoek worden bovendien vergeleken met die van andere gemeenten. Inmiddels hebben 1200 inwoners van de gemeente een vragenlijst ontvangen. Deze mensen zijn met een willekeurige steekproef geselecteerd. De vragenlijst is een onderdeel van de burgerpeiling. Inwoners kunnen hier onder andere hun oordeel geven over het gemeentebestuur, de gemeentelijke regels en de woonomgeving.

vrijdag 20 maart 2009

Centrum Ouddorp wordt winkel- en woonerf Goedereede

De gemeente Goedereede investeert in de economie van Ouddorp. In november is daarom begonnen met een herinrichting van het centrum van Ouddorp. Deze opknapbeurt geeft een kwaliteitsimpuls aan de plaatselijke economie. De herinrichting van het centrum van Ouddorp is in volle gang. Eind april wordt het werk afgerond. Hierna is het centrum van Ouddorp een winkel- en woonerf. De regels voor verkeersdeelnemers zijn hierdoor veranderd. De voetganger krijgt in het centrum alle ruimte om zich te bewegen. De auto is te gast in dit gebied en zal zich moeten aanpassen. In november 2008 is GMB Infra uit Ouddorp begonnen met het herstraten van de Weststraat en de Boompjes. Vervolgens zijn de Stationsweg, de Raadhuisstraat en de Hofdijksweg opgeknapt. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de Molenblok, de Hoenderdijk en de Weststraat.

maandag 16 maart 2009

SGP Partijdag: Van der Vlies: 'Kabinet maakt geen beste beurt'

Vanuit de Kiesvereniging Goedereede zijn door een drietal afgevaardigden de partijdag op zaterdag 14 maart 2009 bezocht. In de partijrede: 'Geen ijdele zorg', schetste SGP-voorman B.J. Van der Vlies de situatie rondom de economische crisis. Werkloosheid tot 10% van de beroepsbevolking, een krimpende economie en een tekort bij de overheidsfinancien van meer dan 5%. Dat zijn getallen waar momenteel ernstig rekening gehouden moet worden. “Met toenemende verbazing en zorg kijk ik naar de verrichtingen in en rond het torentje. Ik zie heus wel in dat de problemen lastig zijn. En ik heb er begrip voor dat het kabinet tijd nodig heeft om knopen door te hakken. Maar waar ik géén begrip voor heb, is dat het er nu toch de schijn van heeft dat er weer allerlei politieke spelletjes worden gespeeld. Je proeft dat er veel wantrouwen is tussen de coalitiepartners en dat dit verlammend werkt. Juist nu het erop aankomt, steekt de door collega Slob genoemde “niksigheid” de kop weer op. Dat is dus geen beste beurt!”, aldus van der Vlies in zijn rede.

maandag 16 maart 2009

Ewit Tanis is Vrijwilliger van het jaar 2009 Goedereede

De gemeente Goedereede organiseerde op zaterdag 14 maart voor het eerst de “Make A Difference Day” (MADD). Op deze dag werden de vrijwilligers die hele jaar belangeloos in touw zijn in de gemeente, in het zonnetje gezet. Ewit Tanis, het gezicht van speeltuin de Flipjes, werd door zijn collega-vrijwilligers gekozen tot “Vrijwilliger van het jaar 2009” van de gemeente Goedereede. De dag in Zalencentrum Dorpstienden was een groot succes. Circa 70 bestuursleden van vrijwilligersorganisaties namen ’s middags deel aan diverse workshops, die tot doel hadden hen te trainen in sponsoring en fondsenwerving, besturen en aansprakelijkheid, het werven en behouden van vrijwilligers, en vergadertechnieken. De workshops werden door de deelnemers als “zeer nuttig en gezellig” ervaren, hetgeen ook gold voor de aansluitende netwerkborrel.

zaterdag 7 maart 2009

Politiek Logboek Goedereede

In deze rubriek wordt verslag gedaan van de belangrijkste vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies. Waar nodig zal ook het standpunt van de SGP nader worden toegelicht.
Bijna elke laatste donderdagavond in de maand komt de gemeenteraad van Goedereede bijeen in de raadszaal in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn voor een ieder toegankelijk. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
U kunt zich ook abonneren op de gemeenteraadsstukken. Meer informatie kunt u krijgen op het gemeentehuis.

zaterdag 7 maart 2009

Verdieping Slijkgat van start

Havenbedrijf Rotterdam gaat de vaargeul ‘Slijkgat’ verdiepen van 5 meter naar 5,5 meter onder NAP. Het gemeentebestuur van Goedereede is hier erg blij mee. Het Slijkgat ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en is de levensader voor de Stellendamse visserijhaven. Een goede bevaarbaarheid van de vaargeul is van belang voor de bereikbaarheid van de Stellendamse havens en het Haringvliet. De werkzaamheden gaan 9 maart van start en zullen uiterlijk 1 juli klaar zijn. Al een aantal jaren vindt er overleg plaats tussen de gemeente Goedereede en het Havenbedrijf Rotterdam. Als compensatie voor de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2, voert het Havenbedrijf Rotterdam de onderhoudswerkzaamheden van het Slijkgat uit.

vrijdag 6 maart 2009

Bestuurslid neemt na 31 jaar afscheid van bestuur SGP Kiesvereniging!

Op de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging te Goedereede nam bestuurlid K. Tanis, na 31 jaar trouwe dienst, afscheid van het bestuur. Voorzitter A. Voogd gaf in zijn toespraak aan, dat hij na een lange staat van dienst, te kennen had gegeven plaats te willen maken voor jongeren. De heer K. Tanis, kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en principiele inbreng. Verder typeerde de voorzitter hem als doordacht en betrokken. Zijn trouwheid op de (bestuurs)vergaderingen kan velen tot voorbeeld zijn. 'We zullen je aanwezigheid missen in het bestuur, van harte Gods Zegen toegewenst'. Na de vergadering werd het scheidend bestuurslid door de vergadering toegezongen: Ps. 121:4. Op deze vergadering werden in het bestuur herkozen de heren S.J.J. Grootenboer en H.C. van Rossum. Ook 2 nieuwe bestuursleden werden van harte welkom geheten: de heer E.C.J. Grinwis en de heer J. Sperling. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Lees verder het jaarverslag van de Kiesvereniging “God, Nederland en Oranje” te Goedereede over het jaar 2008.

vrijdag 6 maart 2009

Raadslid Sperling neemt afscheid van Goerees raad

Op de vergadering van Goerees raad van donderdag 5 maart stonden diverse onderwerpen op de agenda. Meest onderwerpen die te maken hadden met de zorg rondom mensen die zorg nodig hebben in materieel en financiele zin. Daarnaast stelde de SGP vragen over het aantal woningen die in de Koersnotitie Regionale Structuurvisie waren opgenomen. Aan het einde van de raadsvergadering nam de heer C. Sperling van de ChristenUnie fractie afscheid van de raad. Oud-raadslid mevr. M. Grinwis-Driesse volgt hem op. naast de burgemeester en zijn fractievoorzitter J. Goemaat, sprak de nestor van de raad, de heer J. Klepper, het scheidende raadslid namens de raad toe. De raad was blij met zijn komst en staat niet te juichen nu je weggaat. Hij hoopte dat de kennis die hij op het bestuurlijke vlak had opgedaan, van pas komt. Ook de nestor was het niet ontgaan dat er wel eens verdeeldheid was in de fractie als het ging om gevoelige principiele zaken, die door de heer Sperling helder werden verwoord. 'Wie weet tot ziens als raadslid, want de wisselingen volgen elkaar bij de CU snel op', zo besloot hij zijn toespraak.

maandag 2 maart 2009

Verslag bijeenkomst herindeling Goeree Overflakkee dd 20 februari 2009

Op vrijdagavond 20 februari togen heel wat SGP-ers (en niet SGP-ers) naar de CSG Prins Maurits te Middelharnis om eens te horen, wat nu eigenlijk het nut of onnut van een herindeling van gemeenten op Goeree-Overflakkee is. In een boeiend betoog zette dhr. T. van Oostenbrugge, voormalig gemeentesecretaris van Bruinisse en momenteel griffier van de gemeente Schouwen Duiveland en dhr. A.M. Weststrate, gemeentesecretaris van de gemeente Korendijk uiteen wat er allemaal komt kijken rond een voorgenomen herindeling. Beiden zijn deskundig op dit gebied. De afgevaardigde uit Schouwen Duiveland sprak vanuit een herindeling, terwijl de gemeentesecreatris uit Korendijk juist sprak vanuit een dreigende herindeling en nu een samenwerking tussen gemeenten in de Hoekse Waard. Onder leiding van dhr. Slootweg werd de forumdiscussie gevoerd. De organisatie was in handen van de gezamenlijke Kiesverenigingen en SGP Jongeren op het eiland.

donderdag 26 februari 2009

Memorandum Bestuurlijke toekomst GO / Positie Goedereede

De gemeente Goedereede is verbaasd over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Gedeputeerde Staten heeft tevens een onderzoekscommissie geïnstalleerd om tot samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee te komen. Deze commissie moet haar rapport op 1 april 2009 hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten. Gekozen is voor 1 januari 2012 als streefdatum van de gemeentelijke herindeling. De gemeente heeft de mening over de gang van zaken aan de provincie overgebracht door middel van een brief van 16 januari 2009 waarin, op basis van argumenten, wordt benadrukt dat het zeer wenselijk is dat de bestuurlijke regie terug op het eiland komt. De gemeente Goedereede is het oneens met de huidige gang van zaken, om verschillende redenen waar in dit memorandum op zal worden ingegaan. Daarbij is de positie van Goedereede helder: de gemeente wil constructief meewerken aan oplossingen voor het eiland, waarbij aandacht moet zijn voor de identiteit van de verschillende gemeenten en er serieus gekeken wordt naar alle alternatieven.

donderdag 26 februari 2009

Raad Goedereede eensgezind over toekomst GO

Donderdagavond 19 februari kwam de gemeenteraad van Goedereede in vergadering bijeen. Naast de vaste agendapunten stond er maar één punt ter bespreking geagendeerd en dat was de opdracht aan de Commissie Schutte die door het College van GS van Zuid-Holland was geformuleerd. Deze ‘Adviescommissie bestuurlijke toekomst lokaal bestuur op Goeree-Overflakkee’ heeft de opdracht meegekregen om een advies uit te brengen over hoe op Goeree-Overflakkee tot één gemeente kan komen in 2012. Goedereede was de laatste gemeente van het eiland die zich over de opdracht aan de Commissie Schutte boog. Een overvolle publieke tribune en een - zoals te verwachten - raad waarvan de leden het roerend met elkaar eens waren.

woensdag 11 februari 2009

Commissie GGZ 10 februari 2009

In de commissie Grond Gebied Zaken (GGZ) van dinsdag 10 februari werden maar liefst 3 presentaties gegeven voor de commissieleden. Achtereenvolgens waren dat de presentatie over het klimaatbeleid van de gemeenten op het eiland en die van Goedereede in het bijzonder, de stand van zaken mbt de actualisering van bestemmingsplannen en een presentatie over de intergemeentelijke Structuurvisie. Alle presentaties hadden één ding gemeen, ze waren gemeentegrens overschrijdend. En dat er goed samen gewerkt kan worden op het eiland, liet SGP-er T. Human nog maar eens horen. De milieupoot van het ISGO verricht dan ook op het eiland goed werk.

donderdag 5 februari 2009

Informatieavond Verkeerscirculatieplan Stellendam

Medio 2008 presenteerde de gemeente Goedereede het Verkeerscirculatieplan (VCP) aan de inwoners van Stellendam. Naar aanleiding van de reacties daarop en het vaststellen van de Toekomstvisie voor de gemeente Goedereede is een verbeterde versie van het VCP ontstaan. De volgende stap kan dan worden gezet. Het college heeft besloten om de inwoners van Stellendam op 16 februari a.s. opnieuw te informeren over dit plan.

donderdag 5 februari 2009

Extra raadsvergadering bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee

De gemeente Goedereede ontving op 2 februari een brief van de gemeenteraad van Oostflakkee. De raad van Oostflakkee stelt daarin aan de drie andere gemeenteraden op Goeree-Overflakkee voor, om in te stemmen met een eigen onderzoek naar één organisatie op het eiland met een doorkijk naar een passende bestuursvorm. De raad van de gemeente Goedereede gaat graag in op dit voorstel. De gemeente Goedereede organiseert op donderdag 19 februari een extra raadsvergadering, met de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee als enig agendapunt. De openbare vergadering biedt belangstellenden door middel van het spreekrecht de mogelijkheid om hun mening te geven over dit onderwerp. De gemeenteraad zal de resultaten van de vergadering inbrengen in het overleg met de commissie Schutte.

donderdag 5 februari 2009

SGP Goedereede schreef onlangs 300e lid in!

Met de succesvolle actie die de ledenwerfcommissie van de SGP te Goedereede gehouden heeft is het ledental van de SGP te Goedereede inmiddels de 300 gepasseerd. Dhr. T. Sperling uit Ouddorp werd onlangs ingeschreven als het 300e lid van de SGP te Goedereede. Op dinsdag 3 februari werd daar in huize Sperling aandacht aan besteed. Namens de SGP Kiesverenging 'God, Nederland en Oranje', overhandigde voorzitter A. Voogd een feestelijke taart, vergezeld met een bos bloemen voor mevr. Sperling. Fractievoorzitter J. Klepper overhandigde het boek wat verschenen is ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij: 'Op weg naar honderd jaar SGP'.

zaterdag 31 januari 2009

Gemeenteraad 29 januari 2009

Lang was de agenda niet van de raadsvergadering van 29 januari j.l. Het waren de ingekomen stukken die nadere vragen en opmerkingen opriepen. De SGP vroeg aandacht voor handhavind mbt verkooppunten. Een notitie over deze problematiek werd toegezegd. Het kan niet snel genoeg gaan bij de fracties als het gaat om het bouwplan 'Gronden Breen', van de grond te krijgen. Ook helderheid en duidelijkheid werd gewenst rondom het fenomeen Bed & Breakfest. In de raad werd besloten tot het komen van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook werd de nieuwe verordening mbt de voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Goedereede vastgesteld.

donderdag 29 januari 2009

Actualiteit confronteren met politiek beginsel

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Een voortdurende crisis. Van geestelijke crisis tot krediet crisis en van individualisme tot groepsdenken. De grote vraag is of christelijke politiek vandaag de dag effectief kan zijn in deze samenleving en welke boodschap zij heeft. Tijd om eens stil te staan bij de samenleving van vandaag. De mensheid stelt heden ten dage het vertrouwen op de onbegrensde mogelijkheden. Als je dit goed op je laat in werken zou je kunnen zeggen dat we de zaken niet meer in de hand hebben. Vooral op technologisch en medisch gebied zijn er ontwikkelingen gaande waarvan je je moet afvragen of dit alles wel mag. Afgelopen woensdag 28 januari, ging de heer G. Slootweg in op deze aspecten. De avond werd georganiseerd door de SGP Kiesvereniging te Goedereede.

zaterdag 24 januari 2009

Brouwersdam moet worden geopend - Energie uit getij mogelijk!

De Brouwersdam, de vrijwel dichte dam die sinds 1971 de Grevelingen afsluit van de Noordzee, moet weer doorlaatbaar worden. Het is mogelijk daarbij in de Brouwersdam een getij-energiecentrale te bouwen voor 50.000 tot 100.000 huishoudens. Ook kan een schutsluis in de Brouwersdam worden gebouwd waardoor dit recreatiegebied rechtstreeks vanaf de Noordzee bereikbaar wordt. Deze conclusies staan in een vandaag verschenen verkenning die is gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat. De verkenning was nodig omdat de kwaliteit van het water en het plantenleven in en om het Grevelingenmeer sinds de afsluiting achteruit gaat.

woensdag 21 januari 2009

SGP roept woningbouwvereniging op voor steun aan starters

Bouwprojecten in de gemeente hebben op dit moment volop de aandacht. Een aantal zijn reeds in procedure gebracht. Toch ondervinden jongeren in deze tijd problemen om een starterswoning te betrekken. Woningen die gebouwd worden zijn veelal te duur voor starters. In een tijd waarin de kredietcrisis steeds grotere vormen aanneemt kunnen starters wel een steuntje in de rug gebruiken. Al eerder stemde de SGP fractie in met een regeling van de gemeente om starters te helpen. Daarnaast vindt de SGP dat de woningbouwvereniging een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om huisvesting in de gemeente in algemene zin. De SGP fractie stuurde onlangs een brief aan Woningbouwvereniging 'Beter Wonen' te Goedereede waarin zij nogmaals het bestuur opriep om werk te maken van regelingen om starters te steunen.

woensdag 21 januari 2009

Watersnood-herdenking Stellendam toch op zondag

Op 1 februari is het 56 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok over voornamelijk het zuid-westeljke deel van ons land. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. In onze gemeente werd vooral Stellendam getroffen, maar ook in Goedereede en Ouddorp waren slachtoffers te betreuren. Bij velen die 'de ramp' hebben meegemaakt heeft dit diepe indruk gemaakt en zijn er vandaag de dag nog mee bezig. Op 1 februari 2009 herdenkt de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam.

dinsdag 20 januari 2009

Oud-Kamerlid Schutte leidt commissie voor Goeree

DEN HAAG - Oud-Kamerlid G. J. Schutte van het GPV gaat een commissie leiden die in opdracht van het provinciebestuur van Zuid-Holland onderzoek doet naar de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat heeft een woordvoerder van het provinciebestuur bekendgemaakt. De externe commissie moet voor 1 april 2009 advies uitbrengen. De vier gemeenten op het eiland, Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakke, zijn van het besluit door de provincie per brief op de hoogte gesteld. Eerder werd al duidelijk dat de provincie van zins is zo’n onderzoek te laten uitvoeren.

dinsdag 20 januari 2009

Gemeenteraad Goedereede stuurt brief aan Provinciale Staten

Op 7 januari ontving de gemeente Goedereede een bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee tot één gemeente. De gemeenteraad is echter unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven. Dit is ook in lijn met de verkiezingsprogramma’s van de raadsfracties. De raad vindt dat de provincie de regie over de eilandelijke samenwerking niet moet overnemen, maar dat deze bij de vier gemeenten hoort. Het opleggen van een herindeling is slecht voor het onderling vertrouwen en draagvlak van de samenwerking. Om zijn standpunt te verduidelijken aan de provincie zond de raad op 16 januari jongstleden een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

vrijdag 16 januari 2009

Statenfractie CU/SGP krijgt geen steun voor plan Oosterpark

De Statenfractie van ChristenUnie/SGP is teleurgesteld over het feit dat CDA, VVD en PvdA niet bereid waren in de decembervergadering van de commissie Zuid van Provinciale Staten medewerking te verlenen aan een plan van de gemeente Goedereede. Genoemde partijen wilden geen positief advies te geven aan Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan voor bebouwing met seniorenwoningen op de locatie Oosterpark in Ouddorp alsnog goed te keuren.

vrijdag 16 januari 2009

SGP in college Waterschap Hollandse Delta

De coalitiepartijen in het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor een collegeprogramma. De uitgangspunten dienen als basis voor het nog op te stellen collegeprogramma, waarin de positie van het waterschap in de complexe en sterk veranderde omgeving, voor de bestuursperiode 2009-2013 wordt geschetst. De uitgangspunten van de coalitiepartijen hebben onder meer betrekking op samenwerken, externe communicatie, de waterkeringen, het waterbeheer, het zuiveren van het afvalwater, het wegbeheer en het stellen van financiële kaders.

donderdag 15 januari 2009

Raad Goedereede overweegt raadpleging inwoners Goedereede

De raad van de gemeente Goedereede kwam op 13 januari informeel bijeen. Onderwerp van gesprek waren de plannen van de provincie om de gemeenten op Goeree-Overflakkee per 1 januari 2012 samen te voegen tot één gemeente. De raad formuleerde een gezamenlijk standpunt. Op 7 januari bereikte de gemeente het bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling. De gemeenteraad is unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven.

woensdag 14 januari 2009

Gemeenten kunnen de Tour de France weren

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de Tour de France op zondag van hun grondgebied te weren. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker van Sport in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Vlies. De bewindsvrouw wijst in haar antwoord op de Zondagswet. Die bepaalt dat het op zondagen voor 13.00 uur verboden is „openbare vermakelijkheden te houden.” De gemeente kan met een plaatselijke verordening eenzelfde verbod instellen voor openbare activiteiten na 13.00 uur. De burgemeester kan overigens wel ontheffing verlenen van deze bepalingen. Maar als gemeenteraden en burgemeester het eens zijn over het weren van bepaalde openbare activiteiten op zondagen, kunnen ze deze dus blokkeren.

woensdag 14 januari 2009

Raad Goedereede accepteert gemeentelijke herindeling niet

De raad van de gemeente Goedereede is enorm geschokt en verbijsterd over het voorgenomen besluit van de provincie Zuid-Holland tot herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. De gemeenten op het eiland zijn immers nog in gesprek om de mogelijkheden van verdergaande bestuurlijke samenwerking te onderzoeken. Zonder de gesprekken met de afzonderlijke gemeenten af te wachten is de provincie gestart met het vormen van een onderzoekscommissie om tot samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee te komen.

woensdag 7 januari 2009

Toespraak nieuwjaarsreceptie 2009 burgemeester Van de Velde-de Wilde

Tijdens een druk bezochtte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede blikte burgemeester Van de Velde-de Wilde van Goedereede terug op het jaar 2008 het jaar dat ook een beetje het voorwerk was voor het komende jaar. 'Politiek gezien is 2009 met de verkiezingen van 2010 in het vooruitzicht het zogenaamde oogstjaar. De grote vraag is of er wat valt te oogsten in het komende jaar. De kost gaat voor de baat, eerst zaaien dan oogsten. Kortom de voorliggende periode was van cruciaal belang om dit jaar inderdaad als oogstjaar in te kunnen gaan', aldus de burgemssester. 'En dat we dan ook nog terug kunnen kijken naar een relatief rustige oud- en nieuwviering doet mij goed. Ik bedank iedereen die hieraan zijn steentje, met name aan de voorkant, heeft bijgedragen; politie, brandweer, ambtelijke ondersteuning, voorgangers en vele anderen. Maar ik heb ook grote waardering voor onze inwoners en jongelui die op een geweldig feestelijke manier het nieuwe jaar zijn ingegaan. Prachtig vuurwerk, een paar kleine incidentjes, maar bovenal, na de tumultueuze voorgaande jaren, een relatief rustige nieuwjaarsviering ook op de Dorpstienden'.

zaterdag 20 december 2008

SGP Goedereede niet blij met Tour de France door Goedereede

Op D.V. zondag 4 juli 2010 komt de Tour de France door de gemeente Goedereede. De SGP-fractie beseft dat dit evenement niet is tegen te houden. Omdat het op zondag is, zal dit de zondagsrust en de kerkgang danig kunnen verstoren. Wij willen de zondag als Gods dag in ere te houden. Dat is een van de kernkwaliteiten van de gemeente Goedereede volgens de Toekomstvisie van Goedereede. Daar past een evenement als dit niet in. Sterker nog, dit staat er haaks op. De SGP-fractie zal er bij het gemeentebestuur op aandringen dat alle mogelijke maatregelen worden getroffen om de rust in de woonkernen te waarborgen. Zonder kosten voor de gemeente en werkzaamheden op zondag.

zaterdag 20 december 2008

Woningbouw in Goedereede

Op het gebied van ruimtelijke ordening worden op dit moment stappen gezet om daadwerkelijk te komen tot woningbouw in Goedereede. In november is het voorontwerpbestemmingsplan Gronden Breen te Ouddorp in procedure gegaan evenals de vrijstellingsprocedure Ontwikkelingsgebied Goekoop te Goedereede.

vrijdag 19 december 2008

Gemeenteraad steunt voorstel voor onderzoek naar subsidie visserij

De gemeenteraad steunde unaniem de motie die het CDA, namens de SGP, VGB en CU indiende om de visserijsector te stimuleren. Met het bedrag van 30.000 euro, bestemd voor onderzoek en het daadwerkelijk binnenhalen van subsidiegelden, met name vanuit de Europese Unie, kan de gemeente expertise inhuren, zo stelde wethouder Admiraal, die collega-wethouder v.d. Vlugt tijdens zijn afwezigheid verving.

donderdag 18 december 2008

Twee extra ambulances op Goeree-Overflakkee Goedereede

Vanaf januari 2009 rijden er twee extra ambulances op werkdagen op Goeree-Overflakkee. Deze extra capaciteit is een proef. De resultaten van deze proef worden na een half jaar vastgelegd in het nieuwe dossier Spreiding en Beschikbaarheid (S&B) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Onder meer zal dan worden bezien of de extra inzet leidt tot een daling van de overschrijdingspercentages van de aanrijtijden op Goeree-Overflakkee.

donderdag 18 december 2008

Slijkgat naar 5,5 meter onder NAP!

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de vaargeul ‘Slijkgat’ verdiepen van 5 meter naar 5,5 meter onder NAP. Het gemeentebestuur van de gemeente Goedereede is hier erg blij mee. Het Slijkgat ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en is de levensader voor de Stellendamse visserijhaven. Een goede bevaarbaarheid van de vaargeul is van belang voor de bereikbaarheid van de Stellendamse havens en het Haringvliet. De werkzaamheden zullen uiterlijk 1 juni 2009 klaar zijn. Al een aantal jaren vindt er overleg plaats tussen de gemeente Goedereede en het Havenbedrijf Rotterdam.

dinsdag 16 december 2008

SGP Goedereede niet blij met Tour de France door Goedereede

De directie van de Tour de France heeft een persconferentie gegeven over de route die het peleton volgend jaar zal rijden. De Tour start in 2010 in Rotterdam en de dag daarna gaat het snel door Zuid-Holland en Zeeland richting Frankrijk. Veel gemeentes zien de aandacht rondom de Tour de France als een mooie mogelijkheid voor promotie, maar niet in elke gemeente zit te wachten op de doorkomst van de Tour de France op de zondag...
In onderstaand fragment SGP-fractievoorzitter J. Klepper over de Tour in 2010.

zaterdag 6 december 2008

Voorbede ivm schrappen artikel over godslastering

Op D.V. 10december 2008 vindt in commissieverband een overleg plaats tussen de Minister van Justitie en de Kamerfracties over het voornemen om artikel 147 van het in het Wetboek van Strafrecht te schrappen, wat handeld over de strafbaarheid van godslastering. De SGP kiesvereniging en fractie te Goedereede heeft de predikanten en kerkenraden opgeroepen om in de erediensten voorbede te doen.

zaterdag 6 december 2008

Artikel in RD van zaterdag 6 december 2008

„Laat oproep tot voorbede in breedte kerken gehoor vinden”
APELDOORN - In een brief aan 900 predikanten en kerkenraden en met een advertentie in deze krant roept de SGP-Statenfractie van Gelderland ertoe op om morgen God te bidden het kabinet van zijn voornemen te laten terugkeren om artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht over smadelijke godslastering te schrappen. Vier reacties uit de kerken.

woensdag 3 december 2008

Ouddorp Duin gepresenteert aan commissie GGZ!

In de commissievergadering van dinsdag 2 december is het concept gepresenteerd van Ouddorp Duin aan de commissie Grond Gebied Zaken en een aantal belangstellenden. Dit concept kan worden gezien als een nadere uitwerking van Ouddorp Bad. Een ambitieus concept waar de toerist niet omheen kan. Het is de bedoeling om met dit concept het onderscheid te maken. Deze ontwikkeling is erop gericht om Ouddorp opnieuw op de kaart te zetten als aantrekkelijk verblijfsgebied. De SGP plaatste kantekeningen bij de mogelijkheden voor detailhandel in het gebied. Ook de mogelijke opening van winkels op zondag stuit op principiele bezwaren.

woensdag 3 december 2008

Toekomstvisie Goedereede 2020 vastgesteld!

In de raadsvergadering van donderdag 27 november 2008 is door de voltallige raad de toekomstvisie unaniem aangenomen. De SGP liet zich kritisch uit over de te bouwen huizen in de toekomst van met name in Ouddorp. De eerder in de toekomstvisie opgenomen aantal van 225 woningen voor Ouddorp werd na intensief vooroverleg met het college op voorstel en aandringen van de SGP verhoogt. De SGP wil hiermee de vergrijzing, die volgens de berekeningen is ingetreden in Ouddorp, stoppen. Dhr. PC Grinwis deed hiervoor een dringend appel: 'We moeten de uitstroom van jongeren vanuit onze gemeente stoppen, om de leefbaarheid en de vitaliteit van met name Ouddorp te waarborgen'.

woensdag 26 november 2008

Iets extra’s voor minima in Goedereede

December is voor veel mensen een dure maand. Zeker voor wie een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft. Deze huishoudens krijgen van de overheid iets extra’s. In december 2008 hebben zij recht op een eenmalige gift van vijftig euro. Inwoners van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee van wie bekend is dat zij leven van een minimuminkomen, krijgen het geld automatisch op hun rekening gestort.

dinsdag 18 november 2008

Goedereede vraagt Rijkswaterstaat opnieuw om rotondes N57

De provinciale weg N57 loopt door de gemeente Goedereede van Stellendam naar de Brouwersdam. De weg vormt een belangrijke verkeersader naar Zeeland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van provinciale weg N57. Om die reden vroeg het college al in januari 2007 aan Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de N57, om een drietal rotondes. Onlangs zond het college opnieuw een brief naar Rijkswaterstaat Zeeland met het verzoek de rotondes nu snel aan te leggen.

maandag 17 november 2008

Verzilvering van de vergrijzing

Vergrijzing, een last of een zegen? Op woensdagavond 26 november 2008 houdt het verenigingsloket van de gemeente Goedereede samen met de Stichting PJ PARTNERS een thema-avond over de rol van senioren in de samenleving onder de naam “Verzilvering van de vergrijzing”. De thema-avond begint om 19.00 uur in het Haegse Huus, Haagsestraat 4a in Stellendam.

maandag 17 november 2008

Oosterpark Ouddorp op de agenda bij Statenfractie CU/SGP

Op initiatief van de fracties van de SGP en ChristenUnie van de gemeente Goedereede is overleg gevoerd met de ChristenUnie/SGP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Onderwerpen van gesprek zijn geweest, de woningbouwprojecten Gronden Breen en Oosterpark en de natuurplannen in de Zuiderdieppolder. Het gesprek is van beide zijden plezierig en constructief verlopen.

woensdag 12 november 2008

Video - Getijde centrale Brouwersdam

Door eb en vloed stroom opwekken. Decennia lang werd dat in Nederland voor onmogelijk gehouden. Zo zou het te duur zijn en het niveauverschil te klein, maar door nieuwe technieken maken energiebedrijven nu plannen om op verschillende plaatsen zogenoemde getijdencentrales te bouwen, zoals bij de Afsluitdijk en op een eiland in de Noordzee. De meest vergevorderde plannen hebben betrekking op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland.

woensdag 12 november 2008

Commissie GGZ - 11 november 2008

Met slechts 1 agendapunt op de agende: een presentatie, werd de commissievergadering van grondgebiedzaken gehouden op 11 november 2008. De presentatie ging over het project: Zicht op Grevelingen. Ook deelde de SGP fractie mede, dat zij in gesprek zijn geweest met de Provinciale Staten fractie, over met name Zuiderdiep en Oosterpark.

zaterdag 8 november 2008

Raadsvergadering 30 oktober 2008 - begroting 2009

Op donderdag 30 oktober werd in een recordtijd door de gemeenteraad de begroting voor 2009 vastgesteld. Reeds kwart over tien kon de burgemeester de hamer laten vallen en was de begroting 2009 een feit. Daarnaast kwam de starterslening aanbod en werd er goekeuring gegeven aan een kwaliteitsverbeteringsplan inzake recreatiepark Toppershoedje te Ouddorp.

zaterdag 25 oktober 2008

De tienduizend dagen van Bas van der Vlies

DEN HAAG - Bas van der Vlies, de geachte afgevaardigde van de Staatkundig Gereformeerde Partij, bereikt zaterdaag een mijlpaal: hij is tienduizend dagen Kamerlid. De politiek is veranderd, maar Van der Vlies blijft dezelfde. Hij gaat heus niet door tot hij erbij neervalt, belooft SGP-Kamerlid Bas van der Vlies lachend. ,,Tenminste, ik ga proberen eerder weg te zijn. Ik ben geen meubelstuk dat koste wat het kost moet blijven staan.'' Van der Vlies (66) is de personificatie van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer. ,,Ik sprak laatst op een jongerendag. Alle jongeren waren jonger dan mijn Kamerlidmaatschap oud is. Dan besef ik: Een hele generatie weet niet beter of ik ben de fractievoorzitter van de SGP.''

zaterdag 25 oktober 2008

Video - tienduizend dagen van Bas van der Vlies

DEN HAAG - Bas van der Vlies, de geachte afgevaardigde van de Staatkundig Gereformeerde Partij, bereikt zaterdaag een mijlpaal: hij is tienduizend dagen Kamerlid. De politiek is veranderd, maar Van der Vlies blijft dezelfde. Hij gaat heus niet door tot hij erbij neervalt, belooft SGP-Kamerlid Bas van der Vlies lachend. ,,Tenminste, ik ga proberen eerder weg te zijn. Ik ben geen meubelstuk dat koste wat het kost moet blijven staan.'' Van der Vlies (66) is de personificatie van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de Tweede Kamer. ,,Ik sprak laatst op een jongerendag. Alle jongeren waren jonger dan mijn Kamerlidmaatschap oud is. Dan besef ik: Een hele generatie weet niet beter of ik ben de fractievoorzitter van de SGP.''

woensdag 8 oktober 2008

Grote belangstelling toekomstvisie gemeente Goedereede

De gemeente Goedereede presenteerde maandagavond 6 oktober de toekomstvisie van de gemeente aan haar inwoners. De presentatie vond plaats in de Expohal Haringvliet in Stellendam. De toekomstvisie is een kijk op de gemeente in 2020. De gemeente Goedereede wilde haar inwoners graag op de hoogte brengen van deze visie. Meer dan 300 inwoners van de gemeente Goedereede waren aanwezig bij de presentatie.

dinsdag 7 oktober 2008

Het belangrijkste ambt op aarde

Dat is het ongetwijfeld, het presidentschap van Amerika. Op 4 november 2008 worden er in Amerika weer presidentsverkiezingen gehouden. Afgelopen vrijdag 3 oktober belegden de SGP-jongeren van Goedereede een avond over deze verkiezingen. RD-journalist Riekelt Pasterkamp hield een boeiende presentatie en verzorgde een politieke quiz.

donderdag 2 oktober 2008

Raadsvergadering 2 oktober 2008

Diverse argumenten gingen donderdag 2 oktober 2008 over de raadstafel als het ging om het voorstel om te komen tot een onderzoek naar één ambtelijke organisatie op het eiland. Alle politieke partijen waren het in ieder geval hier over eens, dat een fusie van de 4 gemeenten op het eiland, wat Goedereede betreft niet aan de orde is. Iedere partij had zo zijn eigen argumenten om het voorstel van het college te steunen. 'We hebben dan de kracht van één ambtelijke organisatie, plus de kracht van de kleinschaligheid', zo typeerde SGP-fractievoorzitter J. Klepper het voorstel.

woensdag 1 oktober 2008

SGP Hollandse Delta zet in op dijkversterking

MIDDELHARNIS - Onderhoud van de dijken, een adequate calamiteitenorganisatie en voldoende vrijwillige dijkwachten. En de agrariër moet zijn werk kunnen blijven doen zonder dat de natuur eronder lijdt. Die speerpunten formuleert SGP Waterschap Hollandse Delta in het dinsdag gepresenteerde verkiezingsprogramma ”Wijs met water.” „Het onderhouden van de dijken, zowel in hoogte als qua sterkte, heeft prioriteit, zodat zij bij storm het keren van het buitenwater aankunnen”, schrijft de partij.

woensdag 1 oktober 2008

Programmabegroting 2009 gemeente Goedereede

De programmabegroting 2009 is in concept inmiddels verschenen en uitgereikt aan de raadsleden. Overigens ligt de ontwerp-begroting voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. Nog gemakkelijker is het downloaden van onze site. De raadsfracties kunnen concrete, schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk maandag 6 oktober 2008 om 12.00 uur bij de griffier. De vragen kunnen zowel technisch als beleidsmatig van aard zijn. Het college beantwoordt de vragen uiterlijk 14 oktober 2008. De behandeling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 30 oktober 2008. U bent daarbij van harte welkom.

woensdag 1 oktober 2008

Uitnodiging presentatie Toekomstvisie gemeente Goedereede

De gemeente Goedereede werkte de afgelopen maanden hard aan een visie op de gemeente in 2020. De gemeenteraad gaf opdracht om deze visie sámen met de inwoners van de gemeente te ontwikkelen. Daartoe gaven circa 300 inwoners in april van dit jaar hun mening over een aantal scherpe stellingen. Het projectteam Toekomstvisie verwerkte de uitkomsten in een duidelijk rapport: de Toekomstvisie. Het document bevat richtlijnen over de manier waarop de gemeente Goedereede in 2020 ingericht moet zijn. Niet alleen op ruimtelijk vlak maar ook op maatschappelijk vlak. De visie wordt gebruikt als leidraad bij het nemen van beleidsbeslissingen.

maandag 29 september 2008

Informatiemarkt voor jongeren

Hoe communiceer je het makkelijkst met de gemeente? Zijn er starterswoningen in de gemeente aanwezig? Hoe staat het met het voorzieningenniveau binnen de gemeente? Deze vragen en nog veel meer, komen aan bod tijdens de informatieavond die georganiseerd wordt door de gemeenteraad van de gemeente Goedereede. Op vrijdag 10 oktober 2008 om 19.30 uur gaat de informatieavond van start. De avond is voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar en wordt gehouden in zalencentrum Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp.

maandag 22 september 2008

Gemeenteraad Goedereede nodigt jongeren uit om mee te praten

De gemeenteraad van de gemeente Goedereede wil graag bij het opstellen van haar jongerenbeleid in contact komen met de jongeren uit de gemeente. Door te achterhalen wat er speelt onder jongeren kan de gemeente beter aansluiten op de wensen van de jeugd. Aan de hand van een informatieavond die op vrijdagavond 10 oktober plaatsvindt, bespreekt de gemeenteraad met de jongeren uit de gemeente diverse onderwerpen. Deze avond heeft als thema: wat vind jij?!

vrijdag 12 september 2008

SGP-jongeren starten met barbecue

Op vrijdagavond 5 september hebben de SGP-jongeren het vergaderseizoen met een barbecue weer hervat. In de schuur van voorzitter Huibert Slingerland waren de tafels beladen met salades, sauzen en stokbrood, terwijl voor de schuur onder het zeil van enkele marktkramen de barbecue rookte. De vele regen die er viel, mocht de pret niet drukken.

woensdag 10 september 2008

Herdenking gevallenen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea

Op dinsdag 9 september vond in Goedereede de jaarlijkse herdenking van de gevallenen van voormalig Nederlands-Indië plaats. Deze herdenking werd gehouden bij het gedenkteken op de begraafplaats in Goedereede. Meer dan honderd veteranen, nabestaanden en andere belangstellenden waren aanwezig. De gedachten van de aanwezigen waren vooral bij de 17 gesneuvelde soldaten uit Goeree-Overflakkee. Tijdens de gevechten in Nederlands-Indië kwamen meer dan 6200 Nederlandse soldaten om het leven. Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde hield een toespraak bij deze herdenking. Ook legde zij namens de gemeente Goedereede een krans bij het gedenkteken.

maandag 8 september 2008

Commissie PuZa 10 juli 2008

In de commissie Publiekzaken van 10 juli 2008, werd de commissie een presentatie getoond over het concept ontwerp voor de nieuwe school SmdB Koningin Beatrix te Ouddorp. Verder kwam aan bod de nieuwe APV, de jaarrekening van het Binnenhof en het instellen van een bestuurscommissie inzake het Streekarchief op ons eiland. Bij de mededelingen deelde de burgemeester mee, dat er op basis van het spreidingsplan van minister Klink, weer een poging is gedaan om de ambulance in Goedereede gestationeerd te krijgen.

maandag 8 september 2008

Raadsvergadering 4 september 2008

Op donderdagavond 4 september pakte de gemeenteraad van Goedereede het politieke handwerk weer op. En dit keer was het een mannenbolwerk waarmee de gemeente bestuurd werd want, mevr. Poort, Keijzer en Rijerkerk waren niet aanwezig. Ook dhr. Sperling was met vakantie. De agenda leverde weinig problemen op voor het college. Het venijn zat dan ook deze avond in de staart. Een van de laatste punten van de ingekomen stukken verdiende dan ook geen schoonheidsprijs. Daar was zowel de raad als college van overtuigd.

maandag 4 augustus 2008

Poolse delegatie van Ladek Zdrój bezoekt gemeente Goedereede

De gemeente Goedereede heeft een stedenband met de Poolse gemeente Ladek Zdrój. De brandweer van Goeree-Overflakkee legde in 1998 de eerste contacten. Zij boden destijds hulp tijdens overstromingen in Polen. Op 8 mei 2001 tekenden de burgemeesters van Ladek Zdrój en Goedereede een overeenkomst voor onbepaalde tijd om de samenwerking vast te leggen. In mei 2007 richtte de raad van de gemeente Goedereede zelfs een comité op om de stedenband te verbreden en te verdiepen.

woensdag 9 juli 2008

Gemeenteraadsvergadering 26 juni 2008

Moties en Amendementen werden in de raadsvergadering van 26 juni 2008 ingediend door diverse partijen. Doel was het bijstellen van het gemeentebeleid op een aantal punten. Zo werd het leerlingenvervoer geamendeerd op initiatief van de fractie van het VGB, een amendement op initiatief van de SGP inzake het toezicht houden met camera's bij bushaltes en een motie om te komen tot het inzetten van gelden voor de herstructurering van de Ring in Ouddorp. Het CDA diende in samenwerking met de SGP en PvdA een amendement in om te komen tot het inzicht in de ambtelijke organisatie inzake de taken die regelmatig overgaan naar het ISGO. Deze motie hielt ook in het beperken van formatie inzake communicatie. We lichten er een aantal punten uit...

woensdag 9 juli 2008

Vlaggetjesdag Goereese Vloot 2008

Opgepoetste visserschepen, honderden vlaggetjes en heel veel verse vis maken zaterdag 12 juli de sfeer, wanneer in de binnenhaven van Stellendam een Vlaggetjesdag wordt gehouden. De Vlaggetjesdag wordt georganiseerd door Vissersvereniging Zuid West in nauwe samenwerking met United Fish Auctions.

woensdag 9 juli 2008

Commissie GGZ 8 juli 2008

Een groot gedeelte van de commissievergadering van dinsdag 8 juli was gereserveerd voor de presentatie van het ontwerpplan voor de Ring van Ouddorp, die nodig een opknap beurt nodig heeft. Het betreft dan zowel het horizontale (gemeentedeel) als het verticale (ondernemersdeel). Daarnaast werd een hernieuwd besluit genomen voor de gronden Breen, werd de aanbestedingsprocedure besproken voor het project Goekoop en ging de commissie accoord met de verkoop van het voormalige MAVO terrein in Stellendam aan de woningbouwvereniging Beter Wonen. Op deze avond was als toehoorder wethouder Admiraal aanwezig, die volgende maand hoopt weer aan de slag te gaan.

woensdag 9 juli 2008

Uitnodiging presentatie "Ring van Ouddorp"

De gemeente Goedereede en de ondernemers in Ouddorp willen graag de Ring van Ouddorp verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders vindt namelijk dat niet alle mogelijkheden van de Ring worden benut. De Ring van Ouddorp moet voor ondernemers, inwoners en bezoekers een bepaalde meerwaarde krijgen.

dinsdag 8 juli 2008

Jonge raadsleden in Goedereede

Op donderdagochtend 26 juni werd de raadszaal van het gemeentehuis in Goedereede bevolkt door wel heel jonge raadsleden. Op deze ochtend waren namelijk de groepen acht van de School met de Bijbel uit Ouddorp te gast bij de SGP-jongeren en de SGP-fractie van Goedereede. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Na de opening van de ochtend mocht zij de spits afbijten met te vertellen wat zij zoal doet als burgemeester van Goedereede.

dinsdag 8 juli 2008

Van onze wethouder

Hartelijk dank voor het meeleven in welke vorm dan ook. Wat een warmte straalt daarvan uit! Na een geslaagde operatie moest enkele uren daarna weer een operatieve ingreep plaats vinden. De aanvankelijke vreugde moest plaats maken voor uiterste zorg. Maar de Heere zij geloofd en geprezen. Hij heeft het naar lichaam en ziel wel willen maken.

zaterdag 5 juli 2008

Jonge raadsleden in Goedereede

Op donderdagochtend 26 juni werd de raadszaal van het gemeentehuis in Goedereede bevolkt door wel heel jonge raadsleden. Op deze ochtend waren namelijk de groepen acht van de School met de Bijbel uit Ouddorp te gast bij de SGP-jongeren en de SGP-fractie van Goedereede. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Na de opening van de ochtend mocht zij de spits afbijten met te vertellen wat zij zoal doet als burgemeester van Goedereede.

donderdag 26 juni 2008

'Brouwersdam kan tienduizenden van stroom voorzien'

De SGP in de gemeente Goedereede is altijd al voorstander geweest van goed rentmeesterschap over de aarde. Daarom heeft zij altijd een pleidooi gehouden voor ontwikkelingen mbt duurzame energie. De SGP-jongeren schreven hiervoor een aantal jaren eerder al een nota, waarin windenergie en zonne-energie een belangrijke plaats inneemt. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen rondom de Brouwersdam. In een eerder verschenen visie rondom de Brouwersdam werd gedacht aan een getijde centrale. Inmiddels heeft de TU-Delft nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de centrale.

woensdag 18 juni 2008

Voorjaarsnota 2008 & kadernota 2009

Op donderdagavond 17 juni werd door de gezamenlijke commissies Grondgebiedzaken en Publiekzaken de voorjaarsnota 2008 en de kadernota 2009 aan de orde gesteld. De voorjaarsnota is een document, waarin het lopende beleid van betreffend jaar nader wordt uiteengezet en waar nodig wordt bijgesteld. Veelal leid dit tot meer kosten voor de gemeente. Door eenmalige meevallers is de voorjaarsnota sluitend. Dit geldt echter niet voor de Kadernota. Door het hoge ambitieniveau was vorig jaar reeds voorzien dat verhoging van de belasting niet is uitgesloten. Meerjarig betekent het dat, als de gemeenteraad alle plannen door wil laten gaan er gezocht moet worden naar ca. 450.000 euro op jaarbasis.

zaterdag 14 juni 2008

Analyses van de toekomstvisie

Met het ontwikkelen van een toekomstvisie wil gemeente Goedereede op een interactieve manier komen tot een kijk op de gemeente in 2020. De visie zal worden gebruikt als leidraad bij het nemen van beleidsbeslissingen. In april 2008 reageerden circa 300 inwoners van de gemeente tijdens een bijeenkomst op een aantal concrete stellingen. De eerste analyses van die uitslagen zijn bekend.

vrijdag 13 juni 2008

Commissie GGZ 10 juni 2008

In de commissievergadering Grondgebiedzaken van 10 juni 2008 kwamen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: Het Verkeers Circulatie Plan (VCP) Stellendam, de routering gevaarlijke stoffen Goeree-Overflakkee en de wijziging van de leges verordening.

vrijdag 30 mei 2008

Programmarekening 2007 goedgekeurd

De Programmarekening van de gemeente Goedereede is in de raadsvergadering van dondrdag 29 mei j.l goeggekeurd door de gemeenteraad. Niets dan lof had de raad over de jaarrekening. De rekening sloot met een positief saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Oorzaken hiervoor waren nog niet uitgevoerde werken en incidentele meevallers. Daarnaast zijn voorzieningen vrijgevallen, die opnieuw werden bestemd. De meevallers zorgden voor een bedrag van 475.000 euro, wat het eigenlijke rekeningsaldo over 2007 is. Daarnaast werden vastgesteld het beleid rondom de alternatieve voorzieningen Bibliobus en ging de raad accoord met de oprichting van een gezamenlijk Inkoop Bureau voor Goeree-Overflakkee.

vrijdag 23 mei 2008

2 extra ambulances in de regio!

Na een intensief en langdurig lobbytraject vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mondeling toegezegd dat de regio Rotterdam-Rijnmond op werkdagen overdag twee extra ambulances toegewezen krijgt. Dat betekent dat in de regio Rotterdam-Rijnmond op werkdagen overdag niet 29, maar 31 ambulances zullen worden ingezet. Het aantal van twee extra ambulances op werkdagen overdag is overigens niet gebaseerd op de ambulancecapaciteit die nodig is om de problematiek van de overschrijdingspercentages in de regio Rotterdam-Rijnmond op te lossen, maar op een weeffout in het huidige Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid.

vrijdag 23 mei 2008

Vissen in een volle, of lege zee?

Op 24 april 2008 was het precies 90 jaar geleden dat de Staatkundig Gereformeerde partij is opgericht. In een jubileum uitgave van het partijblad de Banier (jaargang 87, 2 mei 2008) werd daar door diverse personen op teruggekeken. Ook het Goereese fractielid van de SGP dhr. H. Tanis schreef een kolom voor de Banier met als titel: 'Zoek het verschil, vissen in een volle, of in een lege zee?'

woensdag 21 mei 2008

Commissie Publiekzaken dd 15 mei 2008

In de commissie Publiekzaken van donderdag 15 mei is uitgebreid de jaarrekening van de gemeente door de politieke partijen besproken. Ingestemd werd met de alternatieve bibliotheekvoorziening Kleine Kernen ivm met het stoppen van de bibliobus voorziening. Ook het voorstel om een gezamenlijk Bureau Inkoop en Aanbesteding Goeree-Overflakkee op te richten werd door de commissie toegejuicht.

woensdag 30 april 2008

Wethouder Admiraal: ''Het zorgen voor starterwoningen is een missie van mij!''

De laatste tijd lijkt Ouddorp in de ban van de Gronden Breen. Op de akkers gelegen tussen de Havenweg, Waterweg en het Smalle Einde moeten 160 woningen verrijzen, zowel voor starters en jonge gezinnen als voor senioren. Wethouder Admiraal is als wethouder Volkshuisvesting verantwoordelijk voor het goede verloop van dit project.

woensdag 30 april 2008

Bouwprojecten van start

De eerste paal is geslagen voor een woonzorgcomplex aan de Hofdijksweg in Ouddorp. De symbolische houten paal werd met een handbediende hei-installatie de grond in geslagen.

dinsdag 29 april 2008

Raadsvergadering donderdag 24 april

De raadsvergadering van donderdag 24 april 2008, stond vooral in het teken van de nieuwe visie op de recreatie en het bouwen voor onze eigen inwonders. Thema's die van groot belang zijn voor onze gemeente. Naast deze onderwerpen werd het Groenkwaliteitsplan Goedereede en het Waterplan Goeree-Overflakee door de raad vastgesteld. Een raadsbrede motie inzake het vestigen van starters werd met algemene stemmen aanvaard.

dinsdag 29 april 2008

Bestuurslid K. Tanis Koninklijk onderscheiden

Bestuurslid van de SGP Kiesvereniging: K. Tanis,is op vrijdagmorgen 25 april 2008 koninklijkn onderscheiden door burgemeester v.d. Velde. Om 9.30 uur 's morgens wachtte het gezelschap hem op in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, waar hij tevens bestuurslid van is. Hij ontving de KO voor zijn werk op het politiek en kerkelijk terrein, alsmede de gehandicaptenzorg.

dinsdag 29 april 2008

Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

Diverse partijen, waaronder de SGP hebben de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het problematiek van de starterswoningen. Hoe houd je een starterswoning een starterswoning, met andere woorden hoe houd je een starterswoning betaalbaar. Hiervoor zijn in den lande bij gemeente diverse initiatieven ontwikkeld, al dan niet in combinatie met een woningbouwverenging. De SGP staat volledig achter de motie, temeer omdat deze op initaitief van de SGP is verbreed tot een breed onderzoek naar de mogelijke instrumenten die de gemeente heeft om starters tegemoet te komen.

dinsdag 29 april 2008

Rechtmatigheidsverklaring voor gemeente Goedereede

Gemeenten maken elk jaar de rekening op. Deze jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. Sinds 2004 moeten de gemeenten volgens het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) voldoen aan een aantal regels. De accountant moet controleren of de jaarrekening tot stand kwam in overeenstemming met de begroting. Bovendien moet hij vaststellen of bij het maken van de rekening de wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen zijn toegepast.

dinsdag 22 april 2008

Werkbezoek SGP-ChristenUnie politici aan Goedereede & Dirksland

GOEDEREEDE — Veel werkbezoeken van politieke organisaties aan het eiland starten doorgaans in het gebouw van de Visafslag in Stellendam. Zo ook het werkbezoek van Kamer- en Statenleden afgelopen vrijdag. Op uitnodiging van de raadsfracties van SGP en ChristenUnie van de gemeenten Goedereede en Dirksiand waren de politici te gast op het eiland. Aanleiding voor dit bezoek was de situatie rondom de Zuiderdieppolders. Maar het bezoek aan dit gebied werd omlijst door bezoeken aan de Visafslag van Stellendam en het Ziekenhuis van Dirksland. De ontvangst was in het restaurant van de Visafslag.

woensdag 9 april 2008

Commissie Grondgebiedzaken dd 8 april 2008

De commissie Grondgebiedzaken op 8 april jl, met vele interesante onderwerpen: Nieuwe visie op de recreatie inzake de acrualisatie van de bestemmingsplannen Verblijfsrecreatie, het Groenkwaliteitsplan, mogelijke toekomstige begraafplaatsen, Het Waterplan Goeree-Overflakkee, planontwikkeling Gronden van Breen, herziening bestemmingsplan Landelijk gebied en de plaatsing van een Waterjump aan de Brouwersdam. Bij uitstel zaken mbt tot grondgebied. Helaas was wethouder A. Admiraal niet aanwezig inverband met een hartoperatie een aantal dagen ervoor. Door de voorzitter werd hij namens de commissie van die plaats van harte beterschap toegewenst.

woensdag 9 april 2008

Onderzoek naar verregaande samenwerking op Goeree-Overflakkee

Op maandag 7 april 2008 hebben de colleges van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee een tweede werkconferentie gehouden over de bestuurlijke toekomst op het eiland. Het thema van deze bijeenkomst was: 'Op zoek naar de sleutel voor samenwerking op Goeree-Overflakkee'. Na een korte terugblik op de eerste werkconferentie van 3 maart 2008 zijn alle mogelijke opties voor een andere samenwerking besproken.

woensdag 9 april 2008

Werkbezoek SGP-ChristenUnie DV 18 april 2008

Op uitnodiging van de SGP en ChristenUnie van Goedereede en Dirksland, zal een delegatie van de SGP Tweede Kamerfractie en de ChristenUnie Tweede Kamerfractie, alsmede de provinciale Statenfractie ChristenUnie-SGP een werkbezoek brengen aan beide gemeenten op DV vrijdag 18 april. Het werkbezoek zal voornamelijk in het teken staan van de voorgenomen ontpoldering van de Zuiderdieppolders. De locale gemeenteraadsfracties willen nogmaals in debat gaan met de hogere overheden om begrip te krijgen voor de standpunten van beide gemeenteraden.

donderdag 3 april 2008

Achtergrondinformatie Israël 60 jaar!

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat David Ben-Gurion de staat Israël uitriep. Hiermee dachten de joden een rustig bestaan te krijgen, maar dat bleek een illusie. Nog diezelfde dag werd de kersverse staat aangevallen door vijf Arabische landen. Oorlog werd kenmerkend voor de jaren die volgden. En ook nu is de situatie verre van veilig. Aanslag op aanslag volgt van Palestijnse kant. Zal er ooit vrede komen voor Israël?

woensdag 2 april 2008

Achtergrondinfo - In gesprek met rabbijn Evers

“Het enige wat ze met ons wilen bespreken is onze begrafenis” Hij heeft een wat nonchalante uitstraling, praat makkelijk en heeft tegelijkertijd iets vaderlijks over zich: Raphael Evers, een echte rabbijn. Op een trieste vrijdagmorgen spraken wij met hem over Joden in Nederland, zestig jaar Israël en de toekomst van staat en volk.

woensdag 2 april 2008

Achtergrondinfo - 'Eén staat, twee staten!'

Het jaar 1948 is een belangrijk jaartal in de Israëlische geschiedenis. Op 14 mei werd door David Ben-Gurion de staat Israël uitgeroepen. De migratie van Joden uit de hele wereld naar Palestina was al tientallen jaren aan de gang. In Palestina hoopten de Joden, moe van alle vervolging en antisemitisch geweld, eindelijk rust te vinden en een vreedzaam bestaan op te kunnen bouwen. Het bleek een utopie.

woensdag 2 april 2008

Achtergrondinfo - We moeten af van het idee dat er een oplossing is

Israël: het Heilige Land, omringd door de Arabische wereld. Een land waarin oorlog, dreiging en spanning aan de orde van de dag zijn en waar een mensenleven afhangt van de snelheid van ambulances. In dit land woonde Joris Luyendijk jarenlang als correspondent voor het NRC Handelsblad. Gesprek met de journalist over Israël, de media en zijn geloof.

dinsdag 1 april 2008

Alle stemmen tellen mee

De gemeente Goedereede startte met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Met het project wil de gemeente op een interactieve manier komen tot een kijk op de gemeente in 2020. Inmiddels gaf de gemeenteraad in een werksessie aan hoe zij aankijkt tegen de toekomst van de gemeente. Ook zijn diverse personen uit het maatschappelijke middenveld geïnterviewd. Nu is het de beurt aan de inwoners van de gemeente.

vrijdag 21 maart 2008

Gemeente Goedereede ontwikkelt toekomstvisie

De gemeente Goedereede startte onlangs met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Het project heeft tot doel om op een interactieve manier tot komen tot een kijk op de gemeente in 2020. Het eindrapport wordt gebruikt als leidraad voor de beleidsbeslissingen van de gemeente Goedereede. Allerlei belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstvisie.

donderdag 13 maart 2008

Inspraak PS inzake Zuiderdieppolders

Raadslid T. Human (SGP) sprak woensdag 12 maart 2008 namens de gehele gemeenteraad in bij de Statencommissie Groen Water Milieu van Zuid-Holland inzake de mogelijke ontpoldering van de Zuiderdieppolders te Goedereede/Dirksland.

donderdag 13 maart 2008

Ontpoldering Goeree (Zuiderdiep) nog onzeker

Gedeputeerde Staten willen vasthouden aan plannen Zuiderdieppolder. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaan zich beraden op kleine aanpassingen in hun plan de Zuiderdieppolder op Goeree-Overflakkee te ontpolderen. Dat voorstel moet er binnen een halfjaar komen.

woensdag 12 maart 2008

Ook SGP bezorgd om uitlatingen minister Klink

Gemeenteraad Goedereede bezorgd om uitlatingen minister Klink - Ook de SGP-fractie van Goedereede maakt zich zorgen om de uitlatingen van CDA-minister A. Klink inzake de beschikbaarheidstoeslag die ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden ontvangen, waardoor het verlenen van acute hulp in het gedrang komt.

woensdag 12 maart 2008

SGP zet vraagtekens bij de aanpak klimaatbeleid van gemeente

Dhr. P.C. Grinwis van de SGP-fractie heeft in de commissie Grondgebiedzaken van dinsdag 5 februari vragen gesteld over het plan van aanpak klimaatbeleid 2004-2008. Vanuit de internationale klimaatconferentie van Kyoto in 1997 heeft Nederland zich verplicht iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen.

woensdag 12 maart 2008

SGP-fractie heeft bedenkingen bij Economische visie Brouwersdam

De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van donderdag 21 februari haar bedenkingen uitgesproken over het totaal instemmen met de economische visie die ontwikkeld is voor de Brouwersdam. SGP-er P.C. Grinwis liet namens de fractie een aantal kantekeningen horen waar de plannenmakers bij de uitwerking, wat de SGP betreft, nadrukkelijk rekening mee moeten houden.

woensdag 27 februari 2008

Motie inzake verdwijnen spoedeisendehulp Dirksland

Onderwerp: Dreigende opheffing afdeling Spoedeisende hulp Van Weel - Bethesda Ziekenhuis. De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 21 februari 2008, gehoord de beraadslaging,

dinsdag 26 februari 2008

Hoe is uw geweten gevormd?

"Als jonge ouders dienen we het meeste te doen aan gewetensvorming!" Met bewogenheid sprak dhr. drs. N.J. Teerds dit de aanwezigen toe tijdens de SGP-bezinningsavond op 14 februari in Ouddorp. Hij sprak op uitnodiging van de SGP Kiesvereniging Goedereede over het thema 'Ontwikkelingen t.a.v. Moderne Media'. We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. Zeker als we het hebben over de moderne media. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Hoe moeten wij omgaan met de moderne media? Wat is de impact op onze gezinnen? Kunnen we verantwoord gebruik maken van de moderne media of zijn er alleen gevaren op te sommen? Vragen die deze bezinningsavond uitgebreid aan bod kwamen.

dinsdag 26 februari 2008

Amendement inzake Economische visie Brouwersdam

Amendement bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 21 februari 2008 aangaande het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2008 inzake de Economische Visie Brouwersdam.

donderdag 27 december 2007

SGP-Jongeren steunen 'Ouddorp bouwt voor jong en oud'

De initiatiefgroep "Ouddorp bouwt voor jong en oud" is in het leven geroepen tijdens de informatieavond over de Gronden van Breen op 17 oktober 2007. De initiatiefgroep wil graag de stem van de zwijgende meerderheid laten horen en op een positieve manier de gemeente Goedereede en de woningbouwvereniging Beter Wonen steunen in hun plannen voor nieuwbouw.

maandag 15 oktober 2007

De Koran een struikelblok?

“Laat één ding alsjeblieft duidelijk zijn: onze God heeft niets, maar dan ook niets met Allah te maken. Ook al wordt heel vaak het tegendeel beweerd.” Met klem drukte dhr. G. Slootweg dit de aanwezigen op het hart tijdens de SGP-Jongerenavond op 13 oktober in Ouddorp. Hij sprak over het onderwerp ‘De Koran als struikelblok’.

woensdag 3 oktober 2007

Eilandelijke thema's

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1966 is steeds de vraag opgeworpen of de vier gemeenten bestuurlijk gezien wel voldoende in staat zouden blijven de in omvang en moeilijkheid groeiende problemen het hoofd te bieden. Deze discussie werd slechts zelden op gang gebracht door de gemeenten zelf, maar meestal door het provinciebestuur, daartoe soms aangezet door de (dan fungerende) minister van Binnenlandse Zaken. Lees verder hoe de SGP-fractie (eilandelijk) over denkt.

woensdag 3 oktober 2007

Rapport: 'Vier òf één?' of: 'Vier èn één?'

De eilandelijke SGP-fracties hebben zich andermaal gebogen over de vraag hoe bestuurskrachtig de gemeenten zijn en welke oplossingsrichting wenselijk is. Inmiddels heeft dat geleid tot een gezamenlijk stuk, waarbij steeds het uitgangspunt geweest is: U, als burger.

vrijdag 25 mei 2007

Excursie Tweede Kamer

Op 23 mei organiseerden we een excursie naar de Tweede Kamer. De dag begonnen we bij de voorzitter thuis, waarna we met twee auto's naar Den Haag reisden.

donderdag 10 mei 2007

Fractiegewijs april 2007

In de afgelopen periode zijn er weer de verschillende commissievergaderingen geweest en zijn er diverse onderwerpen besproken en vastgesteld in de raadsvergaderingen.

zaterdag 21 april 2007

Tussen kameelspinnen en bermbommen

Stofstormen, temperaturen van 60 graden, giftige slangen en beschietingen door de Taliban. Enkele zaken die het leven van de militairen in Afghanistan typeren. Wie denkt dat de missie naar Uruzgan een makkie is, heeft het mis. “Als de jongens op pad moesten buiten het kamp, kwamen ze vaak naar me toe: ‘dominee, even bidden, even een stukje lezen, even praten’. Als het doodsgevaar dreigt, komen de zaken aangaande dood en eeuwigheid ineens in een heel ander licht te staan.”

dinsdag 6 maart 2007

Toegevoegde Waarde in een dubbele betekenis

Op vrijdag 23 februari bezochten de SGP kandidaat Statenleden Goeree-Overflakkee. In een gevarieerd programma kwamen de standpunten van de Provinciale SGP-Statenfractie naar voren. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de SGP-Kiesvereniging Goedereede dhr. A. Voogd, opende dhr. K. v.d. Ketterij, als voorzitter van de Provinciale vereniging, de bijeenkomst. In zijn openingswoord stond hij in het bijzonder stil bij de laatste woorden van een tekst uit de Bijbel en wel uit 2 Kronieken 20:12: ‘O onze God zult Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U’.

donderdag 18 januari 2007

Laaghangende oordelen

Gods oordelen aangekondigd. Dat was het thema van de tijdrede, die ds. A.A. Egas uit Middelharnis op woensdagavond 17 januari in Eben-Haëzer te Ouddorp verzorgde voor de kiesvereniging van de SGP in Goedereede. Vanuit Ezechiël 21 trok hij lijnen naar de actualiteit van vandaag.

dinsdag 19 december 2006

Fractiegewijs december 2006

Wij wensen u allen, juist nu we het Kerstevangelie weer herdenken, de beleving en de rijkdom van Het wonder van Kerst hartelijk toe! Waarin blijkt dat God de Vader voor zondaren níet zuinig maar onuitsprekelijk ruimhartig is geweest in het schenken van Zijn Kerstgave: de Heere Jezus, als de Zaligmaker van de wereld. Vanuit de SGP- (steun)fractie: Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2007.

maandag 6 november 2006

Kiezen tussen Balkenende, Bos en Bas

De officiële verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen was nog niet van start gegaan op vrijdag 27 oktober. Toch stond verenigingsgebouw Eben-Haëzer die avond in het teken van de verkiezingen. Voor een aandachtig gehoor legde Tweede Kamerlid mr. C.G. van der Staaij vol vuur uit waar de SGP zich de komende tijd voor gaat inzetten. En dat is nog al wat, als je het 73 pagina’s tellende verkiezingsprogramma ‘Naar eer en geweten’ doorbladert.

vrijdag 3 november 2006

Fractiegewijs oktober 2006

In deze bijdrage, de peuterspeelzaalproblematiek, de communicatie van de gemeente, gronden Breen, WMO en de begroting 2007

donderdag 20 juli 2006

Fractiegewijs juli 2006

De komende weken zal het rustig zijn aan de raadstafel in Goedereede daar de eerst volgde raadsvergadering gepland staat in augustus. In de afgelopen periode zijn er diverse onderwerpen aan de raadstafel besproken en zijn er kaders uitgezet voor de komende periode. Een korte terugblik zullen wij u geven.

zaterdag 8 juli 2006

Jaarvergadering 2006

De datum van de jaarvergadering is om verschillende redenen diverse malen uitgesteld. Op vrijdagavond 7 juli was het dan uiteindelijk zover. Om 19.30 uur kwamen de leden van de Studievereniging bijeen in het zaaltje van de Gereformeerde Gemeente van Ouddorp.

woensdag 14 juni 2006

Het nieuwe zorgstelsel

Op vrijdagavond 16 december organiseerden de SGP-jongeren van Goedereede in Eben-Haëzer een openbare vergadering over het nieuwe zorgstelsel. Als eerste sprak dhr. W.M.J. de Wildt, fractiemedewerker van de SGP in de Tweede Kamer, over het ontstaan van de nieuwe Zorgverzekeringswet en over de verschillen met de oude situatie. Vervolgens ging ds. P. Korteweg, predikant van de Hervormde Gemeente (i.h.v.) van Melissant, in op het thema 'gemoedsbezwaard'.

woensdag 14 juni 2006

Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Op DV dinsdag 7 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Goedereede. Omdat dhr. B.L. Noorthoek de gemeentepolitiek heeft verlaten, is dhr. J. Klepper lijsttrekker en fractievoorzitter geworden. Het verkiezingsprogramma 2006 kunt u hier downloaden.
De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld.

woensdag 14 juni 2006

Mannen stemmen vrouwen in het SGP-Jongerenbestuur

Vrijdag 28 april 2006 was een gewichtige dag in de bestaansgeschiedenis van de SGP-Jongeren. Op deze avond werd in het Driestar College te Gouda, op de jaarvergadering van de SGP-Jongeren, door 80% van de stemgerechtigde mannen de beslissing genomen dat vrouwen voortaan lid mogen zijn van het bestuur of zitting mogen nemen in een commissie. Een korte impressie van deze avond.

woensdag 14 juni 2006

Schrift Gebonden Politiek’

MIDDELHARNIS - Hoe betrek je de jongeren bij de SGP? Zaterdagavond 4 maart vond er een politieke avond van de SGP plaats in Middelharnis die in de eerste plaats gericht was op jongeren. De ingrediënten? Een discussie over uitlopende zaken op Goeree-Overflakkee, een video, een virtuele gast en ontmoeting. Het resultaat? Een behoorlijke opkomst… en afwachten wat er op 7 maart gaat gebeuren.

woensdag 14 juni 2006

Debatavond met raadsleden

Op zaterdag 18 februari organiseerde Studievereniging Husaï een debatavond in Eben-Haëzer met medewerking van alle raadsfracties van de gemeente Goedereede: SGP, VVD, CDA, PvdA, CU, VGB en de Vereniging Mastenbroek. Een hele drukte op het podium…

woensdag 14 juni 2006

SGP-jongeren in Brussel

Op woensdag 30 november jl. waren we met 15 SGP-jongeren én ouderen van Goedereede te gast bij het Europees Parlement in Brussel. Na een lange reis kregen we een rondleiding van een gids door de stad Brussel en brachten we een bezoek aan de eurofractie SGP - Christenunie en de grote vergaderzaal in het Europees Parlement.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 24 februari 2006

Op D.V. dinsdag 7 maart 2006 worden er weer verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Wij hopen dat u gaat stemmen. Het is de moeite waard uw stem te laten horen omdat het gaat om zaken die juist voor u van belang zijn. Het gaat om úw leefomgeving, úw veiligheid, om voldoende voorzieningen voor iedereen, goede wegen en fietspaden en, niet in de laatste plaats, gaat het ook om een aanvaardbaar belastingenniveau. Voor deze en andere lokale zaken wil de SGP zich inzetten.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 27 januari 2006

Alle partijen maken zich op voor de verkiezingen van de gemeenteraad op DV dinsdag 7 maart 2006. Ook het campagneteam van de SGP is achter de schermen druk bezig. U zult hier binnenkort meer van vernemen. Een aantal bijeenkomsten is inmiddels gepland.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 16 december 2005

In de commissie Publiekszaken van 8 december j.l. zijn door diverse partijen opmerkingen gemaakt over het oud/nieuwjaarsfeest wat in Ouddorp wordt georganiseerd. Ook de SGP heeft daar grote bedenkingen tegen. Sterker nog, bij alle begrotingen heeft de SGP steeds aangegeven hier geen voorstander van te zijn.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 22 november 2005

Het is niet de gewoonte van de SGP om in deze rubriek te reageren op een artikel van andere partijen. Deze keer maken we hierop toch een uitzondering. Het artikel van de VGB-fractie, in de vorige fractiegewijs over de woonvisie, heeft de gemoederen bezig gehouden.

woensdag 14 juni 2006

Windpark en speelautomatenhallen

De op een na laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2002-2006 was nog een roerige vergadering. Twee agendapunten sprongen eruit, namelijk het realiseren van een windpark in Stellendam en het vaststellen van de verordening op de speelautomatenhallen in onze gemeente.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 21 april 2006

Waar wij de vorige keer schreven dat de coalitievorming nog in volle gang was, kunnen wij u nu meedelen dat deze inmiddels is afgerond en het nieuwe college is geïnstalleerd. Het “politieke leven” in Goedereede komt langzaam maar zeker op gang en de eerste raadsvergadering en commissievergaderingen zijn al geweest.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 10 oktober 2005

In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober, staat de behandeling van de begroting over het jaar 2006 op de agenda. Dit document is door het college voorbereid aan de hand van o.a. de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de voorjaarsnota 2005. Aan ons (de gemeenteraad) wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Voordat dit gebeurd, zijn door alle fracties de nodige vragen gesteld.

woensdag 14 juni 2006

Fractiegewijs 24 maart 2006

De verkiezingen liggen inmiddels weer een aantal weken achter ons. De uitslag is bekend. Bij de ene partij zal het een teleurstelling zijn terwijl een andere partij blij is met winst. De SGP in Goedereede mocht haar vijf zetels behouden en daarvoor mag de dank aan de Schepper worden gebracht. Daarnaast danken wij alle kiezers die hun stem hebben uitgebracht voor Staatkundig Gereformeerde Politiek.

woensdag 14 juni 2006

Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

In de raadsvergadering van donderdag 24 november 2005 is dhr. A. Admiraal uit Oud-Beijerland benoemt en beëdigd als wethouder van de gemeente Goedereede. Met tien stemmen voor, 2 tegen en drie blanco, werd hij door de raad benoemd als wethouder in de vacature die vrijgekomen was na het vertrek van dhr. A. C. Lokker.

woensdag 14 juni 2006

Afscheid raadsleden

In de laatste raadsvergadering van de raadsperiode 2002-2006 werden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en werd afscheid genomen van drie scheidende raadsleden, nl. dhr. B.L. Noorthoek, mevr. M.K. v.d. Heuvel en mevr. E.P. Mastenbroek.

woensdag 14 juni 2006

Laatste raadsvergadering 2005

In de laatste raadsvergadering van het jaar stonden nog verschillende belangrijke zaken op de agenda. Van 15.00 tot 18.45 uur vergaderde de gemeenteraad onder meer over het vormen van een eilandelijke brandweer, de eindejaarsnota, de nota evenementenbeleid en een nieuwe legesverordening. En weer was communicatie naar de burger een rode draad door de raadsvergadering.

woensdag 14 juni 2006

Beëdiging nieuwe raadsleden en wethouders

In de raadsvergadering van 30 maart werden twee nieuwe raadsleden en drie wethouders benoemd en geïnstalleerd. Tevens werden de drie leden van de Rekenkamer Goeree-Overflakkee beëdigd. Verder werd het raadsakkoord vastgesteld en het collegeprogramma besproken.

woensdag 14 juni 2006

Raadsakkoord Goedereede 2006 - 2010

De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Goedereede, te dezen elk vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter, verklaren over de hierna genoemde beleidsonderwerpen raadsbrede overeenstemming te hebben bereikt. Dit akkoord wordt dan ook als een bindend document aangemerkt, waaraan het college van burgemeester en wethouders hun denken en handelen over deze onderwerpen dienen te toetsen. Verdere uitwerking van collegeafspraken mag in elk geval niet strijdig zijn met de kaders van dit raadsakkoord.

woensdag 14 juni 2006

Commissie Publiekszaken

Een veelbewogen raadscommissie Publiekszaken over de Regionale Agenda Samenleving (RAS), de werkwijze van het ISGO en naar het leek een herleving van de schoolstrijd in Stellendam. Niet over het bijzonder onderwijs maar over tijdelijke huisvesting van de CNS Zomerland, die in maart verbouwd wordt.

Warning: Undefined array key 1 in /customers/e/2/5/sgp-go.nl/httpd.www/nextgen/actueel/actueel.phtml on line 53

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter