SGP Goedereede

Vanuit de SGP-fractie

In elke uitgave komt de fractie aan het woord...

2010-2 Gemeenteraad presenteert sluitende begroting tot 2013

In september is de begroting van de gemeente Goedereede voor het jaar 2011 verspreidt onder de raadsleden. Tevens is hij in te zien via onze website. De fractie heeft begin oktober diverse vra-gen gesteld over deze begroting. Ook is er een technische avond geweest waarop de diverse raadsfracties 'technische' vragen konden stellen. Hieronder de tekst die de fractie als inleiding op de vragen gebruikte. Daarna een korte impressie van de behandeling van de begroting van donderdag 28 oktober j.l.

2010-2 PS besluit tot herindeling

Veel is er gebeurd sinds de vorige editie van het SGP Infobulletin van juni j.l. Ruim een half jaar functioneert de nieuwe Raad nu al weer. Constructief, stabiel en met vertrouwen zet het nieuwe college van B&W de schouders onder het vele werk. Het ‘klikt goed’ onder elkaar. Ook binnen de SGP-fractie en met de steun-fractie is er een goede sfeer, samenwerking en onderlinge band.

2010-1 Terugblik collegevorming

Op D.V. 9 juni a.s. worden de (vervroegde) 2e Kamer verkiezingen gehouden. Het is altijd weer spannend hoe de uitkomst zal zijn. Wij kunnen en moeten bij elke verkiezing ons best doen. Maar de uitkomst mogen we in handen geven van de Heere God. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. ligt nog vers in ons geheugen. De SGP mag met tevredenheid en dankbaarheid terugzien op de uitkomst.

2010-1 Veldwerker Goeree-Overflakkee

Uit de breedte van de kerkgenootschappen op ons eiland is er een project, wat beoogt jongeren uit de verslavingsproblematiek te halen. De SGP heeft in de commissie publiekszaken van 29 april jl. vragen gesteld aan de wethouder met betrekking tot het project Diakonaal Veldwerk Goeree-Overflakkee.

2009-2 De SGP fractie houdt de moed erin!

We schreven in het SGP Infobulletin van mei van dit jaar dat de bestuurlijke toekomst ons flink bezig hield. Dat is nog steeds zo en zal de komende tijd nog toenemen. Op 15 september hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de procedure te starten om te komen tot een wijziging van de gemeentelijke indeling op Goeree-Overflakkee

2009-2 Diverse artikelen vanuit de fractie in SGP INFO

In dit SGP Infobulletin staan diverse andere artikelen vanuit de fractie. Zo wordt ingegaan op het Horecaconvenant, de problematiek van de vrijwillige brandweer, als ook de indiening van een motie om vergunningvrij bouwen uit te breiden.

2009-1 Bestuurlijke toekomst Goedereede: samenwerken of fusie?

Dit onderwerp houdt de bestuurlijke gemoederen op Goeree Overflakkee flink bezig. Het voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland (GS) is om de vier gemeenten op het eiland met elkaar te laten fuseren. Het advies van de commissie Schutte is niet verrassend. De commissie heeft aan haar opdracht van GS voldaan. Zij kiest voor fusie tot één gemeente Goeree Overflakkee.

2008-2 Startersleningen

De gemeenteraad van Goedereede heeft op initiatief van de PvdA-fractie op 24 april een motie aangenomen, waarbij het college de opdracht werd gegeven om te kijken naar mogelijkheden om starters op de woningmarkt te helpen. Op aandringen van de SGP-fractie is dit een brede motie geworden, die niet alleen de starterslening, die de PvdA voorstelde, maar ook andere regelingen in beeld zou brengen.

2008-2 Een sterke ambtelijke organisatie, en de kracht van de kleinschaligheid

In deze rubriek willen we als SGP-fractie u nader informeren over de perikelen aangaande de eilandelijke samenwerking tussen gemeenten op het eiland. Het bestuurskracht onderzoek wat vorig jaar is gehouden heeft uitgewezen dat wat Goedereede betreft er niet direct een dringende noodzaak is tot drastische maatregelen.

2008-2 Programmabegroting 2009

Op donderdag 30 oktober j.l. stelde de gemeenteraad van Goedereede de begroting vast voor het jaar 2009. Reeds in het voorjaar van 2008, kwam naar voren dat het nog niet zo een-twee-drie eenvoudig was om de begroting voor 2009 en verder dicht te krijgen. Belasting verhogingen waren niet uitgesloten. Het college stelde een pakket met maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen.

2008-2 Waterschap: Wijs met water...

Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt waterschap Hollandse Delta verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Alle 26 waterschappen in Nederland houden in deze periode verkiezingen voor nieuwe waterschapsbesturen. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten.

2008-1 Waterschapsverkiezingen: Een interview met Hans Klepper

Aan het eind van het jaar worden er weer verkiezingen voor het waterschap gehouden. Dit keer via een lijstenstelsel. Het Goereesche SGP-raadslid J. Klepper zal de lijst voor het waterschap Hollandse Delta aan voeren. Wij legden hem de volgende vragen voor...

2008-1 Alcohol en drugs, de vijanden of vrienden van jongeren?

Reeds geruimte tijd is er in onze gemeente en op ons eiland aandacht voor bepaalde verslavingsproblemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van drugs, maar vooral alcohol erg groot is. Er wordt teveel gedronken, zelfs kinderen van 10 en 11 jaar drinken al regelmatig. Het project: 'Het geheim v an Goeree', moest e.e.a. bespreekbaar maken.

2007-1 Zoet of zout Flakkee?

Reeds lange tijd loopt de discussie met de gemeenteraad en Delta Natuur inzake het veranderd gebruik van de Zuiderdieppolders. Een aantal kanttekeningen van uit de SGP-fractie.

2007-1 Zondagsrust in de gemeente Goedereede op de helling?

De SGP betreurt het dan ook dat horeca en campingwinkels op zondag geopend zijn. Als christelijke partij die Gods Woord, de Bijbel, als richtsnoer neemt voor haar handelen, weegt dit enorm zwaar. Duidelijk staat in het vierde gebod, dat de zevende dag, de sabbatdag, zoals dat ten tijde van het Oude Testament werd genoemd, geheiligd moet worden. D.w.z. apart gezet van de andere dagen. Dat gebod is universeel en geldt dan ook voor ‘de vreemdelingen die in de poort zijn’

2007-1 ‘We moeten niet verder leven als renteniers maar als rentmeesters!

Op 21 oktober 2005 heeft ENECO Energie een aanvraag ingediend voor het realiseren van een windturbinepark in de Eendragtpolder te Stellendam. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 oktober j.l. werd duidelijk dat Eneco haar aanvraag weer introk. In die tussentijd is er heel wat gezegd, gedacht en geschreven.

2007-1 'Vier gemeenten maar toch één?!'

Sinds de samenvoeging van 1966, maar zeker de laatste 20 jaar worden de gemeentebesturen op Goeree-Overflakkee met regelmaat geconfronteerd met de vraag of de (4) gemeenten bestuurlijk gezien wel groot genoeg zouden zijn, of zij de groeiende problemen in de complexer wordende samenleving nog wel goed aankonden.

2006-1 Terugblik raadsperiode 2002-2006

Eens in de vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Volgend jaar op DV 7 maart is het weer zover. De burgers mogen dan weer kiezen voor de samenstelling van een nieuwe raad.

2005-1 Procedure benoeming burgemeester

Hoe gaat zo'n benoeming in z'n werk zult u zich afvragen. In het volgende stukje zal ik u in het kort het één en ander vertellen over de procedure.

2005-1 Aanleg Tweede Maasvlakte (compensatie)

Niet zolang geleden leek alles in kannen en kruiken; de Tweede Maasvlakte leek alleen nog maar een kwestie van aanleg. De projectleiding had immers alle maatregelen getroffen om de Tweede Maasvlakte te realiseren.

2004-1 Burgemeester C. Sinke Treedt af

Op donderdag 27 mei j.l. heeft burgemeester C. Sinke in de raadsvergadering, naar aanleiding van het onderzoeksrapport vermogensverklaring, zijn functie ter beschikking gesteld. In dit onderzoek, wat de handelswijze van de burgemeester beschrijft, gaat het over een document wat de burgemeester getekend zou hebben, maar waar geen geldig raadsbesluit aan ten grondslag ligt.

2003-1 Begrotingsbehandeling 2004

Op 11 december 2003 is de gemeentebegroting 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Daaraan is deze keer heel wat voorafgegaan. Door de krapper wordende financiële middelen moest al fors door het (vorige) college worden bezuinigd op de uitgaven. Om tot een sluitende begroting voor 2004 te komen, moest bovendien in de aanvankelijke begroting een aantal belastingen worden verhoogd. Zo zou de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 15% moeten stijgen boven de jaarlijkse trendmatige verhoging van 3,5%.

2003-2 Vermogensverklaring UFA

Voor de SGP-fractie is 2003 een bijzonder druk jaar geweest. Met name de laatste 3 maanden. In deze laatste maanden moest de visie op het bestuur middels de algemene beschouwingen worden aangeleverd. De behandeling van de begroting voor 2004, stond gepland op donderdag 6 november. Door een aantal fracties was verzocht om de begroting een week uit te stellen en deze op 13 november te behandelen. Maar ook dat kon geen doorgang vinden want op 6 november werd er gedebatteerd over de informatieplicht van het college ten aanzien van de vermogensverklaring van ons visafslagbedrijf UFA (United Fish Auctions).

2002-1 Dualisme in de gemeentepolitiek

Wat is nu dualistisch besturen van een gemeente. hoe moet je dat invullen. Veel gemeenteraden worstelen ermee. Ook de raad(sleden) van Goedereede worstelen hiermee. We hebben er als gemeente niet om gevraagd, maar het is landelijk ingevoerd met als doel de burgers meer bij het gemeentebestuur te betrekken en de kloof tussen de politiek en de burger te verkleinen.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter