SGP Goedereede

SGP Beginselprogramma

Artikel 23 - beginselprogramma

Artikel 23: De aard en het resultaat van de maatschappelijke bedrijvigheid moeten beantwoorden aan de eisen van Gods Woord. De overheid dient te helpen bij het verwerven van een behoorlijk bestaan en de maatschappelijk zwakke delen en personen van ons volk te beschermen. De overheid dient het particulier initiatief en het verantwoordelijkheidsbesef van ondernemingen en organisaties, gericht op een rechtmatig en niet-verspillend optreden in het maatschappelijk leven, te stimuleren. Zij ga daarin voor met en in haar eigen instellingen.

In de reeks over het beginselprogramma van de SGP zijn we toegekomen aan het hoofdstuk over de economische bedrijvigheid. Ook hier geldt dat de maatschappelijke of economische bedrijvigheid moet beantwoorden aan het doel van de schepping, namelijk tot eer van God. Uit de praktijk blijkt dat de mens veelal denkt dat hij vrij is in zijn dagelijks werk of bedrijf. Het besef dat God Eigenaar is van alle productiemiddelen en dat we als leenman of rentmeester verantwoordelijk zijn is helaas veelal niet aanwezig. Ook op het maatschappelijk terrein gelden Gods geboden en God wil ook daar gediend worden.

Een gezonde economische basis in onze maatschappij is onmisbaar om onze verantwoordelijkheid als rentmeester invulling te kunnen geven. De rol van de overheid is daarbij tweeŽrlei. Aan de ene kant dient de overheid de in de samenleving aanwezige talenten en potenties aan te moedigen. Wanneer het particulier initiatief tot zijn recht komt, kan iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid als rentmeester vorm en inhoud geven. Aan de andere kant heeft de overheid de taak duidelijke grenzen te stellen, omdat ook in het economisch leven de ongebondenheid van de mens openbaar komt. Om zelfverrijking ten koste van anderen, uitbuiting van de aarde en roofbouw op toekomstige generaties tegen te gaan, is een heldere en duidelijke normstelling door de overheid broodnodig.

De produktiefactor tijd wordt meer en meer belangrijk. Denk hierbij aan de bekende uitspraak: tijd is geld! We zien dit terugkomen in de 24-uurseconomie waarbij in toenemende mate ook de zondag als rustdag in het gedrang komt. Ook de tijd is een gave van God, waarbij het economisch handelen niet alle tijd mag opslokken en de grens die God in Zijn Woord aangeeft: 'zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods, dan zult gij geen werk doen' voor alle tijden en plaatsen geldig blijft. Diverse initiatieven zijn er de laatste tijd geweest om de overheid en de seculiere politieke partijen op andere gedachten te brengen als het gaat om economische bedrijvigheid op zondag. Zo was er vorig jaar een actie: www.winkelrust.nl waar een ieder kon aangeven achter deze actie te staan. Momenteel is het mogelijk om een petitie te tekenen tegen de verruiming van de opening van winkels op zondag. Op onze website leest u daar meer over.

Het economisch handelen heeft ook onbedoelde efecten. Zo kan men denken aan de schadelijke effecten voor het milieu. In het besef van het rentmeesterschap, zullen die effecten zo klein mogelijk moeten zijn. De SGP heeft dan ook voortdurend aandacht voor deze zaken.

De SGP vindt ook dat de overheid wenselijke ontwikkelingen moet bevorderen. Daarbij moet het particulier initiatief juist gestimuleerd worden. Terughoudend wordt er gestaan tegenover het verstrekken van subsidie. Waar het particulier initiatief de overheidstaak kan overnemen is de SGP onder voorwaarden voor privatisering. Daarnaast heeft de overheid ook een beschermende taak. De maatschappelijke en sociaal zwakkeren in de samenleving dienen dan ook gesteund te worden.

P.C. Grinwis - SGP Raadslid

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter