SGP Goedereede

Column

Bestuur en Politie

Waar ik het deze keer iets over wil schrijven is de relatie politie en bestuur. Mijn vakgebied, dus kan ik theorie en praktijk vanuit ondervinding belichten.

De vervlechting van de politie met het lokale bestuur is al in de recente historie tot stand gekomen. Ook voor de reorganisatie van politie in 1994, waren er op beleidsmatig niveau, maar ook op operationeel niveau overlegvormen tussen het plaatselijke bestuur en de politie. De huidige praktijk is dat een keer per week of per veertien dagen de plaatselijke politiechef overleg heeft met de burgemeester. Vaak in aanwezigheid van de ambtenaar openbare orde en veiligheid. Daar worden dan alle meer in het oog springende zaken in de gemeente besproken, zeker die zich de afgelopen week/tijd hebben voorgedaan. Tevens wordt daar vaak een aanzet gegeven tot aanpak van zaken die een meer structureel karakter dragen. Bijvoorbeeld voortdurende overlast van hangjongeren op een bepaalde plek of de constatering dat op een bepaalde kruising tot wel erg veel aanrijdingen plaatsvinden. Hoewel er uiteraard nog vele andere politie/gemeentelijke contacten zijn, denk o.a. aan het bestuurlijk justitieel overleg op districtsniveau, is het overleg burgemeester/politiechef toch wel een van de meest in het oog springende. De belangrijkste wil ik het niet noemen, maar wel de meest op de dagelijkse sores toegespitste. En vaak ook de meest effectiefste, zeker op de korte termijn, maar steeds vaker ook op de lange termijn. Om even een paar voorbeelden te noemen uit eigen praktijk, is de totstandkoming van de lokale veiligheidsplannen, de e-mailcirkels, de buurtbemiddeling, etc. De overlegvoerende politiechef stuurt zijn eigen (wijk)team aan en kan afgesproken maatregelen/inzet direct effectueren. Voor de burgemeester ligt dat iets lastiger, aangezien de gemeentesecretaris via zijn diensthoofden eigenlijk de direct aansturende functionaris is. Daarom is het goed als de burgemeester zijn ambtenaar openbare orde en veiligheid een ruim mandaat geeft. Laatstgenoemde dient uiteraard oog te hebben van de mogelijkheden van de diensthoofden, zeker waar het de financiën betreft. Positief wil duiden dat ik de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving van verantwoordelijkheid voor veiligheid in al zijn facetten zie richting gemeente. Zo hoort het mijns inziens ook. Het water van de zee wast uiteraard niet af, dat de politie op vele (veiligheids)terreinen een grote mate van expertise, maar ook van daadwerkelijke uitvoering bezit. De politie heeft sowieso het geweldsmonopolie ingekaderd in allerlei wetten en voorschriften. Helaas moet ik daarbij constateren, dat deze wetten en kaders slechts gedeeltelijk zijn gestoeld op de universele wet van God. Gelukkig is er nog een partij die daar oog voor heeft, dat waar mogelijk tracht bij te sturen en daar bij voortduring aandacht voor vraagt ook in het parlement. Het is dus niet eender, welke partij u stemt en het is zeker geen één pot nat. Bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheid als burger?

A. v.d. Wende

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter