SGP Goedereede

Column

Voorgezegd en Voorzegd

Sommige onderwerpen of zaken blijven maar door je hoofd spoken, terwijl de actualiteit er al af is. Dat is bij mij het geval met de uitspraak van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van de SGP waarbij dit rechtscollege klakkeloos het voorgezegde lesje van de procureur generaal overnam. Kort door de bocht: de staat dient de SGP te dwingen vrouwen op hun kandidatenlijsten te plaatsen.

Van binnen en buiten onze achterban is daar al uitvoerig over geschreven, waarbij vanuit de partijleiding vooralsnog de nodige terughoudendheid aan de dag is gelegd. Ik acht dat van wijsheid getuigen. Het juiste tijdstip is daar nog niet voor aangebroken en laten we de Kamerleden van andere partijen nu nog geen voer geven voor hun standpunt in dezen. Diezelfde Kamerleden kunnen straks minister zijn en dienen dan op een of andere manier een gevolg te geven aan voornoemd arrest.

Columnschrijvers hoeven deze terughoudendheid niet aan de dag te leggen en kunnen wel wat filosoferen over dat gevolg. Echter ieder beseft dat er een wissel is omgelegd, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde met het zogenaamde “homohuwelijk”. Deze rechtsverbintenis heeft een ware olievlekwerking gekregen in de wereld, waarbij recent ook Portugal dit legaliseerde. Het achterlijke en koloniale Afrika (zoals dit soms zo wordt bekeken) is nog niet zover. Sterker nog, zij stellen dit (zondig en gruwelijk) gedrag strafbaar, dan wel scherpen hun wetgeving op dit gebied aan.

Terug naar het onderwerp. Welke gevolgen zou dit arrest kunnen hebben? Wetsaanpassing in die zin, dat de uitleg van de internationale regelgeving op dit vlak niet van toepassing wordt verklaard. Het komt nogal eens voor dat rechtsuitleg van wetgeving door de Hoge Raad door de wetgever wordt gecorrigeerd door nieuwe of aangepaste wetgeving. Het kan ook zijn dat de Kieswet wordt aangepast en dat daaruit voortvloeiende regelgeving, kandidatenlijsten slechts accepteren, wanneer daar vrouwen opstaan. Ik hoef niet te zeggen dat dit de nekslag is voor de SGP. De meest vergaande variant is dat er een rangorde in de grondwettelijke rechten en vrijheden wordt aangebracht. Dat zou betekenen, dat niet alleen op politiek vlak, maar ook op het maatschappelijke en kerkelijke vlak het gelijkheidsbeginsel als een verstikkende deken dwingend wordt opgelegd.

We spreken weleens dat op technologisch gebied de ontwikkelingen zo razendsnel gaan en maar beseffen we, dat op geestelijk vlak die ontwikkeling zeker zo snel gaat. We komen steeds nader bij de grote verdrukking waarvan de Heere Jezus sprak in Markus 13 vers 23; Maar gijlieden, ziet toe, zie Ik heb u alles voorzegd. En vers 19: “Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen die God geschapen heeft, tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan helpt geen vluchten meer in onze zuil. Dan is slechts redding mogelijk wanneer we geborgen zijn in het bloed van het Lam. Dan kunnen we zelf niets meer te doen, maar dan zullen de uitverkorenen vergaderd worden uit de vier winden, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.

Nu staan we echter nog in het heden der genade en dienen we te doen, wat onze hand vindt om te doen. Dan mogen en moeten we ons nog inzetten voor de SGP, maar ook op het maatschappelijk vlak, voor kerken en scholen. Dan verrichten we onze arbeid voor ons gezin. De lezer van dit blad hoef ik, mijns inziens, niet op te wekken om op 9 juni a.s. te gaan stemmen. We mogen bidden om een verblijdende uitslag.

André v.d. Wende

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter